หลักสูตร : เทคนิคการขายด้วยการเล่าเรื่องและเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ (Online story selling to psychological trigger to close sell)

หลักการ/แนวคิด  ในโลกธุรกิจการแข่งขันที่เสียเปรียบเกิดขึ้นได้เสมอ ปลาใหญ่มักจะเป็นฝ่ายกินปลาเล็ก คนอ่อนแอมักพ่ายแก่คนที่เข้มแข็งกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งใช่ว่าคนเสียเปรียบจะเสียท่าเสมอไป ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้  วัตถุประสงค์  เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย เพื่อสามารถการวางกลยุทธ์การขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร  เพื่อต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง  ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้  Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ)  สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome)  ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักขาย (Founding on the Bedrock)  ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้    การบริหารจัดการด้วยจิตวิญญานของนักสู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)  การทำรายชื่อลูกค้า...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขาย และบุคลิกภาพนักขาย Negotiation for Selling Skills (1วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการสื่อสารจูงใจและบุคลิกภาพ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับนักขายและบุคลากรในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเรียนรู้ทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายและบุคลิกภาพนักขาย เพื่อทำให้ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องราวที่น่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการปิดการขาย  ในหลักสูตรนี้เราใช้วิธีที่เป็นระบบมากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่เนื้อหา วิธีการตลอดจนการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมครอบคลุม  วัตถุประสงค์  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการเจรจาโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสื่อสารและการปิดการขาย  ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติให้มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า  หลักสูตรเหมาะสำหรับพนักงานงานและพนักงานทุกคนขององค์กร     หัวข้อการฝึกอบรม    Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา  1  9:00-10:30 น.  เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจ   พัฒนาทักษะความเข้าใจลูกค้า (Empathizing)เพิ่มประสิทธิภาพการจูงใจของลูกค้า  เทคนิค 7A เพื่อการรับมือลูกค้าเจ้าปัญหา  Workshop : การเจรจากับลูกค้าเจ้าปัญหา  การวางแผนการนำเสนอและการนัดหมายเพื่อเข้าพบ  2  10:40-12:00 น.  วิธีการเริ่มการนำเสนอการบริการหรือสินค้า  ตัวอย่าง เทคนิคการนำเสนอรูปแบบต่างๆการเล่าเรื่องและวิธีการนำไปใช้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการเทคนิค Referral การใช้หลักฐาน เพื่อจูงใจลูกค้าคุณน่าเชื่อถือ  หลักฐานที่น่าเชื่อที่สุดคืออะไร?  เทคนิคการปิดการขาย  3  13:00-14:30 น.  Workshop ปรับบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าประทับใจ   การแนะนำตัวและการยื่นนามบัตร  มารยาททางธุรกิจพื้นฐาน  การทักทายภายใต้ข้อจำกัดของ Social Distancing  การยืน-เดิน-นั่ง และการใช้มือและท่าทางที่เหมาะสม  4  14:45-16:00 น.  Role paly: นำเสนอและการปิดการขาย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน    พนักงานระดับปฏิบัติการ  (จำนวนไม่ควรเกิน 30 คน)    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน    แนวทางที่ใช้ในการอบรม  แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70  บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม  กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”  ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น  การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้    การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที  เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study...

หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ (How to Deliver Service Excellence through Effective Service Mind)

Man photo created by rawpixel.com - www.freepik.com ที่มาและความสำคัญ การบริการไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้า แต่การบริการที่ดีเลิศยังช่วยยกระดับองค์กรให้แตกต่างจากองค์กรทั่วไป ยิ่งการบริการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและพนักงานบริการมีความสามารถและหลักคิดที่ขยายศักยภาพการบริการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านในการบริการและนำไปใช้ได้จริง วัตถุประสงค์   ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในสังคมยุคดิจิตอล ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization) การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริการ” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร มุมมองของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางการอบรม ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด 09:00 – 10:30 Customer service & service mind / Understanding yourselves, your customers & SGS ·       ความจริงของการบริการยุคดิจิตัล ·       ลักษณะของการบริการที่ยอดเยี่ยม -ลูกค้าภานใน -ลูกค้าภายนอก ·      ...

หลักสูตร : การขายเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ (Effective Selling to Attract New Customers) (หลักสูตร 1 วัน)

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในติดต่อกับลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มกับลูกค้าปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้ลดความจำเป็นในการใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน และการวางแผนการขายที่ดีในช่วงวิกฤตินี้ ยังทำให้สามารถลดผลกระทบจากวิกฤตได้ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการขาย และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการขายขององค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขายในอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับการขายในสถานการณ์วิกฤต วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขาย หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (50:50) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการนำเสนอ (Presentation) โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการปฏิบัติ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ แล้วนำผลที่ได้ให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 1 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่ขาย ผู้ที่สนับสนุนในการขาย และผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม รวมถึงผู้บริหารในระดับต้นถึงระดับกลางที่เกี่ยวข้อง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 09:00 – 10:00 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายเชิงพาณิชย์ (Commercial Selling) ·       หลักทั่วไปของการขายเชิงพาณิชย์ ·       การขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 10:00 – 11:00 เข้าใจความต้องการของลูกค้า ·       การค้นหาความต้องการของลูกค้า ·       วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 3 11:00 – 12:00 การนำเสนอสินค้า ·       การอธิบายคุณสมบัติสินค้า ·      ...

หลักสูตร:เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Advisory Sales Specialist)

มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคนิคต่างของการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องตอบโจทย์การเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวก ความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา  ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ หลักการทางจิตวิทยาการขายและกลยุทธ์ต่างๆถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ   ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะวิทยากรพร้อมเข้าสำรวจโครงการเพื่อศึกษาและนำประเด็นต่างๆที่พบมาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน    วัตถุประสงค์  1.สร้างทัศนคติและแนวทางการขายเชิงที่ปรึกษา  2.เกิดความเข้าใจแนวทางและทักษะการการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก  3.พัฒนาเทคนิคและทักษะการขายแบบมุ่งเน้นความต้องการลูกค้า  4.ฝึกทักษะการขายเพื่อให้สามารถขายแก่ลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ (Buyer Behaviour)   5.เพื่อเพิ่มภาพพจน์ที่ดี เมื่อทำการเสนอขายแบบมืออาชีพ  7.เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย  (Success Closing Rate)  หัวข้อและเนื้อหาวิชา   Day 1.หัวข้อวิชา   :  เป้าหมาย และผลลัพธ์ ที่จะได้รับ ภายหลังการเรียนรู้ จำนวน  6 ชั่วโมง  คำอธิบายเนื้อหาวิชา :     เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา 1.1การเตรียม Mind Set ให้พร้อมสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา  Growth Mind-set VS...

หลักสูตร :กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive) (หลักสูตร2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์  หลักสูตร กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง ของKCT Academy ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะการขายผ่านการการเล่าเรื่อง มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการขายโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักการการสื่อสารเพื่อเข้าถึงจิตใจลูกค้า ทักษะการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าว นำไปสู่การเสริมสร้างทักษะการขายอย่างเหนือชั้น และปิดการขายอย่างยั่งยืนต่อไป  วัตถุประสงค์  เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับความคาดหวังของลูกค้า  เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับผู้ลูกค้าประเภทต่างๆและรู้ประเภทการขายที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมั่นใจและมีทักษะเพื่อโน้มน้าวลูกค้า   เพื่อเรียนรู้หลักการของการโน้มน้าวใจ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดทุกคนที่ต้องการโน้มน้าวโน้มน้าวชักจูงและปิดการขายโดยใช้ช่องทางการขายและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  หัวข้อการฝึกอบรม  Day I  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  เรียนรู้วิธีการที่จะโน้มน้าวจากนักขายที่ประสบความสำเร็จ  เข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแต่ละประเภทมากขึ้น ด้วย Empathy Map Canvas  กลวิธีชนะใจลูกค้า   พัฒนาทักษะการเข้าถึงใจและความรู้สึกของลูกค้า  (Empathy Skill)  ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Active Listening)  Workshop : Empathy map ได้ใจ จึง ขายได้  Day II  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  ศิลปะการ Sales Pitching   วิธีการสร้างข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นเพื่อสร้างความน่าสนใจประเภทต่างๆ  ฝึกสร้าง Sales pitch จากจุดขายที่แตกต่าง และ คุณค่าของผลิตภัณฑ์   เทคนิค Story Telling เพื่อสามารถเรื่องราวที่มีพลังในการนำเสนอการขายและเชื่อมโยงกับ lifestyle ของลูกค้า  สร้างความสนใจแก่ข้อการนำเสนอด้วยข้อเท็จจริง,ตัวเลขและราคา  เปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นโอกาส ปิดการขาย  ฝึกปฏิบัติ Sales pitching และ Story telling แบบการเป็นกลุ่มและรายบุคคล    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา  Role...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ (Essential Negotiation) (หลักสูตร 1 วัน)

      โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช          ที่ปรึกษา วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy     ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยมีต้นทุนในข้อแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจาได้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะมีทักษะในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งต้องเข้าใจกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเจรจาต่อรอง ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (70:30) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการแสดงบททาบสมมุติ (Role Play) โดยเน้นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติ และในช่วงสุดท้ายจะเน้นการสร้างทักษะจากแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ของการเจรจาต่อรองทั้งกระบวนการ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในการเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลากรระดับต้นถึงระดับกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  รวมทั้งบุคลากรทางด้านการขายที่ต้องพบปะเจรจากับลูกค้า โดยหากผู้ที่เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานการขายอยู่แล้ว จะเป็นประโยชน์ยอ่างยิ่ง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 ความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง ·       โครงสร้างของการเจรจาต่อรอง ·       ความสำคัญของการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ·       ความสัมพันธ์ของการเจรจาต่อรองและการขาย การเตรียมการเจรจาต่อรอง ·       เตรียมข้อมูลเพื่อการเจรจาต่อรอง...

หลักสูตร : ทักษะการขายเชิงพาณิชย์ (Commercial Selling) (หลักสูตร 2 วัน)

    โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช      ที่ปรึกษา  และวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การขายคือหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การขายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมียอดขายและผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าเผื่อผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะมีทักษะในการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการขายโดยมีผลกำไรที่เหมาะสมและ เติบโตอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขายมีประสิทธิภาพได้ ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการที่ได้เรียนมา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (40:60) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการแสดงบททาบสมมุติ (Role Play) โดยเน้นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติ และในช่วงสุดท้ายจะเน้นการสร้างทักษะจากแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ของการขายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรระดับต้นถึงระดับกลาง โดยเฉพาะจากหน่วยงานขายที่ต้องพบกับลูกค้าองค์กรโดยตรง และเสนอขายกับผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานจัดซื้อ หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 วันที่ 1 9:00-12:00 ความรู้เกี่ยวกับการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ·       บทบาทและหน้าที่ของผู้ขาย ·       ขั้นตอนในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ   การเตรียมตัวเพื่อการขาย ·       การเตรียมพร้อมสำหรับการขาย ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น...

หลักสูตร เพิ่มคุณค่าสินค้าและยอดขายด้วยหลักจิตวิทยา (PSYCHOLOGY FOR RAPID SALES GROWTH)

โดย วิทยากรประจำบริษัท หลักการ/แนวคิด ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์ นักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป และมีเทคนิคจิตวิทยาการการขายที่ทันสมัย  เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ และการฝึกทักษะการขายโดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา การวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และพนักงานมีความสุขในระหว่างกระบวนการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์ เพี่อสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์การขายโดยอาศัยหลักจิตวิทยา ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการแนวคิดที่เหมาะสม เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างคุณค่าของธุรกิจโดยการดึงคุณค่าของสินค้าศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...

หลักสูตร : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร(Proactive Customer Relationship Management for Highly competiveness Organization) (หลักสูตร 1 วัน)

  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและการบริการของบริษัท และเพื่อให้ลูกค้าจงรักษภักดีต่อแบรนด์ของเราตลอดจนถึงการบอกต่อแบบปากต่อปากในวงสัมพันธ์ของลูกค้า วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่สามารถที่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เกิดขึ้น ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผิดพลาด ·     แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก ·     ความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ·      เป้าหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก ·     การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่นำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ·      องค์ประกอบหลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ ตามแนวทางของ Lawson-Body และ Limayem 2 10:40-12:00 น. หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกให้ประสพความสำเร็จ ·     หลักการ 8...

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (The Psychology of a Real Estate Selling) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการ/แนวคิด ทางเลือกของลูกค้า ยิ่งมากเท่าไหร่  ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ การเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ ที่จะทำให้ขายสินค้าได้ “ง่ายขึ้น” “แพงขึ้น” ในสินค้าแบบเดิม จึงเป็นที่เสาะแสวงหากันในหมู่นักขาย โดยเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ หลักการทางจิตวิทยาการถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ หากบ้างก็ สำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับแต่ว่า “ใคร” จะหยิบเทคนิคต่างๆมาใช้ได้ตรงกลุ่มลูกค้า และตรงเวลา โอกาสได้แน่นอนกว่ากัน หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ จาก Real –World  ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองใหม่ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขึ้น ผ่านการนำเสนอขายอย่างเป็น...

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Beyond mind set for sales person)

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคนิคการก่อสร้างที่ตอบโจทย์การออกแบบเพื่อความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา  ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ หลักการทางจิตวิทยาการขายและกลยุทธ์ต่างๆถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ   ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานขาย กลุ่มงานบ้านเดี่ยว ขยายศักยภาพให้สอดรับกับการทํางานในยุคปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนวิธีคิด เข้าใจตนเอง ให้มีวิธีคิดของคนสําเร็จ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใช้ภาษากายนําภาษาพูดอย่างเหมาะสมในการขาย กลุ่มเป้าหมาย พนักงานขาย กลุ่ม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม เนื้อหาการฝึกอบรม วันที่หนึ่ง Mind Set นั้นสำคัญไฉน? 1.1ประเภทและความสำคัญ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend