หนึ่งในบทบาทที่สร้างความหนักใจให้กับหัวหน้างานมากเป็นลำดับต้นๆ  คือการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่ยอมรับ  KCT Academy มีหลักสูตร  “ KPI & Process of Performance Appraisal”  ที่เหมาะสำหรับทุกองค์กรในการสร้างมาตรฐานการประเมินผลงาน  สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลงาน และตัวชี้วัด หรือ KPI ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถประเมินผลงานพนักงานได้อย่างยุติธรรมแล้ว  ยังช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการใช้ KPI เป็นตัวกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้นด้วย

ดังเช่น พนักงานระดับหัวหน้าของ บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร  “KPI & Process of Performance Appraisal”  โดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  เป็นผู้ดำเนินการอบรม  นำความรู้จากการฝึกอบรมกลับไปช่วยองค์กรในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม   ณ . ห้องประชุม ฮอนด้า ล็อค ไทย  ชลบุรี

Please follow and like us:
SHARE