Home Our Client กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 โดยอาจารย์ธีรธร คัมภีร์ ทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ทักแชท​ m.me/kcttraining #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม #การส่งเสริมSME #SME...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ทักแชท​...

SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี “DIProm’s SMART Consultant”

เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค.63และวันที่ 3-7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี "DIProm’s SMART Consultant" ขอขอบคุณ SSRCกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มอบความไว้วางใจ KCT Academy จัดโครงการที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ นำโดย อ.ไกริติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการKCT Academy อ.พีรณัฐ กาพย์กลอน ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช ดร.สุรชัย ตรัยวรรณกิจ อ.เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์ อ.กำพล สถิตย์สุข อ.ธีรธร คัมภีร์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ...

สถาบัน KCT Academy เปิดอบรมหลักสูตร Online ให้กับผู้ประกอบการ SME จาก กสอ.

ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue  Center : SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มอบหมายให้สถาบัน  KCT Academy   ดำเนินการเปิดหลักสูตร Online Training   “การวางแผนและการบริหารเพื่อการอยู่รอดและเติบโตสำหรับผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต” ให้กลุ่มผู้ประกอบการ  SMEs  ที่ได้รับคัดเลือก  ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรม   และเปิดการสอนใน Module ที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน  KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม  และได้รับผลตอบรับจากผู้เรียนอย่างดีเยี่ยมหลังเปิดการสอนในสัปดาห์แรก  

สถาบัน KCT Academy ติดอาวุธ BCP ให้ SP ช่วย SMEsไทย ฝ่าวิกฤต

สถาบัน KCT Academy ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   ที่มอบหมายให้สถาบันฯ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดอาวุธ SP ไทย ฝ่าวิกฤตภัยด้วย BCP”  ให้กับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 20 ท่าน ตลอด 8 วันของการฝึกอบรม วิทยากรของสถาบัน KCT Academy อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และอาจารย์สะธนะ หัฏฐะโสธนะ  นำความรู้ด้านการเขียนแผน BCP มาถ่ายทอดผ่านการจัดการทำเวิรค์ช้อป พร้อมเชิญ คุณพลภัทร พิศาลธนพันธุ์ จากบมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย...

สถาบัน KCT Academy อบรมผู้ประกอบการ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน

เป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากความสำเร็จในการทำธุรกิจ แต่เป้าใหญ่ที่หลายๆ ผู้ประกอบการ SMEs ฝันไว้ คือการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ MAI และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปั้นธุรกิจ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน”  ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาด MAI โดย คุณรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้มอบให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร “การสร้าง Business Model ให้ดึงดูดใจผู้ลงทุน”  โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม พร้อมให้คำแนะนำในการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อชนะใจนักลงทุน ณ โรงแรม...

KCT Academy เติมความรู้ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่อง

ทีมงานจากสถาบัน KCT Academy  โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 30 ธุรกิจ ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตร Business Model Canvas (BMC) ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นธุรกิจของตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง มองเห็นจุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง นำไปสู่การแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบรื่น โดยผู้ประกอบการต่างนำผลิตภัณฑ์ของตนมานำเสนอ เพื่อให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านได้ช่วยแนะนำแนวทางอย่างเป็นกันเอง  ณ โรงแรมแบมบุรี จังหวัดเชียงใหม่

KCT Academy เติมเต็มทักษะผู้ประกอบการหน้าใหม่ 30 ธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 เชียงใหม่

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่สถาบัน KCT Academy มุ่งมั่น คือการนำความรู้ช่วยยกระดับให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่  ให้สามารถนำธุรกิจของตนเดินหน้าได้อย่างมั่นคง  ล่าสุดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยคุณนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1  นำหลักสูตร หลักสูตร Business Model Canvas (BMC)  เข้าร่วมอบรมในโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่     ให้กับผู้ประกอบการ 30 ธุรกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบัน ได้มอบหมายให้ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก   และ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  2 วิทยากรระดับผู้บริหารของสถาบัน เดินทางไปให้ความรู้อย่างเต็มที่  ณ โรงแรมแบมบุรี จังหวัดเชียงใหม่

KCT Academy เปิดอบรมยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(SP) ให้กับ กสอ.  

นอกเหนือจากการทำหน้าที่ให้ความรู้ นำวิธีคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร บริษัท อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา คือการนำหลักสูตรมาช่วยยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก หรือ SME ไทยให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ดังเช่น  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME  โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8  จังหวัดสุพรรณบุรี  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา   KCT Academy ได้นำหลักสูตร Creative Thinking & Driving Innovation Coaching for Consultant  and Digital Marketing  ไปอบรมให้กับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend