KCTA เสริมศักยภาพการสื่อสารให้กับ อีซี่บาย
ด้วยคอร์ส Communication Technique for Effective People

หนึ่งในความสำคัญของการทำการตลาดให้มีประสิทธิพล คือ การสื่อสาร แม้คุณจะมีสินค้า หรือบริการที่เป็นเลิศ แต่หากการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณผิดพลาด นั่นหมายถึงโอกาสของความล้มเหลวเปิดกว้างรออยู่

บริษัทผู้นำด้านสินเชื่อผู้บริโภค บริษัท อีซี่บาย จำกัด(มหาชน) จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา โดยให้ความเชื่อมั่นใน หลักสูตร:เทคนิคการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ทรงประสิทธิผล (Communication Technique for Effective People) ของสถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA โดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร KCTA เสริมศักยภาพการสื่อสารให้กับ พนักงานระดับหัวหน้างาน ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 7 รุ่น

หลักสูตร:เทคนิคการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ทรงประสิทธิผล (Communication Technique for Effective People) ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแห็นความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการบริหารการปฏิบัติการ มีความรู้และความเข้าใจวิธีการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ สามารถนำหลักการสื่อสารและการรับสารไปใช้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยล่าสุดได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ได้ผลการประเมินสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยที่ 90%

Please follow and like us:
SHARE