KCTA เสนอหลักสูตร “The Great Supervisions”
สร้างหัวหน้างานที่ดี มีคุณภาพให้กับ SITEM

เป้าหมายของคนทำงานทุกคน ย่อมต้องการการเติบโตในบทบาทหน้าที่ของตน จากตำแหน่งพนักงาน ต้องเติบโตก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำหน้าที่หัวหน้างานที่ดีได้

Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย จึงได้พัฒนา หลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน ผู้ทรงความยอดเยี่ยม (The Great Supervisions)” ขึ้น ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด(SITEM) บริษัทผู้นำด้านการออกแบบและก่อสร้าง Professional Data Center ของประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช สุทธิธรรม เลขาบริหารอาวุโส นำบุคลากรระดับหัวหน้างานเข้ารับการฝึกอบรม

โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร KCTA, ดร.ภูดิท มิตรภักดี และครูพี่ณัฐ ภาณพ ศิริณสาร วิทยากรประจำสถาบัน KCTA ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ สร้างทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน สร้างจิตสำนึกองค์กร เข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้นำ เข้าใจบทบาทในการปกครอง เป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรัก ลูกน้องยอมรับ มีทักษะบริหารดูแลคน และสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เปฺ็นสุดยอดหัวหน้างาน

Please follow and like us:
SHARE