หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ (Data Analysis and Presentation) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันข้อมูล Data มีความสำคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะหข้อมูลและการนำเสนอจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอได้ในทางปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop เป็นหลัก วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติทั้งสองประเภทอย่างเหมาะสม หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ·       การใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวนนับ ร้อยละ ·       การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคัดกรองข้อมูล ·       การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยกราฟแบบต่างๆ  ได้แก่ กราฟแท่ง การาฟเส้น กราฟวงกลม การใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ ·       หลักการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 10:30-12:00 น. การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ·       Workshop การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณา 3 13:00-14.45 น. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อวิเคราะห์สถิติ ·       การหาความสัมพันธ์  (Correlation) ·       การพยากรณ์แนวโน้ม (Forecasting) ·       การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ·      ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย   วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การจัดการและการแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงและกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เมื่อพบปัญหาสามารถปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ให้พนักงานแสดงความคิด หรือสร้างสรรค์ ในการบ่งชี้ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง การอบรมจะเริ่มจากการภาพรวมและหลักการของปัญหาและการแก้ไขปัญหา หลังจากนั้นเป็น Workshop วิทยากรจะให้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ   วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ แนวความคิด หลักการ มาตรฐาน และเครื่องมือเกี่ยวกับ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วย 8D ทั้งในภาคทฤษฎี และ ในเชิงประยุกต์ใช้กับงานจริง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. หลักการและแนวความคิดของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา ·       ประเภทของปัญหาและความผิดปกติ รูปแบบของปัญหาที่แบ่งตามระดับผลกระทบ ตามสาเหตุ ความคงอยู่และความซับซ้อน ·       แนวทางวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ·       แนวทางการคิดแก้ปัญหา Corrective Action and...

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ เจาะเกราะปัญหาเรื้อรังให้ถึงแก่น ! (Why-Why Analysis )

ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้) วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ   ทำไม ? ต้อง Why-Why Analysis : จากการทำงานเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่าสิบห้าปีที่ผ่านมา พบว่าจุดอ่อนที่สำคัญขององค์กรไทยส่วนใหญคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของบุคลากรระดับจัดการยังน่าเป็นห่วง ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร บางครั้งจากปัญหาเล็กน้อยวิเคราะห์และแก้ไขกันไม่ตรงจุดกลายเป็นปัญหาเรื้อรังบานปลายในระดับชาติ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาการหนักที่สุดที่พบมาคือ ไม่เข้าใจเลยว่าปัญหาคืออะไร มีกี่แบบ แต่ละแบบวิเคราะห์และแก้โดยใช้เครื่องมืออะไร อย่างไร หลักสูตร “Why-Why Analysis เทคนิคการวิเคราะห์เจาะเกราะปัญหาเรื้องรังให้ถึงแก่น!” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบพัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในการปิด Gap และยกระดับความรู้และทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบเรื้อรัง (Chronic Problem) หรือปัญหาที่เกิดจากการออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานไม่ดีพอ ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก จำเจ ไม่มีทางออก เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกปูพื้นความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาผู้เข้าอบรมจะเข้าใจภาพของปัญหาดีขึ้น ส่วนที่ 2 คือส่วนของกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งลงลึกรายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Step by Step ส่วนที่...

หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Executive decision making and Strategic Thinking)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้รูปแบบการทำสอนและการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์(Analytic Thinking Practice) ให้เกิดความตระหนักรู้ โดยอาศัยกระบวนการโค้ชคอยทำหน้าที่สร้างการตื่นรู้ (Self-Awareness) ซึ่ง “การเรียนรู้แนวนี้นั้นจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้คิด พูด และลงมือทำแบบฝึกหัดฝึกการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น จนเกิดการตระหนักรู้ จนสามารถสร้างประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เมื่อเจอสถานการณ์จริง” ซึ่งประเด็นสำคัญใช้ในการพัฒนานั้น ได้แก่ การเรียนรู้เท่าทันกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ การใช้เหตุผลเชื่อมโยง แยกแยะสิ่งที่ไม่จริง หรือ เสมือนจริง ออกจาก สิ่งที่เป็นจริง การตึความข้อมูล การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆเพื่อการตัดสินใจ ทำให้เขามีหลักคิดที่ถูกต้องและแยบคาย รอบคอบ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพในการคิดออกมาอย่างเต็มกำลัง หลักการ/แนวคิด "ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เพราะความคิดจะนำไปสู่การกำหนดค่านิยม ทัศนคติ การแสดงออกทางพฤติกรรม และความรู้สึกต่าง ๆ ทำให้ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้กับคนหรือองค์กรนั้นได้ ดังนั้นองค์กรที่มุ่งสู่อนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดให้กับคนเป็นอันดับสำคัญที่สุด การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมีบทบาทสำคัญในการแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และมองภาพอนาคตขององค์กรได้ไกลขึ้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend