หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและรับมือภาวะวิกฤติ (Futuristic Thinking for Sustainability Growth and Crisis Prevention) หลักสูตร 2 วัน

หลักคิดและหลักคาดการณ์ หลักคิด สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเกี่ยวเนื่องกัน หมายความว่า บนโลกของเรานั้นทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เช่น การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วม และส่งผลต่อประชาชน เป็นต้น หลักคาดการณ์ พิจารณาจาก ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตอย่างองค์รวม ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคต หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอนาคตของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราต้องคาดการณ์ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเช่นไรในอนาคต และจะกระทบต่อเป้าหมายที่เราต้องบรรลุอย่างไรบ้าง สิ่งที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในเป็นลักษณะที่เราสามารถบอกถึงตัวตนได้ และปัจจัยภายนอกเช่น ครอบครัว เพื่อน สถานที่พักอาศัย เป็นต้น การคิดเชิงอนาคต คือความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักคาดการณ์ที่เหมาะสม การคิดเชิงอนาคตเป็นการฉายภาพไปสู่อนาคตหากเราตั้งคำถามเหล่านี้จะมีคำตอบได้หากเราใช้กระบวนการคิดเชิงอนาคต เช่น ถ้าตัดสินใจทำสิ่งนี้ อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง? ขณะนี้เป็นเช่นนี้ ต่อไปอาจจะเป็นเช่นไรได้บ้าง? การคิดเชิงอนาคตนั้นเป็นการคิดมิติใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกการคิดเชิงอนาคต ซึ่งการคิดเชิงอนาคตทำให้เกิดประโยชน์ อาทิเช่น เพราะเราต้องอยู่เพื่ออนาคต ไม่ใช่ปัจจุบัน การคิดเชิงอนาคตทำให้เราสามารถปรับตัวและทันต่อสถานกาณ์ได้ เพราะช่วยให้ตัดสินใจวันนี้ได้ดี เพื่ออนาคตที่ดีกว่า (เพราะการคิดเชิงอนาคตทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีเนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์อนาคตได้ดี และทันต่อการเปลี่ยนแปลง) เพราะช่วยให้ตระหนักว่า เราเป็นทั้งผู้กระทำ และ...

หลักสูตร : การคิดเชิงออกแบบและอไจล์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Design Thinking and Agile Process for Business Innovation and Rapid Development) (หลักสูตร 2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อสร้างผู้นำนวัตกรรมขึ้นในองค์กรโดยใช้ “แนวความคิดเชิงออกแบบ” หรือ ”Design Thinking” ที่เป็นกระบวนการคิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน Design Thinking ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายคนมาร่วมสร้างไอเดีย และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และที่สำคัญทาง KCT จะออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการ  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด นอกจากนี้ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้า องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก 1 ประการคือ “การปรับตัวอย่างรวดเร็ว”  “Agile” เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีจุดเริ่มมาจากโครงการนวัตกรรมและโครงการพัฒนา Software โดยเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการทำงานแบบปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดย Agile เริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรม การปรับความคิดการทำงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดระบบองค์กรและทำงาน...

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

วิทยากรประจำ KCT Academy Design course by   Mr. Denis Billette Busissness Systems Specialist & Business Intelligence Analyst ภาพรวมหลักสูตร (Course Overview) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าทั้งในทางส่วนตัวและทางธุรกิจ ไม่ว่าอาชีพของคุณคืออะไร หรือตำแหน่งปัจจุบันคุณอยู่ในระดับไหน การรู้วิธีปรับประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์จะสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและองค์กรที่คุณอยู่หรือทำงานให้ จนนำไปสู่การได้รับการสนับสนุน เลื่อนตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เรื่องของตรรกะและการวิเคราะห์นั้นมีความเป็นสากล กล่าวคือ มีความสำคัญในทุกพื้นที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน จำเป็นในทุกความสัมพันธ์ ทั้งครอบครัว เพื่อน หรือแม้กระทั่งกับเด็กๆ โดยทั่วไป การแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ในบางระดับเสมอ ซึ่งขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ที่พบได้บ่อย เช่น การจัดการ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การประมาณงบประมาณ การรายงาน การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัย ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงกลายเป็นโอกาสที่ทำให้คุณมีทักษะพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม...

หลักสูตร : แผนผังความคิดและการคิดเป็นภาพเพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Mind map and Visual Thinking: Problem Solving and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย ผศ. ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ       วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย        ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การคิดและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mindmap และ Visual Thinking คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเห็นภาพชัดเจน ถ่ายทอดความคิด เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล และนำไปสู่การสร้างความคิดใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรนแง่ของการคิดแก้ปัญหา และสื่อสารทำให้ช่วยพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน Mindmap และ Visual Thinking มีการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆมากมาย หลักสูตรของ KCT Academy ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเชิงธุรกิจและองค์กร ฝึกอบรม KCT ใช้ Workshop เป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ความเข้าใจ และออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้าเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร การสื่อสารและการถ่ายทอดความคิด...

หลักสูตร : การคิดเป็นภาพเพื่อยกระดับการคิดและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Visual Thinking: Upgrade Thought and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ   วิทยาการ, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy                                                                            ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ (Data Analysis and Presentation) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันข้อมูล Data มีความสำคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะหข้อมูลและการนำเสนอจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอได้ในทางปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop เป็นหลัก วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติทั้งสองประเภทอย่างเหมาะสม หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ·       การใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวนนับ ร้อยละ ·       การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคัดกรองข้อมูล ·       การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยกราฟแบบต่างๆ  ได้แก่ กราฟแท่ง การาฟเส้น กราฟวงกลม การใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ ·       หลักการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 10:30-12:00 น. การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ·       Workshop การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณา 3 13:00-14.45 น. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อวิเคราะห์สถิติ ·       การหาความสัมพันธ์  (Correlation) ·       การพยากรณ์แนวโน้ม (Forecasting) ·       การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ·      ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย   วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การจัดการและการแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงและกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เมื่อพบปัญหาสามารถปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ให้พนักงานแสดงความคิด หรือสร้างสรรค์ ในการบ่งชี้ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง การอบรมจะเริ่มจากการภาพรวมและหลักการของปัญหาและการแก้ไขปัญหา หลังจากนั้นเป็น Workshop วิทยากรจะให้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ   วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ แนวความคิด หลักการ มาตรฐาน และเครื่องมือเกี่ยวกับ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วย 8D ทั้งในภาคทฤษฎี และ ในเชิงประยุกต์ใช้กับงานจริง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. หลักการและแนวความคิดของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา ·       ประเภทของปัญหาและความผิดปกติ รูปแบบของปัญหาที่แบ่งตามระดับผลกระทบ ตามสาเหตุ ความคงอยู่และความซับซ้อน ·       แนวทางวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ·       แนวทางการคิดแก้ปัญหา Corrective Action and...

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพของทีมทำงานด้วยความคิดบวก (Boost up Team with Positive Thinking) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและเหตุผล ความสำเร็จ หรือล้มเหลวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือเรื่องของ “ความคิด” บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าองค์กรของเราเฉื่อยชา การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ หรือแม้แต่ขาดความผูกพันกับองค์กร ฯลฯ แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้ มาจากการไม่ยอมรับความคิดเห็นแตกต่าง ๆ เพราะมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละคน  หากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังถูกละเลย  จะมีผลให้สภาพการทำงานเฉื่อยชามากขึ้น  จนเกิดสภาพที่ชาชินและเป็นสิ่งปกติที่ยากแก่การพัฒนาองค์กรและยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงานด้วย หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมีมุมมองความคิดเชิงบวกกับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อสร้างกับมุมมองความคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการคิดที่ปรารถนาดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี จนกลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ทีมที่มีประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า “คิดบวก” และ สามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ และ เข้าใจ...

หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking and Complex Problem Solving) ( 2 วัน)

หลักสูตรโดย KCT Academy ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking: การคิดเชิงวิพากษ์ คือ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็น หรืออคติ กล่าวคือ มุ่งเน้นไปยังข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียวและใช้หลักตรรกะเหตุผล ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ความเป็นระเบียบในการทำให้เป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ การประเมินและการตีความเพื่อเกิดการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงความรู้ ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนถึงแนวทางการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อแก้ปัญหา วิเคราะห์แนวโน้ม และระบุขอบเขตประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง โดย คุณต้องมั่นใจว่าการวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ของคุณนั้นครอบคลุมทุกประเด็นและยึดคุณภาพเป็นหลัก มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถใช้สำหรับโต้แย้งในประเด็นและความเสี่ยงต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดได้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นธรรมเพื่อที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์สำคัญของกระบวนการนี้ คือ การสร้างการประเมินที่หนักแน่นด้วยเหตุและผลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าปัญหาคืออะไร อะไรคือสาเหตุของปัญหาและวิธีการใดเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล สมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหามากที่สุด ในตอนท้ายของการฝึกอบรมนี้ คุณจะสามารถกำหนดและวางกรอบของปัญหาได้ผ่านการระบุบริบทปัญหา นั่นคือ การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและใช้การได้จริง นิยามศัพท์ที่สำคัญ (Key Terminology) ความเสี่ยง: ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการตระหนักที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นเสมือนภัยคุกคาม ประเด็นปัญหา: ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นประเด็นที่เกิดในปัจจุบัน การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking:  การคิดเชิงวิพากษ์...

หลักสูตร : ทักษะการคิดแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร (Creative Problem Solving for Highly competiveness Organization) (หลักสูตร 2 วัน)

    โดย อาจารย์ ไกรกิติ  ทิพกนก นักบริหาร,ที่ปรึกษา  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการแก้ปัญหามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการหาทางออกในการบริหารให้เกิดขึ้นในองค์กร และการแก้ปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น การคิดผลิตภัณฑ์ คิดกระบวนการ ตลอดจนการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกของปัญหา “ไม่เคยมีวิธีเดียว” วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาให้ทันถ่วงที ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับปัญหา ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรเชิงนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยม ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 E-learning ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในองค์กร ·       องค์ประกอบของปัญหา ·       ลักษณะของปัญหา แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Polya's four-step approach to problem solving: การแบ่งประเภทของปัญหา อาทิ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend