สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนา สำนักงาน กกต.สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM&LO)

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy บรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนา สำนักงาน กกต.สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM&LO) -ตามแนวคิด วินัย5ประการ Peter Senge -แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ -แนวทางในการจัดการความรู้ ให้กับตำแหน่งอำนวยการระดับต้นจาก กกต.ทั่วประเทศ ขอขอบคุณที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำคัญของ กกต. #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง #กกต. #kctathailand.com

KCT Academy นำหลักสูตรฮอต สุดยอดการเจรจาต่อรอง เพิ่มทักษะให้นักธุรกิจภาคตะวันออก

หนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความสนใจสูงสุดของสถาบันฝึกอบรม KCT Academy   “กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์” (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes)  หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้าที่องค์กรกำหนด สามารถเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยวิธีดำเนินการเจรจาที่สร้างผลลัพธ์ 'win-win' สำหรับทุกฝ่าย ล่าสุด สถาบัน KCT Academy โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก  นำหลักสูตร “กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์” (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes)  มาเปิดการสอนให้ผู้สนใจในภาคตะวันออก  ณ ห้องอบรม บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด จังหวัดระยอง  โดยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจภาคตะวันออก ทั้งนักขาย นักการตลาด และเจ้าของกิจการ เข้าอบรมกันอย่างคับคั่ง สนใจเข้าอบรมหลักสูตร...

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training ในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)ที่ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training กับ KCT Academyในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรประจำหลักสูตร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy #ธนาคารแห่งประเทศไทย #BOT #kctathailand.com

KTC เชื่อมั่น KCTA ยกระดับศักยภาพทีมขาย เสริมความรู้มองการตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต

KTC เชื่อมั่น KCTA ยกระดับศักยภาพทีมขาย เสริมความรู้มองการตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต FURTURE MARKET ACCESS STRATEGIES บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTC ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตของเมืองไทย ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของ Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย เลือกหลักสูตร FURTURE MARKET ACCESS STRATEGIES “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต” ที่ให้ความสำคัญกับการทำกลยุทธ์เชิงอนาคต ของอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCTA เสริมศักยภาพให้กับ ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ E.VP, S.VP และ VP ฝ่ายกลยุทธ์การขาย ของบัตรเครดิตกรุงไทย เป็นนักคิดเชิงอนาคตเพื่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรม KTC...

ทีมผู้บริหาร Takeda เสริมความรู้เรื่อง Agile ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy

Agile คือแนวคิดในการทำงานยุคใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่  แต่การนำมาใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ให้กระจ่าง  บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก  ที่มีนโยบายในการพัฒนายกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  จึงได้นำบุคลากรระดับผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร Agility and Innovation  จากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy  โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy  เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ และเสริมด้วยกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิด และลงมือปฏิบัติจริง จบหลักสูตรด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม

KCT Academy อบรมให้กับบุคลากรวิทยาศาสตร์ สกสว.

ตลอดปี 2562  สถาบันฝึกอบรม KCT Academy  ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันแขนงต่างๆ ใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานในองค์กรของตนอย่างคับคั่ง โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งองกรจากภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นสถาบัน KCT Academy  นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของ สกสว. เข้าอบรมหลักสูตร Building High Performing Team Program ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน  ร่วมดำเนินการอบรม นำเสนอรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมที่ผสมผสานหลักสูตรเข้มข้น เข้ากับเครื่องมือการสอนที่แปลกใหม่ และกิจกรรมเวิร์คช้อปที่สนุกสนาน  ณ...

KCT Academy จัดหลักสูตรการสื่อสาร ร่วมอบรมผู้บริหาร TOT

เมื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหาร การจะควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามแนวนโยบายขององค์กร ด้วยอำนาจที่มีให้ได้ผล การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้การบริหารนั้นบรรลุประสิทธิผล โปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร (Management Development Program (MDP) ที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารระดับฝ่าย และระดับส่วน ของ บมจ.ทีโอที จากทั่วประเทศ ได้มอบหมายให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร “จิตวิทยาการสื่อสาร การบริหาร และการจูงใจลูกน้อง” ดำเนินการอบรมโดย ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ วิทยากรจากสถาบัน KCT Academy มาเพิ่มพูนความรู้ด้านการสื่อสาร สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารในการบริหารทีมงานเพื่อร่วมกันนำองค์กรทีโอทีสู่เป้าหมายความสำเร็จ ณ ห้องประชุม อาคาร TOT Academy ถนนงามวงศ์วาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมงานที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมงานที่ปรึกษา . กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการประชุม​ หัวข้อ​ “การประชุมคณะกรรมการการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3” โดยอาจารย์ อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม​ ​ ณ ห้องประชุม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online Financial Literacy

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online Financial Literacy . จัดอบรมออนไลน์ใน หลักสูตร “ตรวจเช็คการเงินช่วงวิกฤติ รู้เทคนิคแก้หนี้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งวิทยากร KCT ร่วมบรรรยายในครั้งนี้ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรสถาบัน KCT Academy ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้เกียรติเชิญวิทยากร KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ค่ะ ——————————————– KNOWLEDGE...

KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้”

KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้" . ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน​ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และ อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Academy ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การเขียนแผนธุรกิจในการขอสินเชื่อ ...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร Creative &Innovative Thinking โดย อาจารย์ พีรณัฐ กาพย์กลอน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน (Creative &Innovative Thinking) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63ที่ผ่านมา ให้กับบุคลากรในองค์กร อ.พีรณัฐ กาพย์กลอน ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม(องค์กรเอกชน) และวิทยากรประจำหลักสูตรด้านนวัตกรรมKCT Academy ได้ส่งมอบแนวคิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Moonshot Thinking และ Famework อีกหลายตัวที่นำไปใช้ในการปรับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ไว้วางใจ KCT Academy ในการจัดอบรมในครั้งนี้ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) #kctathailand.com

Knowledge Castle จับมือ ศอบต. ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ Citty of Commerce

Knowledge Castle จับมือ ศอบต. ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ Citty of Commerce ทีมผู้บริหาร Knowledge Castle Training Academy สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย โดยไกรกิติ ทิพกนก(ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการบริษัท และนาฎติยา โสมาเกตุ(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปั้นดาวชายแดนใต้" การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ City of Commerce โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์(ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และกฤษฏ์ ฉันทจิรพร(ขวาสุด) ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend