หลักสูตร : การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Management) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy     ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ คือ การวิเคราะห์หาโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ต่อเนื่องไปถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ  หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้อบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยงครบวงจร ได้แก่ภาพรวมกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ประเมินและการจัดลำดับความเสี่ยง การบริหารและควบคุมความเสี่ยง การเขียนแผนฉุกเฉิน (Contingenvy Plan) และการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง     วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงภาพรวมกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการวิเคราะห์ประเมินและการจัดลำดับความเสี่ยง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการเขียนแผนฉุกเฉินและการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง วิธีการสอน-จุดเน้น ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายและ Workshop เพื่อทำให้ผู้อบรมเข้าใจได้ดีกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15...

หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (2 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสร้างและบริหาร แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์ การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ยุทธศาสตร์ใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session รายละเอียดเนื้อหา วันที่ 1 09.00-10.30 หลักการและวิธีมองสถานการณ์และการกำหนดการเปลี่ยนแปลง ·       Changing Focus : Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ ·       Business Life cycle, Product life cycle, Neighborhood life cycle ...

หลักสูตร แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption : the Practical Guide) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรโดย  Knowledge Castle Training บทนำ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์    การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของผู้มีอิทธิพล  ยังมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  ดังนั้น ลำดับความสำคัญของการจัดการกับสภาพปัญหา  จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขให้มีการส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ มิติองค์กร          กำหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ทำงานเชิงรุก มิติของส่วนรวม  บูรณาการความร่วมมือของทุกส่วน ตรวจสอบความถูกต้อง และความมุ่งมั่น พันธกิจการบริหาร กำหนดบทบาท วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การป้องกันการทุจริต และขจัดการทุจริต วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร วางแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ...

หลักสูตร : การบริหารและการจัดการวิกฤติ (Crisis Management Workshops – Business Continuity)(หลักสูตร 1 วัน)

    โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป็นความจริงที่ว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ องค์กรใดก็ตามที่เตรียมรับมือกับวิกฤตจะเสียหายน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าองค์กรที่เพิกเฉยแม้ว่าหายนะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกัน บรรเทาได้เมื่อเราพร้อมเผชิญหน้าและสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับคาดการณ์ พยากรณ์และตอบสนองวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น หรือ มีเค้าลางว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต และมีทักษะ ความรู้ ที่นำไปใช้จัดการวิกฤตได้จริง วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการสร้างมาตรการป้องกันและรับมือวิกฤตที่เกิดขึ้น ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดในการสร้างมาตรการป้องกันภาวะวิกฤตในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับและ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset ความรู้ เทคนิคการบริหารวิกฤต และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การบริหารจัดการวิกฤตประสพความสำเร็จ ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดด้วยเครื่องมือที่ถูกใช้ในการบริหารวิกฤติ หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การจัดการภาวะวิกฤตคืออะไร ·       การระบุลักษณะของวิกฤติ ·       ความแตกต่างระหว่างการจัดการกับวิกฤต(Crisis)และการจัดการเหตุการณ์ (Incident) ·       อะไรคือ “จุดวิกฤติ” และ “จุดเปลี่ยน” ·       แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานการจัดการภาวะวิกฤต กระบวนการ และการบริหาร ·       ตัวอย่างการจัดการที่ดี และบทเรียนจากความผิดพลาดในการจัดการวิกฤตขององค์กรระดับโลก 2 10:30-12:00 น. การจัดตั้งทีมบริหารวิกฤติ ·       บทบาทของผู้จัดการวิกฤติ ·      ...

หลักสูตร : กลยุทธ์ลดต้นทุนเพื่อสร้างและรักษากำไร (Cost Reduction Strategy)

หลักการและเหตุผล ในทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ  การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารความเสี่ยง คือ การทำความเข้าใจความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางต้นทุน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกาบริหารต้นทุนธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารต้นทุน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานณะการของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ  เนื้อหาการอบรม ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนของกิจการ ต้นทุนคืออะไร โครงสร้างต้นทุนในมุมมองต่างๆ เหตุผลที่ต้องลดต้นทุน กลยุทธ์การลดต้นทุน เป้าหมายการลดต้นทุน วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน การนำ DMAIC Frame work มาใช้เป็นหลักการในการดำเนินการลดต้นทุน การนำ 3 M (Muri Muda Mura)...

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหาร และการปฏิบัติการที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เนื้อหาการเรียนรู้  Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ เรียนรู้ 4MI Model (Man, Money, Material, Management& Intellectual) เพื่อประเมินทรัพยากรทางการบริหาร เรียนรู้ FIVE FORCE Model  เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทางการบริหารและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากภัยคุกกคามทางธุรกิจจากปัจจัยทางการแข่งขัน 5 ประการ เรียนรู้ 4C Model (Customer Value, Cost to Customer, Convenience,...

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินเพื่อการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักการ/แนวคิด ในโลกธุรกิจทุกการ การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีและการเงินต้องเข้าใจ คือ การทำความเข้าใจผลประกอบการผ่านงบการเงิน เพื่อให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ด้วยงบด้านการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจด้วยงบการเงิน เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1 กิจกรรมธุรกิจ มิติแห่งการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับภาระงานทางการเงิน เข้าใจกระบวนการทำงานและบทบาทการบริหารการเงิน ในฐานะผู้บริหารทั่วไปที่ต้องตัดสินใจทางกลยุทธ์ เรียนรู้วัฏฏะจักรของทุนและการวางยุทธศาสตร์การบริหารการเงินทั้งระบบ (การบริหารสภาพคล่อง,การบริหารหนี้สิน และ การบริหารกองทุนสำรอง) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารการเงินของกิจการ ส่วนที่2 หลักการบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร เรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินที่สำคัญ ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบริหารควรทราบ ประเภทของการบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางด้านการบัญชี จุดอ่อนของบัญชีการเงิน ...

หลักสูตร: หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for Supervisor)

“ความสำเร็จ”  คือการไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า  หลักการและแนวคิด  การกำหนดเป้าหมายขององค์กร  เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ขององค์กร การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ที่ทำด้วยความละเอียด รอบคอบ จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก มีคุณภาพ จนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายขององค์กร นั้นเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร ที่แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร จะต้องนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว เป้าหมายที่ดี ควรมีลักษณะ SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคำว่า SPECIFIC                เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง MEASURABLE         เป้าหมายควรวัดได้เป็นตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบได้ และใช้ติดตามผลได้ ACTION ORIENTED เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระทำ และนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมรองรับได้ชัดเจน REALISTIC              เป้าหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย TIMELY                   ต้องมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กำหนดไว้ การกำหนดเป้าหมายที่ดีและมีคุณภาพจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วัตถุประสงค์ พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กรและแผนปปฏิบัติการได้จริง ...

หลักสูตรการจัดการแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan Management)  

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของแผนการปฎิบัติงาน (Action Plan Management) โครงสร้างของ MPS (Management Action Plan) การวางแผนสำหรับโครงการขนาดเล็ก (Small Scale Planning) 3 ขั้นตอนการนำ Action Plan ไปใช้สำหรับโครงการขนาดเล็ก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนงานด้วย SCHEMES Model (Space, Cash, Helper, Equipment, Materials,...

หลักสูตรการจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Basic Action Plan Management)   หลักการ/แนวคิด เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว กิจสำคัญถัดไปของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) นั่นเอง แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้ลงมือปฏิบัติตามที่กำหนดเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่การควบคุมและการนำแผนปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างไร เพราะว่าถึงแม้เราได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แผนงานนั้นๆก็ไม่มีความหมายอะไร วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน” SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน” แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend