แม้โรบอตจะเข้ามามีบทบาทกับการทำงานเพิ่มมากขึ้น แต่คนก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร  สองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์  ซี เอ็ม ซี  ไบโอเท็ค  และไทย จีแอล กรุ๊ป จึงให้ความไว้วางใจกับสถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร  “ทักษะการบริหารคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills of Highly competiveness Organization)”    โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะการบริหารคนให้กับพนักงานทั้งสององค์กร นำความรู้ที่ได้ไปสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

Please follow and like us:
SHARE