สถาบัน KCT Academy ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตำรวจ  นำหลักสูตร  Proactive Leader for Top Management อบรมให้กับข้าราชการตำรวจระดับสูงในโรงพยาบาลตำรวจ ในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับ สบ.4 – สบ.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563

โดยสถาบัน KCT Academy ได้มอบหมายให้อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ร่วมเป็นวิทยาการดำเนินการอบรม  เพิ่มศักยภาพความพร้อมเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งการบริหารที่สูงขึ้นของข้าราชการตำรวจในโรงพยาบาลตำรวจ

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตำรวจ  ราชประสงค์

Please follow and like us:
SHARE