Home Our Client Softwarepark

Softwarepark

  ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วม​ KCT​ กับการจัดอบรมหลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success

  ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วม​ KCT​ กับการจัดอบรมหลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success . โดยเทรนนิ่งพนักงานผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา (หลักสูตร 3 วัน) สำหรับการนำ​ “Agile” ที่เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาปรับใช้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์เพื่อปรับหรือ​ ออกแบบระบบงานแบบ Agile ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ 2. ผู้เข้าอบรมได้มี Mindset ที่จำเป็น เพื่อการทำงานด้วยวัฒนธรรม Agile 3. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในกระบวนการ Scrum...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend