หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

Hand photo created by master1305 - www.freepik.com หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement   ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือสิ่งที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องการซึ่งก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดขึ้น แต่การที่แต่ละองค์กรจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังที่กล่าวมานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โชคร้ายที่ในปัจจุบันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวที่ทำแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆหรือทำแบบขอไปที อาจได้ผลลัพธ์แบบสวนทางเนื่องจากสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยยกระดับผลงานในแทบทุกกระบวนการเพื่อสรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” แต่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายองค์กรทำไปด้วยความไม่รู้ลึก ไม่รู้จริง จึงทำไปแบบครึ่งๆกลางๆ ไม่สามารถหวังผลลัพธ์ได้ สำหรับการคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างนวัตกรรมถือเป็นทักษะสำคัญในยุคที่เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเร็ว ทักษะดังกล่าวจะช่วยพัฒนาบุคคลากรแต่ละหน่วยงานให้มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งนั่นก็หมายถึงองค์กรนั้นๆต้องมีนวัตกรรมที่เหนือกว่านั่นเอง แต่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดของนวัตกรรม” ซึ่งหากปราศจากความคิดสร้างสรรค์แล้วนวัตกรรมที่เลิศหรูก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากรภายในองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมของแต่ละองค์กรให้เข้าใกล้ความจริง หลักสูตร “Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement...

หลักสูตรการจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Basic Action Plan Management)   หลักการ/แนวคิด เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว กิจสำคัญถัดไปของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) นั่นเอง แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้ลงมือปฏิบัติตามที่กำหนดเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่การควบคุมและการนำแผนปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างไร เพราะว่าถึงแม้เราได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แผนงานนั้นๆก็ไม่มีความหมายอะไร วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน” SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน” แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action...

หลักสูตร การสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Communication Skills)

หลักการ/แนวคิด การสื่อสาร ประกอบด้วยกระบวนการย่อย คือ กระบวนการคิด กระบวนการใช้ภาษา กระบวนการส่ง – รับ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อความเข้าใจร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางจิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์      “การสื่อสาร” ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแต่ผู้ส่งสารส่งข่าวสาร ข้อมูลความคิดเห็น ความเข้าใจความรู้สึกไปให้ผู้รับสารเท่านั้น แต่ผู้รับสารสามารถส่งข่าวสาร ข้อมูลความคิดเห็น ความเข้าใจเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับ  (feed back) ไปให้ผู้ส่งสารได้เช่นกัน ซึ่งกระบวนการนี้ เรามักมุ่งสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นสำคัญ กิริยาโต้ตอบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ ปฏิกิริยาโต้ตอบในทางบวก (Positive) รับแล้วพอใจ กระตือรือร้นที่จะส่งสารออกไป ปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบ (Negative) จะมีผลเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 2.1 ปฏิกิริยาต่อต้านและจะทำต่อไป 2.2 ปฏิกิริยาที่จะหยุดการส่งสารทันที การส่งสารที่ดีต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้ส่งสาร ผู้รับสาร...

หลักสูตรการจัดการแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan Management)  

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ   เนื้อหาการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของแผนการปฎิบัติงาน (Action Plan Management) โครงสร้างของ MPS (Management Action Plan) การวางแผนสำหรับโครงการขนาดเล็ก (Small Scale Planning) 3 ขั้นตอนการนำ Action Plan ไปใช้สำหรับโครงการขนาดเล็ก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนงานด้วย SCHEMES Model (Space, Cash, Helper, Equipment, Materials,...

หลักสูตรการคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร

การคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร (Integrative Thinking) หลักการและเหตุผล บูรณาการ เป็นคำที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความซับซ้อน และมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆ อาทิ การวางแผนหรือการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คิดเชิงบูรณาการ เป็นการคิดบนฐานที่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้องค์กรยั่งยืนได้ การเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากกว่าหนึ่งสิ่ง อย่างเป็นเหตุผลสัมพันธ์กัน คิดเชิงบูรณาการ จึงเป็นการคิดอีกมิติหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีข้อมูลมากและต้องเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจความหมายของการบูรณาการและการคิดเชิงบูรณาการ หลักคิดที่สำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ การฝึกคิดเชิงบูรณาการ การนำไปใช้จริงในสถานการณ์ และตลอดจนการพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยของการเป็นนักคิดเชิงบูรณาการ ซึ่งการคิดเชิงบูรณาการจะช่วยขยายกรอบความคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้กว้างกว่าเดิม ทำให้เข้าใจภาพชัดเจนขึ้น เข้าใจเรื่องต่างๆได้ครบถ้วน ซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ศักยภาพการคิดของตนได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดผลสูงสุดต่องาน สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอองค์กร พนักงานที่มีความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับด้านนี้ เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) ความหมายของ “การคิดเชิงบูรณาการ” การเชื่อมโยง การรวมกัน-การร่วมกัน การเติมเต็ม การประสาน การบูรณาการ : รูปธรรม...

หลักสูตร: หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for Supervisor)

“ความสำเร็จ”  คือการไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า  หลักการและแนวคิด  การกำหนดเป้าหมายขององค์กร  เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ขององค์กร การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ที่ทำด้วยความละเอียด รอบคอบ จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก มีคุณภาพ จนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายขององค์กร นั้นเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร ที่แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร จะต้องนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว เป้าหมายที่ดี ควรมีลักษณะ SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคำว่า SPECIFIC                เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง MEASURABLE         เป้าหมายควรวัดได้เป็นตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบได้ และใช้ติดตามผลได้ ACTION ORIENTED เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระทำ และนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมรองรับได้ชัดเจน REALISTIC              เป้าหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย TIMELY                   ต้องมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กำหนดไว้ การกำหนดเป้าหมายที่ดีและมีคุณภาพจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วัตถุประสงค์ พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กรและแผนปปฏิบัติการได้จริง ...

หลักสูตร: วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer

หลักสูตร: วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer  (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) หลักการและเหตุผล การสร้างวิทยากรมืออาชีพ ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ  คือการขาดทักษะ(Skill) และเทคนิคการถ่ายทอด ความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ   ที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยาและทักษะที่ถูกต้อง จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสู่ความเป็นมืออาชีพทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ   วัตถุประสงค์ เพี่อสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดงาน สร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวการเป็นวิทยากรของตนเอง ที่มีความเชื่อมั่น ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติจริงในคลาส สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิทยากร หรือผู้บริหาร ที่ต้องมีการสอนงานในองค์กร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับการพัฒนาวิทยากรภายในของตนเอง สู่การเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่ โครงสร้างหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์แนวคิดการพัฒนาตนเองในการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่แท้จริง ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม...

หลักสูตร :กลยุทธ์การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา (หลักสูตร 1 วัน)

Key Highlights: หลักการตั้งเป้าหมายองค์กรและบริหารทีมเพื่อชนะใจลูกค้า ▪ ความสำคัญและคุณค่าของเวลาของการบริหารเวลาเพื่อสมดุลยของการทำงานและชีวิต ▪ การบริหารการจัดลาดับความสำคัญของงาน (Work Priority ) และกำหนดเวลาให้เหมาะกับตนเอง ▪ เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์การทางานเป็นทีมและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ▪ วิธีการแปลงแนวคิดสู่ภารกิจย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ บรรลุภารกิจ และเพื่อชนะใจลูกค้าและทุกคนในองค์กร ▪ แนวทางในการบริหารทั่วไปและการทางานภายใต้ ปัจจัยการผลิตและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร ▪ แนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน หลักการและเหตุผล ในยุคที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้ง On ground และ On line ทาให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้น ได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก การทางานร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้น ได้จากคนเพียงคนเดียว และยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้า แต่คือการขายความพึงพอใจให้ลูกค้า บุคลากรทุกคนในองค์กรจึงต้องร่วมมือกัน สร้างสินค้าและบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ และช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขายและมีความสุขในในการทำงาน หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ...

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินเพื่อการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักการ/แนวคิด ในโลกธุรกิจทุกการ การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีและการเงินต้องเข้าใจ คือ การทำความเข้าใจผลประกอบการผ่านงบการเงิน เพื่อให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ด้วยงบด้านการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจด้วยงบการเงิน เนื้อหาการเรียนรู้ วันแรก ส่วนที่1 กิจกรรมธุรกิจ มิติแห่งการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับภาระงานทางการเงิน เข้าใจกระบวนการทำงานและบทบาทการบริหารการเงิน ในฐานะผู้บริหารทั่วไปที่ต้องตัดสินใจทางกลยุทธ์ เรียนรู้วัฏฏะจักรของทุนและการวางยุทธศาสตร์การบริหารการเงินทั้งระบบ (การบริหารสภาพคล่อง,การบริหารหนี้สิน และ การบริหารกองทุนสำรอง) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารการเงินของกิจการ ส่วนที่2 หลักการบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร เรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินที่สำคัญ ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบริหารควรทราบ ประเภทของการบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางด้านการบัญชี จุดอ่อนของบัญชีการเงิน ...

หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Executive decision making and Strategic Thinking)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้รูปแบบการทำสอนและการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์(Analytic Thinking Practice) ให้เกิดความตระหนักรู้ โดยอาศัยกระบวนการโค้ชคอยทำหน้าที่สร้างการตื่นรู้ (Self-Awareness) ซึ่ง “การเรียนรู้แนวนี้นั้นจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้คิด พูด และลงมือทำแบบฝึกหัดฝึกการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น จนเกิดการตระหนักรู้ จนสามารถสร้างประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เมื่อเจอสถานการณ์จริง” ซึ่งประเด็นสำคัญใช้ในการพัฒนานั้น ได้แก่ การเรียนรู้เท่าทันกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ การใช้เหตุผลเชื่อมโยง แยกแยะสิ่งที่ไม่จริง หรือ เสมือนจริง ออกจาก สิ่งที่เป็นจริง การตึความข้อมูล การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆเพื่อการตัดสินใจ ทำให้เขามีหลักคิดที่ถูกต้องและแยบคาย รอบคอบ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพในการคิดออกมาอย่างเต็มกำลัง หลักการ/แนวคิด "ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เพราะความคิดจะนำไปสู่การกำหนดค่านิยม ทัศนคติ การแสดงออกทางพฤติกรรม และความรู้สึกต่าง ๆ ทำให้ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้กับคนหรือองค์กรนั้นได้ ดังนั้นองค์กรที่มุ่งสู่อนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดให้กับคนเป็นอันดับสำคัญที่สุด การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมีบทบาทสำคัญในการแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และมองภาพอนาคตขององค์กรได้ไกลขึ้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ...

หลักสูตร: การบริหารโครงการ (Project Management)

หลักการ/แนวคิด หากกล่าวถึงคำนิยามหรือความหมายของ “การบริหารโครงการ (Project Management)” แล้ว จะหมายถึง การจัดการ (หรือบริหาร) โครงการที่ต้องอาศัยพื้นฐานของกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) หรือการจูงใจ (Motivating) และการควบคุม (Controlling) ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การบริหารโครงการ คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาในการดำเนินงาน การบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ เช่น ใช้ช่วงระยะเวลาและทรัพยากรอย่างจำกัด มีทีมงานหมุนเวียนยืดหยุ่นได้โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากรในแต่ละ ด้าน ระยะเวลาการทำงานเป็นแบบชั่วคราว ซึ่งมีโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างการทำงานสูง ดังนั้น การบริหารโครงการ จึงควรทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาระบบบริหารโครงการต่อไป ความสำคัญของโครงการ  ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend