Home Our Client Konrad Adenauer Stiftung

Konrad Adenauer Stiftung

  มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ . ในหลักสูตร “การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex”

  มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ . ในหลักสูตร "การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT ขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทยและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่...

  มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครองและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร “การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex”

  มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครองและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร . ในหลักสูตร "การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex, Cisco Jabber ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT ขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125,...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend