หลักสูตร: หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for Supervisor)

“ความสำเร็จ”  คือการไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า  หลักการและแนวคิด  การกำหนดเป้าหมายขององค์กร  เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ขององค์กร การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ที่ทำด้วยความละเอียด รอบคอบ จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก มีคุณภาพ จนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายขององค์กร นั้นเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร ที่แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร จะต้องนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว เป้าหมายที่ดี ควรมีลักษณะ SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคำว่า SPECIFIC                เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง MEASURABLE         เป้าหมายควรวัดได้เป็นตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบได้ และใช้ติดตามผลได้ ACTION ORIENTED เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระทำ และนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมรองรับได้ชัดเจน REALISTIC              เป้าหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย TIMELY                   ต้องมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กำหนดไว้ การกำหนดเป้าหมายที่ดีและมีคุณภาพจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วัตถุประสงค์ พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กรและแผนปปฏิบัติการได้จริง ...

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินเพื่อการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักการ/แนวคิด ในโลกธุรกิจทุกการ การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีและการเงินต้องเข้าใจ คือ การทำความเข้าใจผลประกอบการผ่านงบการเงิน เพื่อให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ด้วยงบด้านการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจด้วยงบการเงิน เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1 กิจกรรมธุรกิจ มิติแห่งการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับภาระงานทางการเงิน เข้าใจกระบวนการทำงานและบทบาทการบริหารการเงิน ในฐานะผู้บริหารทั่วไปที่ต้องตัดสินใจทางกลยุทธ์ เรียนรู้วัฏฏะจักรของทุนและการวางยุทธศาสตร์การบริหารการเงินทั้งระบบ (การบริหารสภาพคล่อง,การบริหารหนี้สิน และ การบริหารกองทุนสำรอง) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารการเงินของกิจการ ส่วนที่2 หลักการบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร เรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินที่สำคัญ ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบริหารควรทราบ ประเภทของการบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางด้านการบัญชี จุดอ่อนของบัญชีการเงิน ...

หลักสูตร : กลยุทธ์ลดต้นทุนเพื่อสร้างและรักษากำไร (Cost Reduction Strategy)

หลักการและเหตุผล ในทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ  การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารความเสี่ยง คือ การทำความเข้าใจความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางต้นทุน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกาบริหารต้นทุนธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารต้นทุน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานณะการของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ  เนื้อหาการอบรม ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนของกิจการ ต้นทุนคืออะไร โครงสร้างต้นทุนในมุมมองต่างๆ เหตุผลที่ต้องลดต้นทุน กลยุทธ์การลดต้นทุน เป้าหมายการลดต้นทุน วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน การนำ DMAIC Frame work มาใช้เป็นหลักการในการดำเนินการลดต้นทุน การนำ 3 M (Muri Muda Mura)...

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหาร และการปฏิบัติการที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เนื้อหาการเรียนรู้  Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ เรียนรู้ 4MI Model (Man, Money, Material, Management& Intellectual) เพื่อประเมินทรัพยากรทางการบริหาร เรียนรู้ FIVE FORCE Model  เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทางการบริหารและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากภัยคุกกคามทางธุรกิจจากปัจจัยทางการแข่งขัน 5 ประการ เรียนรู้ 4C Model (Customer Value, Cost to Customer, Convenience,...

หลักสูตร : การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling) (หลักสูตร1 วัน)

โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆจะทำได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และยังเป็นการสร้างขีดความสามารถของทีมด้วย แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหารจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนเหล่านี้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงานที่ดีต้องกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนอีกทั้ง ควรเพิ่มการกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้ลูกน้องยินดีและเห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมายงานนั้นๆเต็มใจ หลักสูตรนี้จะทำผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อมอบหมายให้งาน มีเทคนิคในการพิจารณางานต่างๆที่ควรจะมอบหมาย บุคลากรที่ควรมอบหมาย วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน จิตวิทยาการมอบหมายงานเทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ และการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ขององค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การมอบหมาย การสั่งงานและการควบคุมงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ของตน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของการมอบหมายสั่งงาน และการควบคุมงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการสอนงานมอบหมายงาน การสั่งงานและติดตามงานซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทุกระดับ หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงานการมอบหมายงาน การสั่งงานมอบหมายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/สั่งงานมอบหมายงานแบบไหนได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน ...

โปรแกรม PMI Project Management Program (7 วัน)

PMI Project Management Program 7 Days โปรแกรมพัฒนา Project Management 7 วัน โดย PMI 1. หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการองค์รวม(Overview) 2 วัน อบรม 24-25 กันยายน 2565 • Introduction to PMP Certification Project Management Body of...

หลักสูตร : การเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาวะวิกฤติ COVID-19 (Online Training Course)

หลักการ/แนวคิด การจัดการภาวะวิกฤตคือการระบุภัยคุกคามต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการที่องค์กรใช้ในการจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่สามารถคาดการณ์ได้องค์กรจะต้องสามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ การจัดการภาวะวิกฤตมักจะต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นและบ่อยครั้งหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อลดความไม่แน่นอนในกรณีเกิดวิกฤตองค์กรมักจะจัดทำแผนการจัดการวิกฤต เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อาจประสบปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานตามปกติ วิกฤตเช่นไฟไหม้ การเสียชีวิตของ CEO  การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การละเมิดข้อมูล ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จนนำไปสู่ต้นทุนที่เป็นรูปธรรมและไม่มีตัวตนให้กับบริษัท ในแง่ของยอดขายที่สูญเสียลูกค้า และการลดลงของกำไรสุทธิของบริษัทธุรกิจที่วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงลบใดๆที่เกิดขึ้นกระบวนการของการมีแผนความต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤต โปรแกรมการพัฒนานี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบ Online Training เพื่อให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤต(Covid-19) มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจหรือขององค์กรให้การดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่เราไม่อาจควบคุมได้ วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารในสภาวะวิกฤติ กาวางกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร สามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบริหารธุรกิจให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤติไปได้ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ บริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เนื้อหาการเรียนรู้ Module ที่1. หลักการนำธุรกิจในช่วงวิกฤติ (7 ชั่วโมง) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2 ชั่วโมง) การออกแบบโมเดลธุรกิจ (3 ชั่วโมง) ตัวชี้นำทางธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญในภาวะวิกฤต: (1...

หลักสูตร : เชิงลึก ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบองค์กรใหม่ และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต (Leading, Organizing & Recruiting in the Coronavirus Crisis) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบใหม่องค์กร และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบใหม่องค์กร และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานในแต่ละGen และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของพวกเขา ฝึกปฏิบัติและเวิร์คช็อปเพื่อฝึกการประยุกต์จนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 ผู้นำในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต: ตอบสนองต่อการระบาดของโรค coronavirus และความท้าทายในอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจก่อนจัดทำแผน...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Leading in the Re-opening Phase & Business continuity Strategy) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับภาวะผู้นำในภาวะวิกฤต และ กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานในแต่ละGen และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของพวกเขา ฝึกปฏิบัติและเวิร์คช็อปเพื่อฝึกการประยุกต์จนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 :  ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต: ตอบสนองต่อการระบาดของโรค coronavirus และความท้าทายในอนาคต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา หลักการการจัดระเบียบเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ หลักการยกระดับผู้นำในช่วงวิกฤต: คุณค่าของ...

หลักสูตร : เชิงลึก เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต (Recruiting & Rehiring during the Coronavirus Crisis) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์ การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน การสัมภาษณ์งานได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่, ผู้มีประสบการณ์, หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัฒนธรรมองค์การ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 การจ้างงานในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา ...

หลักสูตร : การบริหารและการจัดการวิกฤติ (Crisis Management Workshops – Business Continuity)(หลักสูตร 1 วัน)

    โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป็นความจริงที่ว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ องค์กรใดก็ตามที่เตรียมรับมือกับวิกฤตจะเสียหายน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าองค์กรที่เพิกเฉยแม้ว่าหายนะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกัน บรรเทาได้เมื่อเราพร้อมเผชิญหน้าและสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับคาดการณ์ พยากรณ์และตอบสนองวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น หรือ มีเค้าลางว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต และมีทักษะ ความรู้ ที่นำไปใช้จัดการวิกฤตได้จริง วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการสร้างมาตรการป้องกันและรับมือวิกฤตที่เกิดขึ้น ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดในการสร้างมาตรการป้องกันภาวะวิกฤตในองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับและ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset ความรู้ เทคนิคการบริหารวิกฤต และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การบริหารจัดการวิกฤตประสพความสำเร็จ ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดด้วยเครื่องมือที่ถูกใช้ในการบริหารวิกฤติ หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15 น. การจัดการภาวะวิกฤตคืออะไร ·       การระบุลักษณะของวิกฤติ ·       ความแตกต่างระหว่างการจัดการกับวิกฤต(Crisis)และการจัดการเหตุการณ์ (Incident) ·       อะไรคือ “จุดวิกฤติ” และ “จุดเปลี่ยน” ·       แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานการจัดการภาวะวิกฤต กระบวนการ และการบริหาร ·       ตัวอย่างการจัดการที่ดี และบทเรียนจากความผิดพลาดในการจัดการวิกฤตขององค์กรระดับโลก 2 10:30-12:00 น. การจัดตั้งทีมบริหารวิกฤติ ·       บทบาทของผู้จัดการวิกฤติ ·      ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend