หลักสูตรการจัดการแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan Management)  

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของแผนการปฎิบัติงาน (Action Plan Management) โครงสร้างของ MPS (Management Action Plan) การวางแผนสำหรับโครงการขนาดเล็ก (Small Scale Planning) 3 ขั้นตอนการนำ Action Plan ไปใช้สำหรับโครงการขนาดเล็ก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนงานด้วย SCHEMES Model (Space, Cash, Helper, Equipment, Materials,...

หลักสูตรการจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Basic Action Plan Management)   หลักการ/แนวคิด เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว กิจสำคัญถัดไปของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) นั่นเอง แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้ลงมือปฏิบัติตามที่กำหนดเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่การควบคุมและการนำแผนปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างไร เพราะว่าถึงแม้เราได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แผนงานนั้นๆก็ไม่มีความหมายอะไร วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน” SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน” แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action...

หลักสูตรการคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร

การคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร (Integrative Thinking) หลักการและเหตุผล บูรณาการ เป็นคำที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความซับซ้อน และมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆ อาทิ การวางแผนหรือการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คิดเชิงบูรณาการ เป็นการคิดบนฐานที่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้องค์กรยั่งยืนได้ การเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากกว่าหนึ่งสิ่ง อย่างเป็นเหตุผลสัมพันธ์กัน คิดเชิงบูรณาการ จึงเป็นการคิดอีกมิติหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีข้อมูลมากและต้องเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจความหมายของการบูรณาการและการคิดเชิงบูรณาการ หลักคิดที่สำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ การฝึกคิดเชิงบูรณาการ การนำไปใช้จริงในสถานการณ์ และตลอดจนการพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยของการเป็นนักคิดเชิงบูรณาการ ซึ่งการคิดเชิงบูรณาการจะช่วยขยายกรอบความคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้กว้างกว่าเดิม ทำให้เข้าใจภาพชัดเจนขึ้น เข้าใจเรื่องต่างๆได้ครบถ้วน ซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ศักยภาพการคิดของตนได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดผลสูงสุดต่องาน สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอองค์กร พนักงานที่มีความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับด้านนี้ เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) ความหมายของ “การคิดเชิงบูรณาการ” การเชื่อมโยง การรวมกัน-การร่วมกัน การเติมเต็ม การประสาน การบูรณาการ : รูปธรรม...

หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร

วิธีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนวัตกรรมองค์กร Systematic Inventive Thinking หลักการ/แนวคิด การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) หมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีส่วนประกอบย่อย ๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การคิดระบบโดยทางตรงมีเป้าหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จำแนก รูปแบบการคิดตามพื้นฐานของมนุษย์ แต่แยกรูปแบบการคิดโดยมุ่งที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยจำแนกออกเป็น 3 แบบ การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ การคิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบ ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดเชิงระบบจะทำให้เกิดผลดีห้าประการต่อองค์กรได้แก่ การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ทำให้บุคคลากรสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ผูกโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือข่ายด้วยสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักรโดย นำมาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง แบบแผนความคิด (Mental Model) คือ ทำให้บุคคลากรตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง รูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และพยายามพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะบริหารปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนได้ ...

หลักสูตรการเพิ่มยอดขายและขยายตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต

เพิ่มยอดขายและขยายตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต
หลักสูตร เพิ่มยอดขายและขยายตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต (Rapid Sales Growth :Futuristic Sales & Marketing Strategies) หลักการ/แนวคิด ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์มนักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณในอนาคต วาดภาพอนาคตให้ชัดเจน นำทางสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) มองหาความหมายของ”อนาคต” เรียนรู้หลัก “คิด”และหลักการ “คาดการณ์” อนาคต รวมถึงวิธีการวาดภาพอนาคต “Futuristic Planning” และการฝึกทักษะการคาดการณ์อนาคต เพื่อการพัฒนาการขายและการตลาดองค์กร สร้างOrganization...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend