หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาและลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Maximize Time and Priority Management)

หลักการและเหตุผล การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไปคือการวางแผนโดยละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการมองภาพโดยรวมผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติงาน การมองภาพรวมก่อนลงมือทำให้พวกเขาไม่พลาดจุดสำคัญทั้งทางด้านลำดับขั้นการทำงานและกลยุทธ์ต่างๆ การลงรายละเอียดในแผนงานของพวกเขามีความชัดเจนในด้านการจัดการเวลา ทำให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ เขาแยกเวลาวางแผนกับเวลาทำงานออกจากกันโดยชัดเจน และจะไม่วางแผนตามอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนั่นการเตรียมตัว วางแผน และบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล และนี่คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การบริหารเวลาของคุณ พาคุณไปสู่ความสำเร็จเก็บพลังความคิดไว้ใช้ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ ในหลักสูตรการบริหารเวลานี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการบริหารเวลา บริหารชีวิตให้กับตนเอง วัตถุประสงค์ เพี่อสร้างทีมงานให้มีทักษะในการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในการทำงานงาน และชีวิต และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ต้องจัดการให้สำเร็จตามกำหนดการ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานแต่ละคนสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง     เนื้อหาหลักสูตร ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด 09:00 – 10:30 Principles of Time Management & Attitude ·        ความจำเป็นของการบริหารเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ·        กรณีศึกษา องค์กรที่ประสพความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการบริหารเวลาความการเปลี่ยนแปลง ·        เราควรใช้เวลากับเรื่องอะไรบ้าง? ทัศนคติที่ช่วยในการบริหารเวลา ·        การรู้จักตนเอง(Self-Awareness) รู้จักและเข้าใจตัวเองและสถานการณ์จริง ·        การสร้างทัศนคติแบบยืดหยุ่น (Resilience Mindset) ·       ...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่น (Be Resilience)

โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ทีมวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย (Social Change) - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปฏิวัติสารสนเทศ - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมในอนาคต - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์ - การคิดเชิงอนาคตเพือรับการเปลี่ยนแปลง 2. การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การ (Organization Change) - สาระสำคัญของการพัฒนาองค์การ - การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลง - วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ - วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การ - การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาการบริหาร การจัดการร่วมสมัยสู่การก้าวสู่องค์กรภาครัฐระดับสากล -Digital Transformation - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ -  Design Thinking Model - Agility Management   3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยิดหยุ่น (Leadership for Resilience “R”) - กรณีศึกษา ผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ - การกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิมสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง - การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำ แนวทางของ Boyatzis ศาสตร์และศิลป์ของการใช้อำนาจ จากจุดที่คุณอยู่ ...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง (Self-Management Program ) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ทีมงานวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การมองภาพรวมเพื่อการพัฒนาตนเอง -  การมองภาพรวม ความหมาย วิธีการ ( Overview ) -  การตั้งเป้าหมาย -  การสร้างทัศนคติแบบไม่ติดกรอบ -  การพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset และ การเอาชนะความคิดติดกรอบ Fixed Mind set - การพบตนเอง (Deep Self-awareness & leading Skill for Outstanding Achiever) - การค้นหาตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง ““know yourself and you will win all battles”  -Sun Tzu- การทำความรู้จักตนเอง ความเชื่อที่กำหนดชีวิตของคุณ -...

หลักสูตร : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (First Time to be Professional Manager) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การในระดับจัดการ (Managerial Work) เป็นงานที่มีความแตกต่างในระดับปฏิบัติการ (Operatives) อย่างมาก บุคลากรที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่ระดับจัดการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “การทำงานของผู้จัดการ” ให้รอบด้าน ผู้จัดการสมัยใหม่ควรจะต้องมีความต้องการหลายด้าน อาทิเช่น เข้าใจในวิสัยทัศน์องค์กร ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ มีภาวะผู้นำ (Leadership 4.0) การสื่อสารอย่างไร  มอบหมายงานและติดตามงานอย่างไร บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร วางตัวอย่างไร การคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม พัฒนางานอย่างไร ฯลฯ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ท้าทายผู้ที่เป็นสายปฏิบัติการที่กำลังจะก้าวขึ้นมาในระดับจัดการรุ่นใหม่อย่างมาก หลักสูตร “ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ของสถาบัน KCT Academy ออกแบบเนื้อหาให้มีสิ่งที่ผู้จัดการมือใหม่ต้องมีอย่างครบถ้วน ภายในเวลา 2 วัน การอบรม เริ่มจากการเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ มุ่งปรับให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจมี Mindset...

หลักสูตร : วิธีคิดและการสร้างทักษะภาวะผู้นำระดับโลก (Global Mindset & Leadership Skill For Executive) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจในสามสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนบทบาทและศักยภาพตนเองอย่างลึกซึ้ง การคิดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับโลก การบริหารคนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการนำทีมรูปแบบต่างๆ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาให้ทันท่วงที ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหาร ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาและคิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนคนและองค์กรสู่ระดับสากล วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม  Awareness Before Change Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 น. การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness) ·        รู้จัก Global Mindset รู้จักทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง ·       ...

หลักสูตร : ทักษะการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (Managerial Skills for proactive leader) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน” Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคนี้บุคคลากรกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว การเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริหารชีวิตตนเอง และผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลต่างๆที่ได้สอดแทรกมาในหลักสูตรจึงเป็นความท้าทายที่จำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานสูงสุด ความสามารถในการบริหารคนและงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารไม่ว่าจะเป็น การบริหารเชิงรุกสำหรับผู้นำ การบริหารเวลา การนำทีมรูปแบบต่างๆ การสื่อสารโน้มน้าวทีม การมอบหมายงาน ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง และการจัดการความกดดันในที่ทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกในปัญหาขององค์กร “ไม่เคยมีวิธีเดียว” ผู้นำองค์กรจึงต้องมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาบุคคลให้ทันท่วงที ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารคนและงานในองค์กร ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร...

หลักสูตร : การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ       วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย       ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม สิ่งที่ทำให้คนก้าวหน้าในการทำงานและประสบความสำเร็จเรื่องต่างๆในชีวิต ไม่ใช่เพียงมาจากความรู้ความสามารถหรือทักษะต่างๆ แต่โดยรากฐานมาจากจิตใจของตนเองที่ทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความต้องการและตั้งใจที่จะก้าวไปเรียนรู้ความสามารถทักษะดังกล่าว ก้าวไปพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งสร้างกรอบแนวความคิด (Mindset) ให้เป็นกรอบความคิดเพื่อความเติบโต แนวความคิด Growth Mindset  ทำให้คนมีมุมมองความคิดพัฒนาตนเอง มุ่งความสำเร็จ กล้าเรียนรู้ กล้าแก้ปัญหา ทดลองสิ่งใหม่ ก้าวข้ามความผิดพลาด พยายาม อดทนต่องานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว มีมุมมองต่อการทำงาน ทำงานเชิงรุก ความพยายามและความสำเร็จในแง่บวก แนวความคิดนี้จะทำให้คนประสบความสำเร็จในงานและสร้างผลลัพธ์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังเพื่อพัฒนาตัวเอง ของ KCT Academy มุ่งสร้างให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกรอบแนวความคิดแบบ...

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Self Development for Sustainable Accomplishment) (หลักสูตร 1-2 วัน)

โดย  ดร.ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน, อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย   หลักการความสำคัญ คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดด้อยและจุดเด่นแตกต่างกันไปตามเบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่งแต่นำเสนอไม่เป็น บางคนทำงานดี ขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตำหนิหรือดุด่า บางคนเก่งแต่ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฯลฯ สิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีจุดหรือจุดเด่นน้อยกว่าหรือ มากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใครสามารถค้นหา ยอมรับ และลงมือกำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นของตนเองได้ มากกว่าคนบางคนหาไม่เจอแม้กระทั่งจุดด้อยและจุดเด่นของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อนจุดด้อย หรือบางคนยอมรับแต่บอกว่า แก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว..... ฯลฯ การพัฒนาตน คือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือ เป้าหมายที่ตนตั้งไว้ เป็นการพัฒนาตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขตลอดไป บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ การพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ และให้กับตนเอง ...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำเพื่อการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน (Leadership for being The Great Supervisor) (หลักสูตร 1วัน)

โดย   ดร.ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน, อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย   หลักการความสำคัญ ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ  เนื่องจากผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้าผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ “ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง” หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำหลักการบริหารงานบริหารคน รู้บทบาทหน้าที่สำคัญของตนเอง เข้าใจลักษณะการเป็นผู้า (Leadership) ที่ประสบความสำเร็จ ลักษณะของผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้ทักษะการเป็นหัวหน้างานให้กับตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานสร้างจิตสำนึกองค์กร เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง“ผู้บังคับบัญชา” และ “ผู้นำ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก และเข้าใจบทบาทในการปกครอง บริหารดูแลคน...

หลักสูตร : ผู้นำด้วยหัวใจ (The Empathetic Leadership) (หลักสูตร 1 วัน)

อบรมโดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT  “The skill of understanding and recognizing others' feelings and perspectives.” ภาพรวมหลักสูตร (Course Overview) การบริหารนั้นไม่อาจขับเคลื่อนโดยตำแหน่ง หากแต่เกิดจากการมีทัศคติ (Mind Set) ที่ มุมมอง ( Perspective)ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนถึงแนวทางการบริหารบุคคลโดยอาศัยความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น (Empathized) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค disruption Empathy ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของผู้นำและเป็นเครื่องมือพัฒนาความเป็นผู้นำ ด้วยความสามารถบนพื้นฐานจากมุมมองคนอื่นและความเข้าใจถึงความรู้สึกของคน เพื่อผลักดันบุคคลากรให้เติบโต สามารถนำองค์กรให้ไปสู่ทิศปลายทางที่ถูกต้อง ในโลกที่มีความซับซ้อนและมีความตึงเครียดมากขึ้น ในตอนท้ายของการฝึกอบรมนี้ คุณจะสามารถกำหนดและวางกรอบของการบริหารบุคคลได้อย่างเหมาะสมและใช้การได้จริง หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำคุณถึงเครื่องมือบางอย่างที่คุณมีคือ “ความรักและความใส่ใจ”และยกระดับทักษะเหล่านั้นด้วยการผสมผสานให้เข้ากับแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ตามโครงสร้างของการบริหาร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) เข้าใจว่าการเป็น Emphatic Leadership คืออะไร และจะใช้ประโยชน์อย่างไรเพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาดั้งเดิม ระบุปัญหาและอคติจากความจริงและข้อจำกัดของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ดีกว่าได้ เข้าใจวิธีการใช้ Emphatic Leadership...

หลักสูตร รู้จัก เข้าใจสไตล์การทำงานร่วมกับ Gen Y และ Gen Z (Understanding Gen Y and Gen Z Working Style) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย Knowledge Castle Training Academy  หลักการและแนวคิด ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคนต่างวัยหรือ เจนเนอเรชั่น (Working Generations) เป็นอย่างมาก การบริหารคนในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งองค์กร ผู้บริหาร และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องคน และเทคโนโลยี จากความแตกต่างของคนต่างวัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย การแสดงความคิดเห็น ความมั่นใจในตัวเอง ของคนรุ่นใหม่ๆ ที่ก้าวเข้าสู่การทำงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งลักษณะนิสัยเฉพาะกลุ่มนั้นก็มีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ Gen Y และ Z  ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังทางความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยไฟในการทำงานที่ลุกโชนได้ง่ายๆ การบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจน เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำงานร่วมกับทั้ง 2 Generation จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง สำหรับผู้บริหาร Baby boomer และ Gen X ที่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรนี้ จึงได้กล่าวถึงวิธีคิดและการรับมืออย่างไร โดยใช้เครื่องมือต่างๆบริหารคนในวัยที่แตกต่างกันเพื่อดึงศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวและทัศนคติของหัวงานหน้างาน เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร ทั้งการสอนงาน...

Competency-based Leadership Course ( 2 day )

Business photo created by jcomp - www.freepik.com   โดย Dr.Rawipas Klamthawee Knowledge Castle Training Academy   Principle and Concepts Under the current business circumstances, if corporate organizations could not adapt themselves to the very rapidly changing global business contexts, then the chance for them to survive is very slim. Therefore, the...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend