Home Our Client

Our Client

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบออนไลน์

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบออนไลน์ . การสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา Compentency ที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการลงให้คำปรึกษากับ SMEs กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดร่วมกับ KCT Academy ผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมี โดยมีทีมผู้สัมภาษณ์ 3 ท่าน นำโดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช​ วิทยากร ประจำ KCT Acadamy อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบันและวิทยากร ประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ​ วิทยากร ประจำ KCT Acadamy และทีมวิทยากรจาก​ KCT Acadamy ในวันเสาร์ที่ 28 และ​ 31​...

  สถาบันพระประชาบดี จัดอบรมหลักสูตร “การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์”

  สถาบันพระประชาบดี จัดอบรมหลักสูตร "การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์" . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ขอขอบคุณ สถาบันพระประชาบดี ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายใรครั้งนี้ค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com #KCTacademy #Knowledgecastle...

  สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

  สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวปิดงาน "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่" ซึ่งจัดอบรมตลอดหลักสูตรระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 17-18 สิงหาคมและ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทน พมจ.แต่ละจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยมีวิทยากร 4 ท่านร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ...

  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้ “สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”

  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้ "สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" . หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) วิทยากรสอนโดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และทีม KCT Academy อบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ที่ให้โอกาส KCT...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมีอาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่...

  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้เรื่อง “สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”

  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้เรื่อง "สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) วิทยากรสอนโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ที่ให้โอกาส KCT Acadamy...

  Material Automation (Thailand) เสริมความรู้เรื่อง Agile Strategic Management ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy

  Material Automation (Thailand) เสริมความรู้เรื่อง Agile Strategic Management ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy . บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัททางด้านไอที ให้บริการครบวงจร ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัย มีนโยบายในการพัฒนายกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วย Agile Strategic Management" โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ และเสริมด้วยกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิด และลงมือปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่...

  สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรม หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้กับบุคลากร

  สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรม หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้กับบุคลากร . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking” พร้อม Workshop การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและสถานการณ์และการแก้ปัญหาและตัดสินใจ จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในหลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) บรรยายความรู้ โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy ระหว่างวันที่ 19...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมีอาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร :...

  สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

  สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่" มีตัวแทน พมจ.แต่ละจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยมีวิทยากร 4 ท่านร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant อาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน วิทยากรประจำ KCT Academy ในวันที่ 17-18...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา “แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย”

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา "แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย" . ซึ่งได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy ผู้ดำเนินการนำประชุมในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564​ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดีดีในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ให้กับผู้ประกอบการค่ะ

  SGS (Thailand) จัดสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ ให้กับบุคลากร

  SGS (Thailand) จัดสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ ให้กับบุคลากร . โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน Knowledge Castle Training จำกัด (KCT Academy) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้​ ในหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ" (How to Deliver Service Excellence through Effective Service Mind) รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า . ขอขอบคุณ SGS (Thailand) ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ค่ะ ...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend