หลักสูตร : ปลุกพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จ (Persistence Power Mindset)

  โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ                                                                                        ...

หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาและลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Maximize Time and Priority Management)

หลักการและเหตุผล การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไปคือการวางแผนโดยละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการมองภาพโดยรวมผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติงาน การมองภาพรวมก่อนลงมือทำให้พวกเขาไม่พลาดจุดสำคัญทั้งทางด้านลำดับขั้นการทำงานและกลยุทธ์ต่างๆ การลงรายละเอียดในแผนงานของพวกเขามีความชัดเจนในด้านการจัดการเวลา ทำให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ เขาแยกเวลาวางแผนกับเวลาทำงานออกจากกันโดยชัดเจน และจะไม่วางแผนตามอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนั่นการเตรียมตัว วางแผน และบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล และนี่คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การบริหารเวลาของคุณ พาคุณไปสู่ความสำเร็จเก็บพลังความคิดไว้ใช้ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ ในหลักสูตรการบริหารเวลานี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการบริหารเวลา บริหารชีวิตให้กับตนเอง วัตถุประสงค์ เพี่อสร้างทีมงานให้มีทักษะในการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในการทำงานงาน และชีวิต และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ต้องจัดการให้สำเร็จตามกำหนดการ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานแต่ละคนสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง     เนื้อหาหลักสูตร ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด 09:00 – 10:30 Principles of Time Management & Attitude ·        ความจำเป็นของการบริหารเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ·        กรณีศึกษา องค์กรที่ประสพความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการบริหารเวลาความการเปลี่ยนแปลง ·        เราควรใช้เวลากับเรื่องอะไรบ้าง? ทัศนคติที่ช่วยในการบริหารเวลา ·        การรู้จักตนเอง(Self-Awareness) รู้จักและเข้าใจตัวเองและสถานการณ์จริง ·        การสร้างทัศนคติแบบยืดหยุ่น (Resilience Mindset) ·       ...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่น (Be Resilience)

โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ทีมวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย (Social Change) - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปฏิวัติสารสนเทศ - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมในอนาคต - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์ - การคิดเชิงอนาคตเพือรับการเปลี่ยนแปลง 2. การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การ (Organization Change) - สาระสำคัญของการพัฒนาองค์การ - การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลง - วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ - วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การ - การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาการบริหาร การจัดการร่วมสมัยสู่การก้าวสู่องค์กรภาครัฐระดับสากล -Digital Transformation - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ -  Design Thinking Model - Agility Management   3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยิดหยุ่น (Leadership for Resilience “R”) - กรณีศึกษา ผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ - การกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิมสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง - การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำ แนวทางของ Boyatzis ศาสตร์และศิลป์ของการใช้อำนาจ จากจุดที่คุณอยู่ ...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง (Self-Management Program ) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ทีมงานวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การมองภาพรวมเพื่อการพัฒนาตนเอง -  การมองภาพรวม ความหมาย วิธีการ ( Overview ) -  การตั้งเป้าหมาย -  การสร้างทัศนคติแบบไม่ติดกรอบ -  การพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset และ การเอาชนะความคิดติดกรอบ Fixed Mind set - การพบตนเอง (Deep Self-awareness & leading Skill for Outstanding Achiever) - การค้นหาตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง ““know yourself and you will win all battles”  -Sun Tzu- การทำความรู้จักตนเอง ความเชื่อที่กำหนดชีวิตของคุณ -...

หลักสูตร : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (First Time to be Professional Manager) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การในระดับจัดการ (Managerial Work) เป็นงานที่มีความแตกต่างในระดับปฏิบัติการ (Operatives) อย่างมาก บุคลากรที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่ระดับจัดการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “การทำงานของผู้จัดการ” ให้รอบด้าน ผู้จัดการสมัยใหม่ควรจะต้องมีความต้องการหลายด้าน อาทิเช่น เข้าใจในวิสัยทัศน์องค์กร ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ มีภาวะผู้นำ (Leadership 4.0) การสื่อสารอย่างไร  มอบหมายงานและติดตามงานอย่างไร บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร วางตัวอย่างไร การคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม พัฒนางานอย่างไร ฯลฯ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ท้าทายผู้ที่เป็นสายปฏิบัติการที่กำลังจะก้าวขึ้นมาในระดับจัดการรุ่นใหม่อย่างมาก หลักสูตร “ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ของสถาบัน KCT Academy ออกแบบเนื้อหาให้มีสิ่งที่ผู้จัดการมือใหม่ต้องมีอย่างครบถ้วน ภายในเวลา 2 วัน การอบรม เริ่มจากการเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ มุ่งปรับให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจมี Mindset...

หลักสูตร : วิธีคิดและการสร้างทักษะภาวะผู้นำระดับโลก (Global Mindset & Leadership Skill For Executive) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจในสามสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนบทบาทและศักยภาพตนเองอย่างลึกซึ้ง การคิดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับโลก การบริหารคนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการนำทีมรูปแบบต่างๆ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาให้ทันท่วงที ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหาร ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาและคิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนคนและองค์กรสู่ระดับสากล วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม  Awareness Before Change Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:30 น. การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness) ·        รู้จัก Global Mindset รู้จักทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง ·       ...

หลักสูตร : ทักษะการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (Managerial Skills for proactive leader) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน” Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคนี้บุคคลากรกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว การเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริหารชีวิตตนเอง และผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลต่างๆที่ได้สอดแทรกมาในหลักสูตรจึงเป็นความท้าทายที่จำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานสูงสุด ความสามารถในการบริหารคนและงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารไม่ว่าจะเป็น การบริหารเชิงรุกสำหรับผู้นำ การบริหารเวลา การนำทีมรูปแบบต่างๆ การสื่อสารโน้มน้าวทีม การมอบหมายงาน ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง และการจัดการความกดดันในที่ทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกในปัญหาขององค์กร “ไม่เคยมีวิธีเดียว” ผู้นำองค์กรจึงต้องมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาบุคคลให้ทันท่วงที ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารคนและงานในองค์กร ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend