Home Our Client CH Karnchang

CH Karnchang

  หลักสูตรคุณภาพ จาก KCT Academy เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรคุณภาพ ช. การช่าง

  หนึ่งในองค์กรใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นกับสถาบัน KCT Academy ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรมาโดยตลอด บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ล่าสุด KCT Academy นำหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรม และพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดย ดร. ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ ช.การช่าง เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ปลูกจิตสำนักความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ณ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

  ช. การช่าง เติมความรู้ทีมงานด้วยหลักสูตรจาก KCT Academy

  ทักษะ ความรู้ คือสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้วันนี้เราจะเชี่ยวชาญมากเพียงใด! ดังเช่น บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ชั้นนำของเมืองไทย ที่นำทีมพนักงานฝ่ายก่อสร้าง และวิศวกรคุมงานก่อสร้าง เข้าอบรมหลักสูตร "การวางแผนก่อสร้าง การทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษา" โดยมี "ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์" อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยากรจากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม ณ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

  KCT Academy จัดคอร์สอนุรักษ์พลังงานให้กับ ช.การช่าง

  ไม่เพียงหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนา หรือเพิ่มศักยภาพตนเอง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่สถาบันฝึกอบรม KTC Academy ยังมีหลักสูตรด้านอื่นๆ ที่ตอบรับกับเทรนด์ของสังคมในปัจจุบัน ดังเช่น หลักสูตร จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving Energy and Environment Awareness ) ที่ KCT Academy โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ จัดอบรมให้กับ พนักงานของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน)  บริษัทชั้นนำของเมืองไทย ที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ณ  อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend