หนึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับความสนใจสูงสุดของสถาบันฝึกอบรม KCT Academy   หลักสูตรThink –Do-Communicate like Project Manager   คิด-ทำ-สื่อสาร แบบผู้จัดการโครงการ  ดำเนินการอบรมโดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ ซึ่งเคยได้รับทุนวิจัยด้านการจัดการ และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

เปิดคอร์สแรกได้รับความสนใจจากผู้เรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องกับงานโครงการ  โซนตะวันออก  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เข้าอบรมอย่างคับคั่ง รับความรู้ทั้งวิธีคิด  มองเห็นสิ่งที่ต้องทำ และสามารถวางแผสื่อสารภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “Think –Do-Communicate like Project Manager”   คิด-ทำ-สื่อสาร แบบผู้จัดการโครงการ  เหมาะสำหรับผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการโครงการ ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจากหลากหลายฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธภาพตามเป้าหมาย

เปิดคอร์สต่อไป ติดต่อ  สถาบัน KCT Academy  โทร. 065 528-5021 หรือ 090 559-356

Please follow and like us:
SHARE