หลักสูตร : เชิงลึก ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบองค์กรใหม่ และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต (Leading, Organizing & Recruiting in the Coronavirus Crisis) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบใหม่องค์กร และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบใหม่องค์กร และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานในแต่ละGen และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของพวกเขา ฝึกปฏิบัติและเวิร์คช็อปเพื่อฝึกการประยุกต์จนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 ผู้นำในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต: ตอบสนองต่อการระบาดของโรค coronavirus และความท้าทายในอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจก่อนจัดทำแผน...

หลักสูตร: เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต (หลักสูตรเชิงลึก) (Recruiting & Rehiring during Crisis) (2 วัน)

Course outline  หลักสูตร:เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต   (หลักสูตรเชิงลึก)   (Recruiting & Rehiring during Crisis)   (2 วัน)  วิทยากรประจำสถาบัน KCT  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก  การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์  การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน การสัมภาษณ์งานได้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่,  ผู้มีประสบการณ์, หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัฒนธรรมองค์การ  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม   หัวข้อการฝึกอบรม  Day I การจ้างงานในภาวะวิกฤต (จำนวน 6 ชั่วโมง)  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  รูปแบบการจ้างงานแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละเงื่อนไข ภายใต้สถานการณ์ Coronavirus Crisis  กลยุทธ์การจ้างงานในภาวะวิกฤต  กระบวนการคัดเลือกและการสรรหา  การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์  การปฏิบัติโดยทั่วไปในช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์  หมวดคำถามในการสัมภาษณ์งานโดยทั่วไป  ประเภทคำถามในการสัมภาษณ์งาน ได้แก่ Traditional Question, Situational Question, Behavioral...

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินเพื่อการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักการ/แนวคิด ในโลกธุรกิจทุกการ การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีและการเงินต้องเข้าใจ คือ การทำความเข้าใจผลประกอบการผ่านงบการเงิน เพื่อให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ด้วยงบด้านการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจด้วยงบการเงิน เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1 กิจกรรมธุรกิจ มิติแห่งการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับภาระงานทางการเงิน เข้าใจกระบวนการทำงานและบทบาทการบริหารการเงิน ในฐานะผู้บริหารทั่วไปที่ต้องตัดสินใจทางกลยุทธ์ เรียนรู้วัฏฏะจักรของทุนและการวางยุทธศาสตร์การบริหารการเงินทั้งระบบ (การบริหารสภาพคล่อง,การบริหารหนี้สิน และ การบริหารกองทุนสำรอง) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารการเงินของกิจการ ส่วนที่2 หลักการบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร เรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินที่สำคัญ ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบริหารควรทราบ ประเภทของการบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางด้านการบัญชี จุดอ่อนของบัญชีการเงิน ...

หลักสูตร แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption : the Practical Guide) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรโดย  Knowledge Castle Training บทนำ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์    การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของผู้มีอิทธิพล  ยังมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  ดังนั้น ลำดับความสำคัญของการจัดการกับสภาพปัญหา  จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขให้มีการส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ มิติองค์กร          กำหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ทำงานเชิงรุก มิติของส่วนรวม  บูรณาการความร่วมมือของทุกส่วน ตรวจสอบความถูกต้อง และความมุ่งมั่น พันธกิจการบริหาร กำหนดบทบาท วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การป้องกันการทุจริต และขจัดการทุจริต วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร วางแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ...

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Strategic Management for Success) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีการวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ที่ดี ครบวงจรและเป็นระบบ หลักสูตร Strategic Management ของ KCT ออกแบบอย่างครบถ้วนตามวิธีการวางแผนกลยุทธ์สมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย การร่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTLE Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) การมองธุรกิจด้วยผืนผ้าใบธุรกิจแคนวาส การิเคราะห์แรงผลักดันทั้งห้า (Five Forces Model) การร่างกลยุทธ์ด้วย (TOWS Matrix) กลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) หลักการตั้งบประมาณ (Budgeting) การเขียน Action Plan และการนำไปใช้...

หลักสูตร : เชิงลึก เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต (Recruiting & Rehiring during the Coronavirus Crisis) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์ การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน การสัมภาษณ์งานได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่, ผู้มีประสบการณ์, หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัฒนธรรมองค์การ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 การจ้างงานในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา ...

หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (2 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสร้างและบริหาร แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์ การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ยุทธศาสตร์ใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session รายละเอียดเนื้อหา วันที่ 1 09.00-10.30 หลักการและวิธีมองสถานการณ์และการกำหนดการเปลี่ยนแปลง ·       Changing Focus : Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ ·       Business Life cycle, Product life cycle, Neighborhood life cycle ...

หลักสูตร : การบริหารและการจัดการวิกฤติ (Crisis Management Workshops – Business Continuity)(หลักสูตร 1 วัน)

    โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป็นความจริงที่ว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ องค์กรใดก็ตามที่เตรียมรับมือกับวิกฤตจะเสียหายน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าองค์กรที่เพิกเฉยแม้ว่าหายนะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกัน บรรเทาได้เมื่อเราพร้อมเผชิญหน้าและสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับคาดการณ์ พยากรณ์และตอบสนองวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น หรือ มีเค้าลางว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต และมีทักษะ ความรู้ ที่นำไปใช้จัดการวิกฤตได้จริง วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการสร้างมาตรการป้องกันและรับมือวิกฤตที่เกิดขึ้น ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดในการสร้างมาตรการป้องกันภาวะวิกฤตในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับและ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset ความรู้ เทคนิคการบริหารวิกฤต และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การบริหารจัดการวิกฤตประสพความสำเร็จ ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดด้วยเครื่องมือที่ถูกใช้ในการบริหารวิกฤติ หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การจัดการภาวะวิกฤตคืออะไร ·       การระบุลักษณะของวิกฤติ ·       ความแตกต่างระหว่างการจัดการกับวิกฤต(Crisis)และการจัดการเหตุการณ์ (Incident) ·       อะไรคือ “จุดวิกฤติ” และ “จุดเปลี่ยน” ·       แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานการจัดการภาวะวิกฤต กระบวนการ และการบริหาร ·       ตัวอย่างการจัดการที่ดี และบทเรียนจากความผิดพลาดในการจัดการวิกฤตขององค์กรระดับโลก 2 10:30-12:00 น. การจัดตั้งทีมบริหารวิกฤติ ·       บทบาทของผู้จัดการวิกฤติ ·      ...

หลักสูตร : การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling) (หลักสูตร1 วัน)

โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆจะทำได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และยังเป็นการสร้างขีดความสามารถของทีมด้วย แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหารจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนเหล่านี้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงานที่ดีต้องกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนอีกทั้ง ควรเพิ่มการกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้ลูกน้องยินดีและเห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมายงานนั้นๆเต็มใจ หลักสูตรนี้จะทำผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อมอบหมายให้งาน มีเทคนิคในการพิจารณางานต่างๆที่ควรจะมอบหมาย บุคลากรที่ควรมอบหมาย วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน จิตวิทยาการมอบหมายงานเทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ และการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ขององค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การมอบหมาย การสั่งงานและการควบคุมงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ของตน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของการมอบหมายสั่งงาน และการควบคุมงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการสอนงานมอบหมายงาน การสั่งงานและติดตามงานซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทุกระดับ หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงานการมอบหมายงาน การสั่งงานมอบหมายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/สั่งงานมอบหมายงานแบบไหนได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน ...

หลักสูตร : การเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาวะวิกฤติ COVID-19 (Online Training Course)

หลักการ/แนวคิด การจัดการภาวะวิกฤตคือการระบุภัยคุกคามต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการที่องค์กรใช้ในการจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่สามารถคาดการณ์ได้องค์กรจะต้องสามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ การจัดการภาวะวิกฤตมักจะต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นและบ่อยครั้งหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อลดความไม่แน่นอนในกรณีเกิดวิกฤตองค์กรมักจะจัดทำแผนการจัดการวิกฤต เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อาจประสบปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานตามปกติ วิกฤตเช่นไฟไหม้ การเสียชีวิตของ CEO  การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การละเมิดข้อมูล ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จนนำไปสู่ต้นทุนที่เป็นรูปธรรมและไม่มีตัวตนให้กับบริษัท ในแง่ของยอดขายที่สูญเสียลูกค้า และการลดลงของกำไรสุทธิของบริษัทธุรกิจที่วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงลบใดๆที่เกิดขึ้นกระบวนการของการมีแผนความต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤต โปรแกรมการพัฒนานี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบ Online Training เพื่อให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤต(Covid-19) มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจหรือขององค์กรให้การดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่เราไม่อาจควบคุมได้ วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารในสภาวะวิกฤติ กาวางกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร สามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบริหารธุรกิจให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤติไปได้ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ บริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เนื้อหาการเรียนรู้ Module ที่1. หลักการนำธุรกิจในช่วงวิกฤติ (7 ชั่วโมง) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2 ชั่วโมง) การออกแบบโมเดลธุรกิจ (3 ชั่วโมง) ตัวชี้นำทางธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญในภาวะวิกฤต: (1...

หลักสูตรการจัดการแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan Management)  

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของแผนการปฎิบัติงาน (Action Plan Management) โครงสร้างของ MPS (Management Action Plan) การวางแผนสำหรับโครงการขนาดเล็ก (Small Scale Planning) 3 ขั้นตอนการนำ Action Plan ไปใช้สำหรับโครงการขนาดเล็ก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนงานด้วย SCHEMES Model (Space, Cash, Helper, Equipment, Materials,...

หลักสูตร : กลยุทธ์ลดต้นทุนเพื่อสร้างและรักษากำไร (Cost Reduction Strategy)

หลักการและเหตุผล ในทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ  การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารความเสี่ยง คือ การทำความเข้าใจความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางต้นทุน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกาบริหารต้นทุนธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารต้นทุน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานณะการของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ  เนื้อหาการอบรม ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนของกิจการ ต้นทุนคืออะไร โครงสร้างต้นทุนในมุมมองต่างๆ เหตุผลที่ต้องลดต้นทุน กลยุทธ์การลดต้นทุน เป้าหมายการลดต้นทุน วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน การนำ DMAIC Frame work มาใช้เป็นหลักการในการดำเนินการลดต้นทุน การนำ 3 M (Muri Muda Mura)...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend