โปรแกรม PMI Project Management Program (7 วัน)

PMI Project Management Program 7 Days โปรแกรมพัฒนา Project Management 7 วัน โดย PMI 1. หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการองค์รวม(Overview) 2 วัน อบรม 24-25 กันยายน 2565 • Introduction to PMP Certification Project Management Body of...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend