หลักสูตร : ระบบเอกสารในงานก่อสร้าง (Document Control in Construction) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย    วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy      ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  เอกสารงานก่อสร้างเป็นเอกสารที่มีปริมาณมากและซับซ้อน ผู้ทำงานควรจะเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของเอกสาร กระบวนการใช้งาน การแยกประเภทเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การใช้ข้อมูลแต่ละฟังก์ชั่นในแต่ละเอกสาร ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เพื่อให้งานเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง การออกแบบเอกสารด้วยเปรตชีตที่ดี นอกจากนี้ การใช้เอกสารยังเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากแต่ละตำแหน่ง การออกแบบเอกสารที่ดีจะลดงานที่ไมจำเป็น ทำให้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากจบคอร์สนี้ ผู้อบรมจะสามารถไปออกแบบเอกสารก่อสร้างให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้  วัตถุประสงค์  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเอกสารในการก่อสร้างประเภทต่างๆ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการออกแบบเอกสาร หลายประเภท ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการออกแบบ Flow เอกสาร การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่นในเอกสาร และลักษณะเอกสารให้เหมาะสมกับการใช้งาน    หัวข้อการฝึกอบรม    Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา  1  9:00-10:15 น.  เอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้างและวัตถุประสงค์ เอกสารประเภทต่างๆ ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ  2  10:30-12:00 น.  หลักการออกแบบเอกสาร การเขียน Flow การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น การออกแบบลักษณะเอกสาร  3  13:00-14.45 น.  Workshop การออกแบบเอกสาร  การวิเคราะห์ ออกแบบ เขียน Flow เอกสาร   การวิเคราะห์ ออกแบบ ฟังก์ชั่นในเอกสาร  4  15:00-16:30 น.  Workshop การออกแบบเอกสาร (ต่อ)  การวิเคราะห์ ออกแบบ ลักษณะเอกสาร  การนำเสนองาน Workshop    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน    แนวทางที่ใช้ในการอบรม  แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50  บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม  กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”  ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น  การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้    การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)...

หลักสูตร : การวางแผนงานก่อสร้าง การทำงานร่วมกันระหว่าง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา (Project Planning, Collaboration among Owner,Construction Contractor and Consultant)

โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย  หลักการและเหตุผล    การบริหารโครงการก่อสร้าง เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษา หากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดทำงานประสานกันได้อย่างดีแล้วจะทำให้โครงการก่อสร้างบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้    วัตถุประสงค์            1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  -หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  -หน้าที่ของผู้รับจ้าง  -เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน  Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา  -การกำหนดระยะเวลาการทำงาน  -การปรับและดัดแปลงงาน  -การสั่งหยุดงานชั่วคราว  -การยกเลิกสัญญา  -กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน  -การรับมอบงาน    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์           1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  -หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  -หน้าที่ของผู้รับจ้าง  -เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน  Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา  -การกำหนดระยะเวลาการทำงาน  -การปรับและดัดแปลงงาน  -การสั่งหยุดงานชั่วคราว  -การยกเลิกสัญญา  -กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน  -การรับมอบงาน  Module 3 : การชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับจ้าง  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ว่าจ้าง  -ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  -การประกันภัย  Module 4 : กระบวนงานระงับข้อพิพาท  -คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  -กระบวนการอนุญาโตตุลาการ    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (The Psychology of a Real Estate Selling)

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  (The Psychology of  a Real Estate Selling)  (หลักสูตร 1 วัน)    หลักการ/แนวคิด  ทางเลือกของลูกค้า ยิ่งมากเท่าไหร่  ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ การเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ ที่จะทำให้ขายสินค้าได้ “ง่ายขึ้น” “แพงขึ้น” ในสินค้าแบบเดิม จึงเป็นที่เสาะแสวงหากันในหมู่นักขาย โดยเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ หลักการทางจิตวิทยาการถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ หากบ้างก็ สำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับแต่ว่า “ใคร” จะหยิบเทคนิคต่างๆมาใช้ได้ตรงกลุ่มลูกค้า และตรงเวลา โอกาสได้แน่นอนกว่ากัน   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ จาก Real –World  ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที   วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองใหม่ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขึ้น ผ่านการนำเสนอขายอย่างเป็น Stepเพื่อให้ทุกครั้งที่ปิดการขายแต่ละรายและตรงตามความต้องการ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของลูกค้า  สร้างความตระหนักในวิธีการขายด้วย Value เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้า และหลีกเลี่ยงการลดราคาและการใช้โปรโมชั่นเพื่อปิดการขาย  ...

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

Technology photo created by rawpixel.com - www.freepik.com   โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์           1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  -หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  -หน้าที่ของผู้รับจ้าง  -เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน  Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา  -การกำหนดระยะเวลาการทำงาน  -การปรับและดัดแปลงงาน  -การสั่งหยุดงานชั่วคราว  -การยกเลิกสัญญา  -กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน  -การรับมอบงาน  Module 3 : การชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับจ้าง  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ว่าจ้าง  -ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  -การประกันภัย  Module 4 : กระบวนงานระงับข้อพิพาท  -คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  -กระบวนการอนุญาโตตุลาการ    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

หลักสูตร : การบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยวิธี Earned Value Analysis (Construction Cost Management using Earned Value Analysis)

  โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ                                                                                      ...

หลักสูตร : ทักษะและเครื่องมือออกแบบสินค้าและบริการเชิงรุก สำหรับธุรกิจบริการ (Hospitality Business Product & Service Excellence design through Proactive Mind-set & Empathy map) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญ . การบริการไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้า แต่การบริการที่ดีเลิศยังช่วยยกระดับองค์กรให้แตกต่างจากองค์กรทั่วไป ยิ่งการบริการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและพนักงานบริการมีความสามารถและหลักคิดที่ขยายศักยภาพการบริการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านในการบริการและนำไปใช้ได้จริง วัตถุประสงค์   ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในยุคดิจิตอล ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization) การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริการ” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร ความคาดหวังของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการฝึกอบรม ตารางการอบรมวันแรก ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด 09:00 – 10:30 Customer service & service mind / Understanding yourselves, your customers ·       ความจริงของการบริการยุคDisruption ที่มีลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้น ·       กรณีศึกษา ธุรกิจบริการที่ออกแบบงานบริการได้ยอดเยี่ยม ·       หลักการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนให้บริการ 10:45 – 12:00 Customer...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend