หลักสูตร : การบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยวิธี Earned Value Analysis (Construction Cost Management using Earned Value Analysis)

  โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ                                                                                      ...

หลักสูตร : ระบบสารสนเทศอาคาร ในแต่ละขั้นตอนงานก่อสร้าง (BIM-Building Information Modeling) (หลักสูตร 1 วัน)

      โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling) เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นในวงการก่อสร้าง แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจนำระบบ BIM มาใช้ในงาน หรือ ได้ทดลองใช้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ BIM ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง การใช้งานในขั้นตอนวงจรของการการก่อสร้าง วิธีการประสานงานด้วย BIM การจัดประชุม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งาน BIM ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ วิศวกร สถาปนิก และวิศวกรโครงการ ที่กำลังก้าวสู่ BIM Manager สามารถนำระบบ BIM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งไปที่การเขียน Model BIM แต่อธิบายถึงการนำระบบ BIM ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM ในโครงการจริง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15...

หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหางานก่อสร้างและการตอบกลับลูกค้า (Construction Problem Solving Techniques and Customers Response for Housing Business)

Business photo created by jcomp - www.freepik.com โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCTAcademy                                                                             ...

Program Private Course : Key Account selling & Revenue Management for Hospitality and Resort เทคนิคการขายลูกค้ารายใหญ่และเครื่องมือการบริหารรายได้ยุคใหม่ สำหรับธุรกิจบริการและรีสอร์ท

หลักการ/แนวคิด ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารรายได้และการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารรายได้,งานขายและการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้เช่นกัน การบริหารรายได้และทีมขายที่เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้า แต่จะบริหารรายได้และงานขายเพื่อให้ธุรกิจมั่นคั่งและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขในระหว่างกระบวนการบริหารายได้และการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกลยุทธ์การสร้างรายได้และการบริหารทีมขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้ DAY 1/7 Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ) สิ่งที่นักบริหารต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome) ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักบริหาร (Founding on the Bedrock) ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม Understand...

หลักสูตร : ระบบเอกสารในงานก่อสร้าง (Document Control in Construction) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย    วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy      ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  เอกสารงานก่อสร้างเป็นเอกสารที่มีปริมาณมากและซับซ้อน ผู้ทำงานควรจะเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของเอกสาร กระบวนการใช้งาน การแยกประเภทเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การใช้ข้อมูลแต่ละฟังก์ชั่นในแต่ละเอกสาร ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เพื่อให้งานเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง การออกแบบเอกสารด้วยเปรตชีตที่ดี นอกจากนี้ การใช้เอกสารยังเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากแต่ละตำแหน่ง การออกแบบเอกสารที่ดีจะลดงานที่ไมจำเป็น ทำให้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากจบคอร์สนี้ ผู้อบรมจะสามารถไปออกแบบเอกสารก่อสร้างให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้  วัตถุประสงค์  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเอกสารในการก่อสร้างประเภทต่างๆ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการออกแบบเอกสาร หลายประเภท ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการออกแบบ Flow เอกสาร การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่นในเอกสาร และลักษณะเอกสารให้เหมาะสมกับการใช้งาน    หัวข้อการฝึกอบรม    Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา  1  9:00-10:15 น.  เอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้างและวัตถุประสงค์ เอกสารประเภทต่างๆ ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ  2  10:30-12:00 น.  หลักการออกแบบเอกสาร การเขียน Flow การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น การออกแบบลักษณะเอกสาร  3  13:00-14.45 น.  Workshop การออกแบบเอกสาร  การวิเคราะห์ ออกแบบ เขียน Flow เอกสาร   การวิเคราะห์ ออกแบบ ฟังก์ชั่นในเอกสาร  4  15:00-16:30 น.  Workshop การออกแบบเอกสาร (ต่อ)  การวิเคราะห์ ออกแบบ ลักษณะเอกสาร  การนำเสนองาน Workshop    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน    แนวทางที่ใช้ในการอบรม  แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50  บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม  กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”  ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น  การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้    การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)...

หลักสูตร : โปรแกรมการบริหารโครงการ (Project Management Program) (5วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time Cost Quality) นอกจากนั้นงานโครงการเป็นงานที่ไม่ใช่งาน Routine แต่ละโครงการเป็นงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกัน ทุกครั้งที่เริ่มงานโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องเผชิญกับงานรูปแบบใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนเดิม มีผู้เกี่ยวข้องในโครงการมากมายและยังทำงานแข่งกับเวลา ผู้บริหารโครงการจึงควรเข้าใจหลักการและวิธีการในการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารโครงการ ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโครงการ อันประกอบไปด้วย ขอบเขตของงานบริหารโครงการ การจัดองค์การในลักษณะโครงการ  การวางแผนโครงการ การประมาณต้นทุนโครงการ การควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการด้วยวิธีสายงานวิกฤต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการบริหารโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวางแผนโครงการ เวลา ต้นทุนและคุณภาพโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทีมงานและการติดต่อสื่อสารในโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคัดเลือกและตัดสินใจในโครงการ หลักสูตรออกแบบให้เป็นสามระดับเหมาะกับผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่ตำแหน่งงานแตกต่างกัน หลักสูตร Basic ออกแบบให้เข้าใจการทำงานโครงการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Intermediate ออกแบบเน้นไปที่การวางแผนและการควบคุมทีมงานโดยเน้นที่เครื่องมือ หลักสูตร Advanced ออกแบบเน้นไปที่การเครื่องมือระดับสูง การตัดสินใจในระดับผู้บริหาร หัวข้อการฝึกอบรม  หลักสูตรระดับ Basic (หลักสูตร 1...

หลักสูตร : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Fundamentals of Engineering and Project Utility System ) (หลักสูตร 1 วัน)

Business photo created by ijeab - www.freepik.com  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ วิทยากร  ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    หลักการและเหตุผล    โครงการก่อสร้างมีงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ เป็นต้น รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณโครงการ เช่น ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบประปา เป็นต้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก็จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามวิชาชีพ แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างนั้นไม่แยกกันทำงานในแต่ละทีมได้อย่างสิ้นเชิง ต้องมีการร่วมกันทำงานเป็นทีม ทั้งนี้งานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคก็เป็นอีกงานที่ที่หลายๆฝ่ายในโครงการต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เพียงเฉพาะแต่วิศวกรงานระบบวิศวกรรมฯที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่านั้น หากวิศวกรโยธา หรือผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายอื่นๆ มีความเข้าใจในกระบวนการและพื้นฐานของงานด้านวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค ก็จะทำให้การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจแนวคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เนื้อหาหลักสูตร    Module 1 : พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า -พื้นฐานของระบบไฟฟ้า  - พื้นฐานระบบไฟฟ้า  เนื้อหาเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า จากแหล่งกำเนิดจนถึงโหลดใช้งาน โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend