หลักสูตร : ทักษะการขายทางโทรศัพท์สำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (Realtor Teleselling Skill)

Business photo created by freepik - www.freepik.com ที่มาและความสำคัญ  หลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดหนึ่งวันนี้จะสอนผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้โทรศัพท์เพื่อการขายอย่างมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมสคริปต์จัดการการโทรออกและรับสายและใช้เสียงที่มีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างความประทับใจและปิดการขาย  หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ต้องการพัฒนาทักษะของพวกเขาในเวลาที่สั้นที่สุด แม้ว่าหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับพนักงานขาย แต่ทักษะที่เรียนรู้สามารถนำไปใช้กับสาขาต่าง ๆ เช่นการบริการลูกค้าหรือฝ่ายสนับสนุนการขายได้ โดยออกแบบเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ  วัตถุประสงค์    ผู้อบรมได้พัฒนา Mindset ที่พร้อมในการปฏิบัติงานขายทางโทรศัพท์   ผู้อบรมได้ความรู้และการฝึกทักษะการขายทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ  ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจนเข้าใจถึงวิธีการใช้โทรศัพท์ในฐานะเครื่องมือในการเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ   เนื้อหาการอบรม  ช่วงเวลา  หัวข้อ  รายละเอียด  09:00 – 10:30  ภาพรวมกระบวนการขายทางโทรศัพท์  ทำความเข้าใจว่าวงจรการขายทางโทรศัพท์ทำงานอย่างไร  ทำความเข้าใจกับลักษณะของการขายทางโทรศัพท์  จุดแข็งและข้อจำกัด   จรรยาบรรณในการทำงาน  การใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  วงจรการขายทางโทรศัพท์ทำงานอย่างไร (Sales Cycle)  10:45 – 12:00  ทัศนคตินักขายและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายทางโทรศัพท์  วิธีเอาชนะความกลัวและสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้พนักงานขายไม่กล้านำเสนอทางโทรศัพท์(Fear Factor Overcoming)  สาเหตุของความกลัว  การเอาชนะปัจจัยความกลัว  นิสัยของพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จ  อุปนิสัยของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ  เทคนิคการวิธีการใช้เสียงในแต่ละสถานการณ์   เนื้อเสียง  โทนเสียง  ระดับความดัง-เบา  การออกเสียง  Workshop วิธีปรับปรุงการใช้เสียงของคุณ  13:00 – 14:30  เทคนิคการเพิ่มศักยภาพในการขายทางโทรศัพท์  การโทรออก: การพัฒนาสคริปต์ของคุณ  เตรียมพร้อมและพัฒนาแนวทางแบบมืออาชีพเพื่อให้การโทรมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างสคริปต์  ทำให้สคริปต์เป็นของคุณ  SMART GOAL เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวคุณเอง  Telesales Cheat Sheet  Workshop:...

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

Technology photo created by rawpixel.com - www.freepik.com   โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์           1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  -หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  -หน้าที่ของผู้รับจ้าง  -เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน  Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา  -การกำหนดระยะเวลาการทำงาน  -การปรับและดัดแปลงงาน  -การสั่งหยุดงานชั่วคราว  -การยกเลิกสัญญา  -กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน  -การรับมอบงาน  Module 3 : การชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับจ้าง  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ว่าจ้าง  -ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  -การประกันภัย  Module 4 : กระบวนงานระงับข้อพิพาท  -คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  -กระบวนการอนุญาโตตุลาการ    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (The Psychology of a Real Estate Selling)

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  (The Psychology of  a Real Estate Selling)  (หลักสูตร 1 วัน)    หลักการ/แนวคิด  ทางเลือกของลูกค้า ยิ่งมากเท่าไหร่  ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ การเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ ที่จะทำให้ขายสินค้าได้ “ง่ายขึ้น” “แพงขึ้น” ในสินค้าแบบเดิม จึงเป็นที่เสาะแสวงหากันในหมู่นักขาย โดยเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ หลักการทางจิตวิทยาการถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ หากบ้างก็ สำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับแต่ว่า “ใคร” จะหยิบเทคนิคต่างๆมาใช้ได้ตรงกลุ่มลูกค้า และตรงเวลา โอกาสได้แน่นอนกว่ากัน   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ จาก Real –World  ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที   วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองใหม่ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขึ้น ผ่านการนำเสนอขายอย่างเป็น Stepเพื่อให้ทุกครั้งที่ปิดการขายแต่ละรายและตรงตามความต้องการ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของลูกค้า  สร้างความตระหนักในวิธีการขายด้วย Value เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้า และหลีกเลี่ยงการลดราคาและการใช้โปรโมชั่นเพื่อปิดการขาย  ...

หลักสูตร : ทักษะและเครื่องมือออกแบบสินค้าและบริการเชิงรุก สำหรับธุรกิจบริการ (Hospitality Business Product & Service Excellence design through Proactive Mind-set & Empathy map) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญ . การบริการไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้า แต่การบริการที่ดีเลิศยังช่วยยกระดับองค์กรให้แตกต่างจากองค์กรทั่วไป ยิ่งการบริการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและพนักงานบริการมีความสามารถและหลักคิดที่ขยายศักยภาพการบริการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านในการบริการและนำไปใช้ได้จริง วัตถุประสงค์   ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในยุคดิจิตอล ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization) การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริการ” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร ความคาดหวังของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการฝึกอบรม ตารางการอบรมวันแรก ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด 09:00 – 10:30 Customer service & service mind / Understanding yourselves, your customers ·       ความจริงของการบริการยุคDisruption ที่มีลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้น ·       กรณีศึกษา ธุรกิจบริการที่ออกแบบงานบริการได้ยอดเยี่ยม ·       หลักการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนให้บริการ 10:45 – 12:00 Customer...

หลักสูตร : โปรแกรมการบริหารโครงการ (Project Management Program) (5วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time Cost Quality) นอกจากนั้นงานโครงการเป็นงานที่ไม่ใช่งาน Routine แต่ละโครงการเป็นงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกัน ทุกครั้งที่เริ่มงานโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องเผชิญกับงานรูปแบบใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนเดิม มีผู้เกี่ยวข้องในโครงการมากมายและยังทำงานแข่งกับเวลา ผู้บริหารโครงการจึงควรเข้าใจหลักการและวิธีการในการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารโครงการ ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโครงการ อันประกอบไปด้วย ขอบเขตของงานบริหารโครงการ การจัดองค์การในลักษณะโครงการ  การวางแผนโครงการ การประมาณต้นทุนโครงการ การควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการด้วยวิธีสายงานวิกฤต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการบริหารโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวางแผนโครงการ เวลา ต้นทุนและคุณภาพโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทีมงานและการติดต่อสื่อสารในโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคัดเลือกและตัดสินใจในโครงการ หลักสูตรออกแบบให้เป็นสามระดับเหมาะกับผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่ตำแหน่งงานแตกต่างกัน หลักสูตร Basic ออกแบบให้เข้าใจการทำงานโครงการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Intermediate ออกแบบเน้นไปที่การวางแผนและการควบคุมทีมงานโดยเน้นที่เครื่องมือ หลักสูตร Advanced ออกแบบเน้นไปที่การเครื่องมือระดับสูง การตัดสินใจในระดับผู้บริหาร หัวข้อการฝึกอบรม  หลักสูตรระดับ Basic (หลักสูตร 1...

Program Private Course : Key Account selling & Revenue Management for Hospitality and Resort เทคนิคการขายลูกค้ารายใหญ่และเครื่องมือการบริหารรายได้ยุคใหม่ สำหรับธุรกิจบริการและรีสอร์ท

หลักการ/แนวคิด ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารรายได้และการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารรายได้,งานขายและการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้เช่นกัน การบริหารรายได้และทีมขายที่เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้า แต่จะบริหารรายได้และงานขายเพื่อให้ธุรกิจมั่นคั่งและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขในระหว่างกระบวนการบริหารายได้และการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกลยุทธ์การสร้างรายได้และการบริหารทีมขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้ DAY 1/7 Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ) สิ่งที่นักบริหารต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome) ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักบริหาร (Founding on the Bedrock) ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม Understand...

หลักสูตร : ระบบสารสนเทศอาคาร ในแต่ละขั้นตอนงานก่อสร้าง (BIM-Building Information Modeling) (หลักสูตร 1 วัน)

      โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling) เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นในวงการก่อสร้าง แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจนำระบบ BIM มาใช้ในงาน หรือ ได้ทดลองใช้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ BIM ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง การใช้งานในขั้นตอนวงจรของการการก่อสร้าง วิธีการประสานงานด้วย BIM การจัดประชุม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งาน BIM ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ วิศวกร สถาปนิก และวิศวกรโครงการ ที่กำลังก้าวสู่ BIM Manager สามารถนำระบบ BIM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งไปที่การเขียน Model BIM แต่อธิบายถึงการนำระบบ BIM ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM ในโครงการจริง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend