หลักสูตร : ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ (Persuasion and Motivation Skills) (หลักสูตร 1 วัน)

“The Only reason to give the speech is to change the world  : JFK”  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการสื่อสารจูงใจมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาและการสื่อสารและการจูงใจลูกน้องอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารเพื่อนำทีมรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคนผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและรักที่จะใช้การจูงใจในการบริหารทีมและบริหารคน ผู้เข้าอบรมแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังใน หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรผ่านบุคคลากร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคนในองค์กร ·     ลักษณะของปัญหาการสื่อสารและการจูงใจคน แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาและการสื่อสารและการจูงใจ ผู้นำต้นแบบ และคุณลักษณะของผู้นำที่ประสพความสำเร็จในใช้จิตวิทยาการสื่อสารเคลื่อนคนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model ·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน ·       วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์ Mini Workshop :...

หลักสูตร : เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning – Work Achieving for Executives) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ      วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การตั้งคำถาม (Questioning) ทั่วไปคือการพูดเพื่อต้องการคำตอบ แต่สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการแล้วการใช้คำถามมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่าย หากผู้บริหารสามารถตั้งคำถามและใช้คำถามที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้ว มิใช่เพียงการนำมาซึ่งคำตอบเท่านั้น ยังสามารถเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆอย่างในการทำงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การกระตุ้นทีมงาน  การสร้างความสัมพันธ์ การฝึกสอนงาน การสร้างแรงบันดาลใจ การชี้นำไปสู่เป้าหมาย เป็นต้น  จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “คำถามดี บรรลุงาน” ของสถาบัน KCT ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงเทคนิคการใช้คำถามรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วนมากที่สุด และถ่ายทอดด้วย Workshop สถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเกิดทักษะการปฏิบัติพร้อมนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที      วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานการตั้งคำถามและการใช้คำถาม ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการทำงาน ประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การหาคำตอบในงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งคำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานและการกระตุ้นทีมงาน การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน ให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ   หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15...

หลักสูตร : แผนผังความคิดและการคิดเป็นภาพเพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Mind map and Visual Thinking: Problem Solving and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย ผศ. ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ       วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย        ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การคิดและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mindmap และ Visual Thinking คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเห็นภาพชัดเจน ถ่ายทอดความคิด เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล และนำไปสู่การสร้างความคิดใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรนแง่ของการคิดแก้ปัญหา และสื่อสารทำให้ช่วยพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน Mindmap และ Visual Thinking มีการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆมากมาย หลักสูตรของ KCT Academy ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเชิงธุรกิจและองค์กร ฝึกอบรม KCT ใช้ Workshop เป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ความเข้าใจ และออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้าเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร การสื่อสารและการถ่ายทอดความคิด...

หลักสูตร : การคิดเป็นภาพเพื่อยกระดับการคิดและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Visual Thinking: Upgrade Thought and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ   วิทยาการ, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy                                                                            ...

หลักสูตร : การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling) (หลักสูตร1 วัน)

โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆจะทำได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และยังเป็นการสร้างขีดความสามารถของทีมด้วย แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหารจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนเหล่านี้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงานที่ดีต้องกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนอีกทั้ง ควรเพิ่มการกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้ลูกน้องยินดีและเห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมายงานนั้นๆเต็มใจ หลักสูตรนี้จะทำผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อมอบหมายให้งาน มีเทคนิคในการพิจารณางานต่างๆที่ควรจะมอบหมาย บุคลากรที่ควรมอบหมาย วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน จิตวิทยาการมอบหมายงานเทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ และการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ขององค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การมอบหมาย การสั่งงานและการควบคุมงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ของตน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของการมอบหมายสั่งงาน และการควบคุมงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการสอนงานมอบหมายงาน การสั่งงานและติดตามงานซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทุกระดับ หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงานการมอบหมายงาน การสั่งงานมอบหมายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/สั่งงานมอบหมายงานแบบไหนได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ (Data Analysis and Presentation) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันข้อมูล Data มีความสำคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะหข้อมูลและการนำเสนอจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอได้ในทางปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop เป็นหลัก วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติทั้งสองประเภทอย่างเหมาะสม หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ·       การใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวนนับ ร้อยละ ·       การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคัดกรองข้อมูล ·       การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยกราฟแบบต่างๆ  ได้แก่ กราฟแท่ง การาฟเส้น กราฟวงกลม การใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ ·       หลักการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 10:30-12:00 น. การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ·       Workshop การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณา 3 13:00-14.45 น. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อวิเคราะห์สถิติ ·       การหาความสัมพันธ์  (Correlation) ·       การพยากรณ์แนวโน้ม (Forecasting) ·       การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ·      ...

หลักสูตร : การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพและการมอบหมายงาน (Effective Communication at workplace, Delegation and Follow up ) (หลักสูตร 1 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ “กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน และมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก รู้จักการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจอย่างมีระบบ และมีหลักการที่ถูกต้อง ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกัน วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่เหมาะสมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ส การฝึกอบรมจะเน้นการฝึกทักษะ เพิ่มMindset และหลักจิตวิทยาการสื่อสาร อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การสื่อสารใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและทุกคนในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session รายละเอียดเนื้อหา 09.00-10.30 หลักการสำคัญของการสื่อสาร เพื่อการสั่งงาน และการมอบหมายงาน – การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การสื่อสารกับคน Gen ต่างๆ (X,Y,Z) สื่อสารตามความถนัดในการใข้ประสาทสัมผัส​( VARK)​ เพื่อสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย – การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี –จิตวิทยา​การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ผู้อื่น กรณีศึกษา...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Essential Negotiation) (หลักสูตร 2 วัน)

  โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช ที่ปรึกษา  และวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยมีต้นทุนในข้อแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจาได้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะมีทักษะในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งต้องเข้าใจกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเจรจาต่อรอง ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (40:60) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop) และการแสดงบททาบสมมุติ (Role Play) โดยเน้นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติ และในช่วงสุดท้ายจะเน้นการสร้างทักษะจากแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ของการเจรจาต่อรองทั้งกระบวนการ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนำทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในการเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลากรระดับต้นถึงระดับกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  รวมทั้งบุคลากรทางด้านการขายที่ต้องพบปะเจรจากับลูกค้า โดยหากผู้ที่เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานการขายอยู่แล้ว จะเป็นประโยชน์ยอ่างยิ่ง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 วันที่ 1 9:00-10:30 ความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง ·       โครงสร้างของการเจรจาต่อรอง ·       ความสำคัญของการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ·       ความสัมพันธ์ของการเจรจาต่อรองและการขาย 2 วันที่ 1 10:30-12:00 การเตรียมการเจรจาต่อรอง ·       เตรียมข้อมูลเพื่อการเจรจาต่อรอง ข้อมูลต่าง...

หลักสูตร:การนำประชุมที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและแนวคิด “เป้าหมายที่คุณกำหนดจะเป็นการสร้างกรอบการประชุมสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ” ขณะที่ Stephen Covey กล่าวถึง Seven Habits of Highly Effective People ว่า "เริ่มต้นด้วยจุดสิ้นสุดในใจ" วัตถุประสงค์ในการประชุมของคุณจะเป็นตัวกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นวาระการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมที่คุณจะต้องเข้าร่วมการประชุม คนใช้เวลามากในการประชุมการดำเนินการที่ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จต้องได้รับการจัดการโดยผู้นำที่มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการเตรียมขั้นตอนการประชุมดังนี้ ก่อนการประชุม ต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนการประชุม มีการแจ้งวาระ กำหนดหัวข้อ ขอบเขตระยะเวลา และกระบวนการที่จะใช้ในการประชุมร่วมกัน - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความคาดหวังที่ตรงกันก่อนเริ่ม ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายครั้งถูกมองข้ามไป และทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย ระหว่างการประชุม สร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งในเชิงกายภาพ (แสง เสียง) และเชิงความสัมพันธ์ คือชวนให้ผู้เข้าร่วมเปิดใจต่อกัน รับฟังกันอย่างลึกซึ้ง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ มากกว่าจะตัดสินคนอื่นอย่างตายตัวจากประสบการณ์ในอดีต สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมให้โอกาสคนที่ “เสียงเบา” ได้พูดบ้างและหากคนเยอะอาจแบ่งกลุ่มย่อยก่อน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็นที่กำลังพูดคุยในแต่ละช่วง และย้ำข้อสรุปทั้งหมดเมื่อจบการประชุม ช่วยกันดูแลความสัมพันธ์ ไม่ควรมุ่งไปที่ประเด็นในการประชุมมากเกินไปจนลืมดูแลความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วม (อาจต้องช่วยๆ...

หลักสูตร :ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำที่เหนือชั้น (Win All ) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและเหตุผล การเจราจาต่อรอง  คือกระบวนการในการคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง หรือช่องว่างระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผลพวงจากการแก้ไขปัญหานั้นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาจะได้ประโยชน์หรือมีผลได้มากกว่าผลเสีย การเจรจาต่อรองนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเชิงการทูต การเจรจาในเชิงพาณิชย์ การเจรจาระหว่างองค์กร หรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองภายในองค์กร  การเจรจาต่อรองจึงเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับ มหภาคคือระดับประเทศ ระหว่างประเทศ นำถึงระดับอุตสาหกรรม และในระดับครอบครัวที่เราเรียกว่าระดับจุลภาค  การเจรจาต่อรองเกิดขึ้น 2 ลักษณะใหญ่ๆ เป็นความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และความขัดแย้งด้านสิทธิ การเจรจาต่อรอง เป็นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคลโดยอาศัยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอันจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ดังนั้นนักเจรจาต่อรองจึงต้องอาศัย ปัจจัยหลักๆในการเจรจาต่อรองดังนี้ ทักษะในการตั้งใจฟัง (Active listening Skill) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาปัญหาต่าง ๆ การระดมหาทางเลือกต่าง ๆ ร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การหาข้อยุติอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองในการเจรจาต่อรองในหลากหลายรูปแบบให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ สิ่งที่จะได้หลังจากอบรม มีความพร้อมในการเจรจาต่อรองทุกสถานการณ์ มีทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร สามารถใช้หลักการพูดเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับได้อย่างแนบเนียน สามารถรับมือและตอบสนองกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร (Course outline) การเจรจาต่อรองคืออะไร จุดอ่อนของคุณในฐานะนักเจรจาต่อรอง ...

หลักสูตร :สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication for Delegation & Follow up) (หลักสูตร 1 วัน)

ออกแบบหลักสูตร  โดย Knowledge Castle Training หลักการและแนวคิด ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำที่ก้าวนำองค์กรอื่น ๆ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้ ผู้บริหารองค์กรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผู้นำจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในบรรดากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ “กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร ในองค์กรหนึ่งๆจะประกอบได้ด้วยหลายแผนก “กลยุทธ์การสื่อสาร” และ การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน เข้าใจกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกๆฝ่ายต่างก็พยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดในการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน...

หลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (Negotiations Strategies and Process for Impact outcomes)

หลักการ/แนวคิด ไม่มีคำถามว่าทักษะการเจรจาต่อรองเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวันนี้ความสามารถในการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมูลค่าสูงกว่าที่เคยเป็นมา ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากทักษะการเจรจาต่อรองที่ไม่ดี การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าธุรกิจสามารถเพิ่มผลกำไรโดยรวมได้มากถึง 7% ต่อปีหากพวกเขามีทักษะในการเจรจาที่ดีขึ้น เห็นได้ชัดว่าทักษะการเจรจามีความสำคัญในธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเป็นผู้เจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้า วัตถุประสงค์ เพื่อผู้เรียนมีทักษะเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้าที่องค์กรกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับลูกค้าและคู่ค้า มีวิธีดำเนินการเจรจาที่สร้างผลลัพธ์ 'win-win' สำหรับทุกฝ่าย เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่ 1). อำนาจและและแหล่งที่มาของอำนาจในการเจรจาต่อรอง บทบาทในการเจรจาต่อรอง วิธีการสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองและแหล่งที่มาของอำนาจการเจรจาต่อรอง ส่วนที่ 2). จิตวิทยาการเจรจาเพื่อการต่อรองที่ดีขึ้น ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณในฐานะผู้เจรจา หลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรอง –การรู้จักคู่ต่อสู้ของคุณ หลักการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่เจรจา เราจะอ่านความคิดคู่เจรจาอย่างแม่นยำผ่านการทำความเข้าใจภาษากาย วิธีการใช้ภาษากายของคุณเองเพื่อเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพมาก Feel Good factor การสร้างบรรยากาศที่เอื้อแก่การเจรจา ส่วนที่ 3). การพัฒนาแนวทางกลยุทธ์เพื่อการเจรจาต่อรอง ค้นหา BATNA (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับข้อตกลงการเจรจาต่อรอง) และ ZOPA (ข้อตกลงที่เป็นไปได้) สี่สถานการณ์ของการเจรจาต่อรอง: win-win, win-win, loss-win, loss-win การออกแบบแผนการเจรจา...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend