เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค.63และวันที่ 3-7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี “DIProm’s SMART Consultant” ขอขอบคุณ SSRCกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มอบความไว้วางใจ KCT Academy จัดโครงการที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ
นำโดย อ.ไกริติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการKCT Academy
อ.พีรณัฐ กาพย์กลอน ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช ดร.สุรชัย ตรัยวรรณกิจ อ.เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์ อ.กำพล สถิตย์สุข อ.ธีรธร คัมภีร์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาชีพอีกหลากหลายท่าน นำเอาองค์ความรู้ในสาขาที่เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมกันอย่างถึงแก่นของความรู้ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ที่นำไปช่วยผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วนในหลายมิติ อีกทั้งยังได้ความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมใน Class
KCT ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้เราได้เป็นส่วนนึงของงานที่สำคัญ

Please follow and like us:
SHARE