16 กันยายน 2563 : หลักสูตร เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning...

16 กันยายน 2563 : หลักสูตร เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning...

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ...

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy บรรยาย...

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training ในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)ที่ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training กับ KCT Academyในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร Creative &Innovative Thinking...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน (Creative...

SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี “DIProm’s SMART...

เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค.63และวันที่ 3-7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ...

ทีมอาจารย์จาก KCT Academy จัดอบรม “ปรับ Mindset ปลุก Passion ในการทำงาน”...

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรม "ปรับ Mindset ปลุก Passion...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพร) ร่วมกับ KCT และ vkows หารือด้านงานวิชาการโดยใช้ Platforms E-Learning

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดีและคณาจารย์ทุกท่าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ที่เปิดบ้านต้อนรับ #KCT Academy #vknows อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 9...

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม Online Training ที่ KCT Academy

ขอขอบคุณ คุณเปมิกา ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SME Support&Rescue Center) #SSRC และทีมงาน #SSRC ทุกท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชม การจัดอบรม Online...

KCT Academy ร่วมจัดทำหลักสูตร E-Learning ถอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร ให้กับธนาคารออมสิน

สถาบัน KCT Academy ได้รับมอบหมายจาก ธนาคารออมสิน ดำเนิน โครงการการถอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (7...

สถาบัน KCT Academy อบรมหลักสูตร ให้กับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ

สถาบัน KCT Academy ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตำรวจ  นำหลักสูตร  Proactive Leader for Top...

สถาบัน KCT Academy เปิดอบรมหลักสูตร Online ให้กับผู้ประกอบการ SME จาก...

ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue  Center : SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend