หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและรับมือภาวะวิกฤติ (Futuristic Thinking for Sustainability Growth and Crisis Prevention) หลักสูตร 2 วัน

หลักคิดและหลักคาดการณ์ หลักคิด สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเกี่ยวเนื่องกัน หมายความว่า บนโลกของเรานั้นทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เช่น การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วม และส่งผลต่อประชาชน เป็นต้น หลักคาดการณ์ พิจารณาจาก ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตอย่างองค์รวม ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคต หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอนาคตของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราต้องคาดการณ์ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเช่นไรในอนาคต และจะกระทบต่อเป้าหมายที่เราต้องบรรลุอย่างไรบ้าง สิ่งที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในเป็นลักษณะที่เราสามารถบอกถึงตัวตนได้ และปัจจัยภายนอกเช่น ครอบครัว เพื่อน สถานที่พักอาศัย เป็นต้น การคิดเชิงอนาคต คือความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักคาดการณ์ที่เหมาะสม การคิดเชิงอนาคตเป็นการฉายภาพไปสู่อนาคตหากเราตั้งคำถามเหล่านี้จะมีคำตอบได้หากเราใช้กระบวนการคิดเชิงอนาคต เช่น ถ้าตัดสินใจทำสิ่งนี้ อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง? ขณะนี้เป็นเช่นนี้ ต่อไปอาจจะเป็นเช่นไรได้บ้าง? การคิดเชิงอนาคตนั้นเป็นการคิดมิติใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกการคิดเชิงอนาคต ซึ่งการคิดเชิงอนาคตทำให้เกิดประโยชน์ อาทิเช่น เพราะเราต้องอยู่เพื่ออนาคต ไม่ใช่ปัจจุบัน การคิดเชิงอนาคตทำให้เราสามารถปรับตัวและทันต่อสถานกาณ์ได้ เพราะช่วยให้ตัดสินใจวันนี้ได้ดี เพื่ออนาคตที่ดีกว่า (เพราะการคิดเชิงอนาคตทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีเนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์อนาคตได้ดี และทันต่อการเปลี่ยนแปลง) เพราะช่วยให้ตระหนักว่า เราเป็นทั้งผู้กระทำ และ...

หลักสูตร : การคิดเชิงออกแบบและอไจล์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Design Thinking and Agile Process for Business Innovation and Rapid Development) (หลักสูตร 2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อสร้างผู้นำนวัตกรรมขึ้นในองค์กรโดยใช้ “แนวความคิดเชิงออกแบบ” หรือ ”Design Thinking” ที่เป็นกระบวนการคิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน Design Thinking ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายคนมาร่วมสร้างไอเดีย และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และที่สำคัญทาง KCT จะออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการ  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด นอกจากนี้ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้า องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก 1 ประการคือ “การปรับตัวอย่างรวดเร็ว”  “Agile” เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีจุดเริ่มมาจากโครงการนวัตกรรมและโครงการพัฒนา Software โดยเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการทำงานแบบปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดย Agile เริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรม การปรับความคิดการทำงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดระบบองค์กรและทำงาน...

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

วิทยากรประจำ KCT Academy Design course by   Mr. Denis Billette Busissness Systems Specialist & Business Intelligence Analyst ภาพรวมหลักสูตร (Course Overview) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าทั้งในทางส่วนตัวและทางธุรกิจ ไม่ว่าอาชีพของคุณคืออะไร หรือตำแหน่งปัจจุบันคุณอยู่ในระดับไหน การรู้วิธีปรับประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์จะสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและองค์กรที่คุณอยู่หรือทำงานให้ จนนำไปสู่การได้รับการสนับสนุน เลื่อนตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เรื่องของตรรกะและการวิเคราะห์นั้นมีความเป็นสากล กล่าวคือ มีความสำคัญในทุกพื้นที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน จำเป็นในทุกความสัมพันธ์ ทั้งครอบครัว เพื่อน หรือแม้กระทั่งกับเด็กๆ โดยทั่วไป การแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ในบางระดับเสมอ ซึ่งขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ที่พบได้บ่อย เช่น การจัดการ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การประมาณงบประมาณ การรายงาน การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัย ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงกลายเป็นโอกาสที่ทำให้คุณมีทักษะพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม...

หลักสูตร : แผนผังความคิดและการคิดเป็นภาพเพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Mind map and Visual Thinking: Problem Solving and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย ผศ. ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ       วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย        ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การคิดและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mindmap และ Visual Thinking คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเห็นภาพชัดเจน ถ่ายทอดความคิด เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล และนำไปสู่การสร้างความคิดใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรนแง่ของการคิดแก้ปัญหา และสื่อสารทำให้ช่วยพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน Mindmap และ Visual Thinking มีการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆมากมาย หลักสูตรของ KCT Academy ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเชิงธุรกิจและองค์กร ฝึกอบรม KCT ใช้ Workshop เป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ความเข้าใจ และออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้าเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร การสื่อสารและการถ่ายทอดความคิด...

หลักสูตร : การคิดเป็นภาพเพื่อยกระดับการคิดและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Visual Thinking: Upgrade Thought and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ   วิทยาการ, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy                                                                            ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ (Data Analysis and Presentation) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันข้อมูล Data มีความสำคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะหข้อมูลและการนำเสนอจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอได้ในทางปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop เป็นหลัก วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติทั้งสองประเภทอย่างเหมาะสม หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ·       การใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวนนับ ร้อยละ ·       การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคัดกรองข้อมูล ·       การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยกราฟแบบต่างๆ  ได้แก่ กราฟแท่ง การาฟเส้น กราฟวงกลม การใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ ·       หลักการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 10:30-12:00 น. การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ·       Workshop การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณา 3 13:00-14.45 น. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อวิเคราะห์สถิติ ·       การหาความสัมพันธ์  (Correlation) ·       การพยากรณ์แนวโน้ม (Forecasting) ·       การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ·      ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend