Home In-House Training AGILE MANAGEMENT ISO & PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

AGILE MANAGEMENT ISO & PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

ISO-KPI-Agility-Kaizen

หลักสูตร : การบริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (Appraisal System Management)

 ที่มาและความสำคัญ การบริหารจัดการระบบการประเมิน​ผลการปฏิบัติ​งานนั้นมีความสำคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงานนั้นก็เพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินผลนี้จะอิงจากคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งเป็นหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานปฎิบัติงานได้หรือไม่ ดีกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย การปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส ซึ่งมันสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของงานได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทุกคนในบริษัทรู้ถึงศักยภาพของตัวเองและรู้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทด้วย หากไม่มีการประเมิลผลการทำงานเราอาจไม่รู้ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็นผลแล้วก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการพัฒาศักยภาพให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้อีก หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและผู้บริหารพนักงานบริการมีความรู้และหลักการในการบริหารและออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง วัตถุประสงค์   ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในสังคมยุคดิจิตอล ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization) การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริหาร” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร มุมมองของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีการบริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางการอบรม ช่วงเวลา รายละเอียด 09:00 – 10:30 ·       หลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Covid-19 “POSDCORB” ·       แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ·       จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน §   เพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน §  ...

หลักสูตร : สร้างจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร (Built Mindset of Responsibility & Organization Ownership) (หลักสูตร1 วัน)

โดย   ดร.ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน, อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย   หลักการ ความสำคัญ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของและความผูกพันกับองค์กร เป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำให้เกิดขึ้น ยิ่งพนักงานแต่ละระดับมีความผูกพันกับองค์กรที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะเมื่อบุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจในเป้าหมาย ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเอง ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร รวมทั้งความเกี่ยวเนื่องระหว่างความอยู่รอดขององค์กรกับชีวิตการทำ งานของตนเองแล้ว พนักงานจะให้ความร่วมมือร่วมใจทำงาน ยินดีปรับตัวร่วมมือกันเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน จิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กรมีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในงานที่ชัดเจน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการทำงานด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องมือหรือเทคนิคในการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเจ้าของงาน (Ownership Mindset) และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process) เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยจิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness) จิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร...

หลักสูตร : การจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิผล (Knowledge Management) (หลักสูตร 1 วัน)

Business photo created by mindandi - www.freepik.com โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า  KM คือแนวทางการบริหารแนวทำงานภายในองค์กรเพื่อทำาให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร(KM) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับองค์กรให้สูงขึ้น พร้อมรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และวิธีการใช้งานเครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการจัดการความรู้(Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือจัดการ รวมทั้งการจัดความรู้ ทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการจัดการความรู้(Knowledge Management) และการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ ผู้บริหาร ...

หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(Competency Based Development for Enhancing Capabilities and Performance) (หลักสูตร 1-2 วัน)

Coffee photo created by freepic.diller - www.freepik.com โดย  ดร.ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน,  อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย   หลักการความสำคัญ ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาดระบบงาน หรือการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทุกองค์กรต่างจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่างๆซึ่งก็ทำให้พนักงานต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ"ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะลักษณะนิสัยทัศนคติหรือเรียกโดยรวมว่าคือ“สมรรถนะ” ที่ดีพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน บุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง ทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและในชีวิตของตนเองรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบจนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กรต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบแล้ว ศักยภาพของบุคลากรจึงจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกัน การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงสมรรถนะ และสามารถดึงสมรรถนะของตนเอง ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ถึงวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการวางแผนพัฒนาบุคลากร การกำหนดวิธีการ และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะรับตำแหน่งสูงขึ้นหรือสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานในสายงานทรัพยากรบุคคล เนื้อหาหลักสูตร (Course...

หลักสูตร : การประเมิน 360 องศาเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น (360 Degree Feedback for Better Performance) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ผลประเมินสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การปรับปรุงการทำงาน, ตรวจสอบกระบวนการ, ประเมินพนักงานและเชื่อมโยงกับผลตอบแทน ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่นำมาใช้ประเมินผลหลายวิธี หนึ่งในการประเมินผลที่ได้รับความนิยมสูงคือ การประเมินผลรอบด้านแบบ 360 องศา (360-degree feedback) หลักสูตร “การประเมิน 360 องศาเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น” ของสถาบัน KCT Academy ออกแบบให้เป็นหลักสูตรที่ ครบถ้วนและเจาะลึกในหลายมุมมองของการประเมิน เพราะนอกเหนือจากการให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของการประเมินและหัวข้อต่างๆในการประเมินเท่านั้น แต่วิทยากรของ KCT ยังกล่าวถึงขั้นตอนทำการประเมิน เทคนิคการประเมินรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องหลายระดับในการประเมิน การประเมินแบบ Cross Function การตั้งเป้าหมาย การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงกับการปรับปรุงพัฒนางานและการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หัวข้ออบรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ หลักการของการประเมิน (Fundamental of...

หลักสูตร : การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมและไคเซ็น (Total Quality Management: TQM and Kaizen) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy     ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย W.Edwards Deming เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในช่วงปลายปี 1940 และประเทศญี่ปุ่นได้นำการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมไปใช้ในการผลิต โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) หมายถึง ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เน้นการทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร โดยมุ่งเน้นผลกำไรในระยะยาวและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ภาวการณ์ แข่งขันที่รุนแรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โมเดลแนวความคิด TQM ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยคือโมเดลที่ปรับปรุงมาจาก Kano’s House ซึ่งประกอบด้วยสามเสาหลักคือ Concept, Techniques, and Promotion Vehicle เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายของธุรกิจคือความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำไรต่อไป ทั้งนี้ แต่ละเสาหลักของ TQM มีหลักการ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Management) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy     ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ คือ การวิเคราะห์หาโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ต่อเนื่องไปถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ  หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้อบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยงครบวงจร ได้แก่ภาพรวมกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ประเมินและการจัดลำดับความเสี่ยง การบริหารและควบคุมความเสี่ยง การเขียนแผนฉุกเฉิน (Contingenvy Plan) และการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง     วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงภาพรวมกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการวิเคราะห์ประเมินและการจัดลำดับความเสี่ยง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการเขียนแผนฉุกเฉินและการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง วิธีการสอน-จุดเน้น ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายและ Workshop เพื่อทำให้ผู้อบรมเข้าใจได้ดีกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15...

หลักสูตร : การวางกลยุทธ์การบริหารการผลิต และการปฏิบัติงานที่ทรงประสิทธิภาพ (Operation Strategy) (2 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสร้างและบริหาร แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ค การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์ การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ยุทธศาสตร์ใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม  Session รายละเอียดเนื้อหา วันที่ 1 09.00-10.30 หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ ·       Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ ·       เรียนรู้ SIX  Forces Model  Michael E. Porter’s Model เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทางการบริหารและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากภัยคุกกคามทางธุรกิจจากปัจจัยทางการแข่งขัน 6...

หลักสูตร แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption : the Practical Guide) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรโดย  Knowledge Castle Training บทนำ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์    การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของผู้มีอิทธิพล  ยังมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  ดังนั้น ลำดับความสำคัญของการจัดการกับสภาพปัญหา  จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขให้มีการส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ มิติองค์กร          กำหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ทำงานเชิงรุก มิติของส่วนรวม  บูรณาการความร่วมมือของทุกส่วน ตรวจสอบความถูกต้อง และความมุ่งมั่น พันธกิจการบริหาร กำหนดบทบาท วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การป้องกันการทุจริต และขจัดการทุจริต วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร วางแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend