สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่
.
จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวปิดงาน “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่” ซึ่งจัดอบรมตลอดหลักสูตรระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 17-18 สิงหาคมและ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทน พมจ.แต่ละจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยมีวิทยากร 4 ท่านร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดย
✨ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy
✨ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy
✨ อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant
✨ อาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน วิทยากรประจำ KCT Academy
ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE