หลักสูตร : พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital (Entrepreneurship Development for Success for Digital Business) (หลักสูตร 10 วัน)

โดย  อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบัน KCT Academy  วิทยากร,ที่ปรึกษา และเจ้าของธุรกิจ ,วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้โอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้าน IT และ Digital ทำให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมาย  สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเหล่านี้ควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มสร้างธุรกิจได้ไม่นานหรือดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว คือ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้แข็งแรงและสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างยั่งยืน  หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital” หรือ “Entrepreneurship Development for Success for Digital Business” ของ KCT ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน Digital  (บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ / การตลาดออนไลน์ / รับจ้างทำระบบ Network เป็นต้น) หลักสูตรครอบคลุมในทุกด้าน โดยใช้แนวความคิดในการบริหารงานสมัยใหม่และโมเดลเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจนในแผ่นเดียว ทำให้ทีมงานรับรู้รูปแบบของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการตัดสินใจ การบริหารงาน การปฏิบัติงานของทีมงานรวมถึงการแก้ปัญหาจากแนวทางเดียวกัน เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่เหมาะต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยทาง KCT ใช้โมเดล BMC เป็นหัวใจของการอบรมโดยปรับให้เข้ากับบริบทของผู้ประกอบการทางด้าน IT และ Digital                               Business Model Canvas (Osterwalder, Pigneur & al. 2010              ส่วนประกอบต่างๆของ Business Model Canvas ประกอบด้วย  Value Propositions คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากธุรกิจ จริงๆแล้วคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและได้รับอย่างแท้จริงคืออะไร...

หลักสูตร : การบริหารและทักษะในการจัดการทีมเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพ (Facilitate Virtual Team) (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) 

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม   ทักษะในการจัดการทีมเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน เพราะไม่เพียงช่วยในการลดต้นทุนของการทำงาน แต่ยังสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเนื่องจากสมาชิกในทีมมีอิสระในการเลือกพื้นที่ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ต้องการสำหรับการทำงานตามความสะดวกสบายของตนเอง ทำให้การจัดการจากระยะไกลเป็นมากกว่าการใช้นโยบายการทำงานจากที่บ้าน แต่คือการสร้างนโยบายการทำงานระยะไกล การใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานระยะไกลและเทคนิคเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ  การอบรมของ KCT Academy เน้นที่การทำ Workshop เพราะจะทำให้ผู้อบรมเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานจากระยะไกล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสร้างวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติขององค์กรที่ห่างไกล  เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักประเมินความพร้อมของทีมและผู้จัดการและการเตรียมการสำหรับการทำงานระยะไกล  เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้กลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการทำงานระยะไกล  หัวข้อการฝึกอบรม  ลำดับ  เวลา  หัวข้อการสอน  1.  09.00 – 10.30  ข้อดีและข้อเสียของการทำงานผ่านการสื่อสารทางไกล (Advantage &Disadvantage of Telecommuting)  ข้อดีและข้อเสียของการผ่านการสื่อสารทางไกลสำหรับพนักงาน บริษัท และสังคม Advantage &Disadvantage of Telecommuting For employees, Company & Society  ความแตกต่าง และความสำคัญของ การทำงานผ่านการสื่อสารทางไกลกับการทำงานจากที่บ้าน (Telecommuting vs Work from home)  ภาวะผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานจากระยะไกล  ตัวอย่าง/กรณีศึกษาองค์กรระดับโลก การบริหารการทำงานระยะไกล  กลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตของพนักงานจากระยะไกล (The strategy to increase the productivity of their remote workforce)  วิธีวิเคราะห์งานที่ทำโดยพนักงานระยะไกลของคุณ  ออกแบบและจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของคนแต่ละGeneration  Millennials  Genx    2.  10.450 – 12.00  เทคนิคปรับใช้กลยุทธ์การทำงานจากที่บ้าน (Deploying work-from-home strategy   ...

หลักสูตร: เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต (หลักสูตรเชิงลึก) (Recruiting & Rehiring during Crisis) (2 วัน)

Course outline  หลักสูตร:เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต   (หลักสูตรเชิงลึก)   (Recruiting & Rehiring during Crisis)   (2 วัน)  วิทยากรประจำสถาบัน KCT  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก  การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์  การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน การสัมภาษณ์งานได้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่,  ผู้มีประสบการณ์, หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัฒนธรรมองค์การ  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม   หัวข้อการฝึกอบรม  Day I การจ้างงานในภาวะวิกฤต (จำนวน 6 ชั่วโมง)  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  รูปแบบการจ้างงานแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละเงื่อนไข ภายใต้สถานการณ์ Coronavirus Crisis  กลยุทธ์การจ้างงานในภาวะวิกฤต  กระบวนการคัดเลือกและการสรรหา  การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์  การปฏิบัติโดยทั่วไปในช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์  หมวดคำถามในการสัมภาษณ์งานโดยทั่วไป  ประเภทคำถามในการสัมภาษณ์งาน ได้แก่ Traditional Question, Situational Question, Behavioral...

หลักสูตร : เชิงลึก เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต (Recruiting & Rehiring during the Coronavirus Crisis) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์ การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน การสัมภาษณ์งานได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่, ผู้มีประสบการณ์, หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัฒนธรรมองค์การ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 การจ้างงานในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา ...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Leading in the Re-opening Phase & Business continuity Strategy) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับภาวะผู้นำในภาวะวิกฤต และ กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานในแต่ละGen และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของพวกเขา ฝึกปฏิบัติและเวิร์คช็อปเพื่อฝึกการประยุกต์จนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 :  ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต: ตอบสนองต่อการระบาดของโรค coronavirus และความท้าทายในอนาคต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา หลักการการจัดระเบียบเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ หลักการยกระดับผู้นำในช่วงวิกฤต: คุณค่าของ...

หลักสูตร : เชิงลึก ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบองค์กรใหม่ และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต (Leading, Organizing & Recruiting in the Coronavirus Crisis) (2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบใหม่องค์กร และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบใหม่องค์กร และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานในแต่ละGen และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของพวกเขา ฝึกปฏิบัติและเวิร์คช็อปเพื่อฝึกการประยุกต์จนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หัวข้อการฝึกอบรม วันที่1 ผู้นำในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง คำอธิบายเนื้อหาวิชา ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต: ตอบสนองต่อการระบาดของโรค coronavirus และความท้าทายในอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจก่อนจัดทำแผน...

หลักสูตร : การเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาวะวิกฤติ COVID-19 (Online Training Course)

หลักการ/แนวคิด การจัดการภาวะวิกฤตคือการระบุภัยคุกคามต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการที่องค์กรใช้ในการจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่สามารถคาดการณ์ได้องค์กรจะต้องสามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ การจัดการภาวะวิกฤตมักจะต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นและบ่อยครั้งหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อลดความไม่แน่นอนในกรณีเกิดวิกฤตองค์กรมักจะจัดทำแผนการจัดการวิกฤต เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อาจประสบปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานตามปกติ วิกฤตเช่นไฟไหม้ การเสียชีวิตของ CEO  การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การละเมิดข้อมูล ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จนนำไปสู่ต้นทุนที่เป็นรูปธรรมและไม่มีตัวตนให้กับบริษัท ในแง่ของยอดขายที่สูญเสียลูกค้า และการลดลงของกำไรสุทธิของบริษัทธุรกิจที่วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงลบใดๆที่เกิดขึ้นกระบวนการของการมีแผนความต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤต โปรแกรมการพัฒนานี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบ Online Training เพื่อให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤต(Covid-19) มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจหรือขององค์กรให้การดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่เราไม่อาจควบคุมได้ วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารในสภาวะวิกฤติ กาวางกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร สามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบริหารธุรกิจให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤติไปได้ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ บริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เนื้อหาการเรียนรู้ Module ที่1. หลักการนำธุรกิจในช่วงวิกฤติ (7 ชั่วโมง) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2 ชั่วโมง) การออกแบบโมเดลธุรกิจ (3 ชั่วโมง) ตัวชี้นำทางธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญในภาวะวิกฤต: (1...

หลักสูตร : การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling) (หลักสูตร1 วัน)

โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆจะทำได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และยังเป็นการสร้างขีดความสามารถของทีมด้วย แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหารจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนเหล่านี้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงานที่ดีต้องกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนอีกทั้ง ควรเพิ่มการกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้ลูกน้องยินดีและเห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมายงานนั้นๆเต็มใจ หลักสูตรนี้จะทำผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อมอบหมายให้งาน มีเทคนิคในการพิจารณางานต่างๆที่ควรจะมอบหมาย บุคลากรที่ควรมอบหมาย วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน จิตวิทยาการมอบหมายงานเทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ และการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ขององค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การมอบหมาย การสั่งงานและการควบคุมงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ของตน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของการมอบหมายสั่งงาน และการควบคุมงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการสอนงานมอบหมายงาน การสั่งงานและติดตามงานซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทุกระดับ หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงานการมอบหมายงาน การสั่งงานมอบหมายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/สั่งงานมอบหมายงานแบบไหนได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน ...

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Strategic Management for Success) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีการวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ที่ดี ครบวงจรและเป็นระบบ หลักสูตร Strategic Management ของ KCT ออกแบบอย่างครบถ้วนตามวิธีการวางแผนกลยุทธ์สมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย การร่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTLE Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) การมองธุรกิจด้วยผืนผ้าใบธุรกิจแคนวาส การิเคราะห์แรงผลักดันทั้งห้า (Five Forces Model) การร่างกลยุทธ์ด้วย (TOWS Matrix) กลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) การเขียน Action Plan และการนำไปใช้ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตั้งตัวชี้วัด (Balanced...

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Strategic Management for Success) (หลักสูตร 2 วัน)

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีการวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ที่ดี ครบวงจรและเป็นระบบ หลักสูตร Strategic Management ของ KCT ออกแบบอย่างครบถ้วนตามวิธีการวางแผนกลยุทธ์สมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย การร่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTLE Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) การมองธุรกิจด้วยผืนผ้าใบธุรกิจแคนวาส การิเคราะห์แรงผลักดันทั้งห้า (Five Forces Model) การร่างกลยุทธ์ด้วย (TOWS Matrix) กลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) หลักการตั้งบประมาณ (Budgeting) การเขียน Action Plan และการนำไปใช้...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend