หลักสูตร : การตลาดผู้ซื้อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Shopper Marketing for Real Estate) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  อาจารย์ วิโรจน์ สิทธิสรเดช    วิทยากรและที่ปรึกษา ประจำหมวดหลักสูตร    RETAILER & INDUSTRIAL , SALES & MARKETING   KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  สินค้าหรือบริการที่ขายขายได้ดี นอกจากคุณสมบัติที่ตรงความต้องการในการใช้สอบ และคุณภาพที่ดีแล้ว ยังต้องมีกระบวนการจำหน่ายหรือนำเสนอที่เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้ซื้อด้วย ซึ่งร่วมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน   การตลาดผู้ซื้อ หรือ Shopper Marketing คือ กระบวนการทำความเข้าใจความต้องการในการเลือกซื้อของลูกค้า แล้วเพื่อจัดให้มีกระบวนการเสนอสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการในการซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสที่สินค้าหรือบริการนั้นจะถูกเลือกซื้อ   หลักสูตรนี้จะเริ่มจากหลักของ Shopper Marketing และพฤติกรรมการเลือกซื้อ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จากนั้นจะเป็นการนำ Insight ที่ได้จากความเข้าใจผู้ซื้อไปใช้ในการสร้าง Shopping Experience ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของ หรือเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนทีสำคัญ  ส่วนแรกคือ ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า (Shopping Convenience) หรือการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัด และเกิดความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การสร้างอารมณ์ (Mood Enhancement) ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกค้าอยู่ในอารมณ์ หรือ Mood ที่ดี มีความเพลิดเพลิน เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการขาย และ เรื่องของการให้บริการ (Satisfying Service) ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบด้านการขาย (Sales)   วัตถุประสงค์  เพิ่มโอกาสในการขาย และยอดขายของสินค้าและบริการ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการของ Shopper Marketing และเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Shopping Experience ไปประยุกต์ใช้ทำแผนสำหรับการขายสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับ Shopping Experience ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (60:40) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work...

หลักสูตร : เทคนิคการขายด้วยการเล่าเรื่องและเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ (Online story selling to psychological trigger to close sell)

หลักการ/แนวคิด  ในโลกธุรกิจการแข่งขันที่เสียเปรียบเกิดขึ้นได้เสมอ ปลาใหญ่มักจะเป็นฝ่ายกินปลาเล็ก คนอ่อนแอมักพ่ายแก่คนที่เข้มแข็งกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งใช่ว่าคนเสียเปรียบจะเสียท่าเสมอไป ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้  วัตถุประสงค์  เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย เพื่อสามารถการวางกลยุทธ์การขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร  เพื่อต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง  ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้  Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ)  สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome)  ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักขาย (Founding on the Bedrock)  ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้    การบริหารจัดการด้วยจิตวิญญานของนักสู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)  การทำรายชื่อลูกค้า...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขาย และบุคลิกภาพนักขาย Negotiation for Selling Skills (1วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการสื่อสารจูงใจและบุคลิกภาพ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับนักขายและบุคลากรในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเรียนรู้ทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายและบุคลิกภาพนักขาย เพื่อทำให้ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องราวที่น่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการปิดการขาย  ในหลักสูตรนี้เราใช้วิธีที่เป็นระบบมากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่เนื้อหา วิธีการตลอดจนการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมครอบคลุม  วัตถุประสงค์  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการเจรจาโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสื่อสารและการปิดการขาย  ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติให้มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า  หลักสูตรเหมาะสำหรับพนักงานงานและพนักงานทุกคนขององค์กร     หัวข้อการฝึกอบรม    Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา  1  9:00-10:30 น.  เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจ   พัฒนาทักษะความเข้าใจลูกค้า (Empathizing)เพิ่มประสิทธิภาพการจูงใจของลูกค้า  เทคนิค 7A เพื่อการรับมือลูกค้าเจ้าปัญหา  Workshop : การเจรจากับลูกค้าเจ้าปัญหา  การวางแผนการนำเสนอและการนัดหมายเพื่อเข้าพบ  2  10:40-12:00 น.  วิธีการเริ่มการนำเสนอการบริการหรือสินค้า  ตัวอย่าง เทคนิคการนำเสนอรูปแบบต่างๆการเล่าเรื่องและวิธีการนำไปใช้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการเทคนิค Referral การใช้หลักฐาน เพื่อจูงใจลูกค้าคุณน่าเชื่อถือ  หลักฐานที่น่าเชื่อที่สุดคืออะไร?  เทคนิคการปิดการขาย  3  13:00-14:30 น.  Workshop ปรับบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าประทับใจ   การแนะนำตัวและการยื่นนามบัตร  มารยาททางธุรกิจพื้นฐาน  การทักทายภายใต้ข้อจำกัดของ Social Distancing  การยืน-เดิน-นั่ง และการใช้มือและท่าทางที่เหมาะสม  4  14:45-16:00 น.  Role paly: นำเสนอและการปิดการขาย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน    พนักงานระดับปฏิบัติการ  (จำนวนไม่ควรเกิน 30 คน)    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน    แนวทางที่ใช้ในการอบรม  แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70  บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม  กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”  ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น  การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้    การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที  เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study...

หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ (How to Deliver Service Excellence through Effective Service Mind)

Man photo created by rawpixel.com - www.freepik.com ที่มาและความสำคัญ การบริการไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้า แต่การบริการที่ดีเลิศยังช่วยยกระดับองค์กรให้แตกต่างจากองค์กรทั่วไป ยิ่งการบริการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและพนักงานบริการมีความสามารถและหลักคิดที่ขยายศักยภาพการบริการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านในการบริการและนำไปใช้ได้จริง วัตถุประสงค์   ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในสังคมยุคดิจิตอล ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization) การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริการ” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร มุมมองของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางการอบรม ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด 09:00 – 10:30 Customer service & service mind / Understanding yourselves, your customers & SGS ·       ความจริงของการบริการยุคดิจิตัล ·       ลักษณะของการบริการที่ยอดเยี่ยม -ลูกค้าภานใน -ลูกค้าภายนอก ·      ...

หลักสูตร : การขายเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ (Effective Selling to Attract New Customers) (หลักสูตร 1 วัน)

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในติดต่อกับลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มกับลูกค้าปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้ลดความจำเป็นในการใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน และการวางแผนการขายที่ดีในช่วงวิกฤตินี้ ยังทำให้สามารถลดผลกระทบจากวิกฤตได้ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการขาย และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการขายขององค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขายในอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับการขายในสถานการณ์วิกฤต วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขาย หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (50:50) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการนำเสนอ (Presentation) โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการปฏิบัติ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ แล้วนำผลที่ได้ให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 1 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่ขาย ผู้ที่สนับสนุนในการขาย และผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม รวมถึงผู้บริหารในระดับต้นถึงระดับกลางที่เกี่ยวข้อง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 09:00 – 10:00 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายเชิงพาณิชย์ (Commercial Selling) ·       หลักทั่วไปของการขายเชิงพาณิชย์ ·       การขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 10:00 – 11:00 เข้าใจความต้องการของลูกค้า ·       การค้นหาความต้องการของลูกค้า ·       วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 3 11:00 – 12:00 การนำเสนอสินค้า ·       การอธิบายคุณสมบัติสินค้า ·      ...

หลักสูตร:เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Advisory Sales Specialist)

มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคนิคต่างของการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องตอบโจทย์การเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวก ความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา  ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ หลักการทางจิตวิทยาการขายและกลยุทธ์ต่างๆถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ   ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะวิทยากรพร้อมเข้าสำรวจโครงการเพื่อศึกษาและนำประเด็นต่างๆที่พบมาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน    วัตถุประสงค์  1.สร้างทัศนคติและแนวทางการขายเชิงที่ปรึกษา  2.เกิดความเข้าใจแนวทางและทักษะการการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก  3.พัฒนาเทคนิคและทักษะการขายแบบมุ่งเน้นความต้องการลูกค้า  4.ฝึกทักษะการขายเพื่อให้สามารถขายแก่ลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ (Buyer Behaviour)   5.เพื่อเพิ่มภาพพจน์ที่ดี เมื่อทำการเสนอขายแบบมืออาชีพ  7.เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย  (Success Closing Rate)  หัวข้อและเนื้อหาวิชา   Day 1.หัวข้อวิชา   :  เป้าหมาย และผลลัพธ์ ที่จะได้รับ ภายหลังการเรียนรู้ จำนวน  6 ชั่วโมง  คำอธิบายเนื้อหาวิชา :     เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา 1.1การเตรียม Mind Set ให้พร้อมสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา  Growth Mind-set VS...

หลักสูตร :กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive) (หลักสูตร2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์  หลักสูตร กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง ของKCT Academy ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะการขายผ่านการการเล่าเรื่อง มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการขายโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักการการสื่อสารเพื่อเข้าถึงจิตใจลูกค้า ทักษะการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าว นำไปสู่การเสริมสร้างทักษะการขายอย่างเหนือชั้น และปิดการขายอย่างยั่งยืนต่อไป  วัตถุประสงค์  เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับความคาดหวังของลูกค้า  เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับผู้ลูกค้าประเภทต่างๆและรู้ประเภทการขายที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมั่นใจและมีทักษะเพื่อโน้มน้าวลูกค้า   เพื่อเรียนรู้หลักการของการโน้มน้าวใจ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดทุกคนที่ต้องการโน้มน้าวโน้มน้าวชักจูงและปิดการขายโดยใช้ช่องทางการขายและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  หัวข้อการฝึกอบรม  Day I  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  เรียนรู้วิธีการที่จะโน้มน้าวจากนักขายที่ประสบความสำเร็จ  เข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแต่ละประเภทมากขึ้น ด้วย Empathy Map Canvas  กลวิธีชนะใจลูกค้า   พัฒนาทักษะการเข้าถึงใจและความรู้สึกของลูกค้า  (Empathy Skill)  ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Active Listening)  Workshop : Empathy map ได้ใจ จึง ขายได้  Day II  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  ศิลปะการ Sales Pitching   วิธีการสร้างข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นเพื่อสร้างความน่าสนใจประเภทต่างๆ  ฝึกสร้าง Sales pitch จากจุดขายที่แตกต่าง และ คุณค่าของผลิตภัณฑ์   เทคนิค Story Telling เพื่อสามารถเรื่องราวที่มีพลังในการนำเสนอการขายและเชื่อมโยงกับ lifestyle ของลูกค้า  สร้างความสนใจแก่ข้อการนำเสนอด้วยข้อเท็จจริง,ตัวเลขและราคา  เปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นโอกาส ปิดการขาย  ฝึกปฏิบัติ Sales pitching และ Story telling แบบการเป็นกลุ่มและรายบุคคล    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา  Role...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ (Essential Negotiation) (หลักสูตร 1 วัน)

      โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช          ที่ปรึกษา วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy     ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยมีต้นทุนในข้อแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจาได้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะมีทักษะในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งต้องเข้าใจกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเจรจาต่อรอง ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (70:30) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการแสดงบททาบสมมุติ (Role Play) โดยเน้นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติ และในช่วงสุดท้ายจะเน้นการสร้างทักษะจากแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ของการเจรจาต่อรองทั้งกระบวนการ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในการเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลากรระดับต้นถึงระดับกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  รวมทั้งบุคลากรทางด้านการขายที่ต้องพบปะเจรจากับลูกค้า โดยหากผู้ที่เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานการขายอยู่แล้ว จะเป็นประโยชน์ยอ่างยิ่ง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 ความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง ·       โครงสร้างของการเจรจาต่อรอง ·       ความสำคัญของการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ·       ความสัมพันธ์ของการเจรจาต่อรองและการขาย การเตรียมการเจรจาต่อรอง ·       เตรียมข้อมูลเพื่อการเจรจาต่อรอง...

หลักสูตร : ทักษะการขายเชิงพาณิชย์ (Commercial Selling) (หลักสูตร 2 วัน)

    โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช      ที่ปรึกษา  และวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การขายคือหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การขายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมียอดขายและผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าเผื่อผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะมีทักษะในการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการขายโดยมีผลกำไรที่เหมาะสมและ เติบโตอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขายมีประสิทธิภาพได้ ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการที่ได้เรียนมา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (40:60) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการแสดงบททาบสมมุติ (Role Play) โดยเน้นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติ และในช่วงสุดท้ายจะเน้นการสร้างทักษะจากแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ของการขายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรระดับต้นถึงระดับกลาง โดยเฉพาะจากหน่วยงานขายที่ต้องพบกับลูกค้าองค์กรโดยตรง และเสนอขายกับผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานจัดซื้อ หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 วันที่ 1 9:00-12:00 ความรู้เกี่ยวกับการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ·       บทบาทและหน้าที่ของผู้ขาย ·       ขั้นตอนในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ   การเตรียมตัวเพื่อการขาย ·       การเตรียมพร้อมสำหรับการขาย ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น...

หลักสูตร เพิ่มคุณค่าสินค้าและยอดขายด้วยหลักจิตวิทยา (PSYCHOLOGY FOR RAPID SALES GROWTH)

โดย วิทยากรประจำบริษัท หลักการ/แนวคิด ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์ นักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป และมีเทคนิคจิตวิทยาการการขายที่ทันสมัย  เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ และการฝึกทักษะการขายโดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา การวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และพนักงานมีความสุขในระหว่างกระบวนการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์ เพี่อสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์การขายโดยอาศัยหลักจิตวิทยา ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการแนวคิดที่เหมาะสม เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างคุณค่าของธุรกิจโดยการดึงคุณค่าของสินค้าศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...

หลักสูตร : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร(Proactive Customer Relationship Management for Highly competiveness Organization) (หลักสูตร 1 วัน)

  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและการบริการของบริษัท และเพื่อให้ลูกค้าจงรักษภักดีต่อแบรนด์ของเราตลอดจนถึงการบอกต่อแบบปากต่อปากในวงสัมพันธ์ของลูกค้า วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่สามารถที่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เกิดขึ้น ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผิดพลาด ·     แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก ·     ความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ·      เป้าหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก ·     การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่นำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ·      องค์ประกอบหลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ ตามแนวทางของ Lawson-Body และ Limayem 2 10:40-12:00 น. หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกให้ประสพความสำเร็จ ·     หลักการ 8...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend