หลักสูตร : การตลาดผู้ซื้อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Shopper Marketing for Real Estate) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  อาจารย์ วิโรจน์ สิทธิสรเดช    วิทยากรและที่ปรึกษา ประจำหมวดหลักสูตร    RETAILER & INDUSTRIAL , SALES & MARKETING   KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  สินค้าหรือบริการที่ขายขายได้ดี นอกจากคุณสมบัติที่ตรงความต้องการในการใช้สอบ และคุณภาพที่ดีแล้ว ยังต้องมีกระบวนการจำหน่ายหรือนำเสนอที่เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้ซื้อด้วย ซึ่งร่วมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน   การตลาดผู้ซื้อ หรือ Shopper Marketing คือ กระบวนการทำความเข้าใจความต้องการในการเลือกซื้อของลูกค้า แล้วเพื่อจัดให้มีกระบวนการเสนอสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการในการซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสที่สินค้าหรือบริการนั้นจะถูกเลือกซื้อ   หลักสูตรนี้จะเริ่มจากหลักของ Shopper Marketing และพฤติกรรมการเลือกซื้อ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จากนั้นจะเป็นการนำ Insight ที่ได้จากความเข้าใจผู้ซื้อไปใช้ในการสร้าง Shopping Experience ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของ หรือเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนทีสำคัญ  ส่วนแรกคือ ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า (Shopping Convenience) หรือการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัด และเกิดความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การสร้างอารมณ์ (Mood Enhancement) ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกค้าอยู่ในอารมณ์ หรือ Mood ที่ดี มีความเพลิดเพลิน เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการขาย และ เรื่องของการให้บริการ (Satisfying Service) ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบด้านการขาย (Sales)   วัตถุประสงค์  เพิ่มโอกาสในการขาย และยอดขายของสินค้าและบริการ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการของ Shopper Marketing และเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Shopping Experience ไปประยุกต์ใช้ทำแผนสำหรับการขายสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับ Shopping Experience ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (60:40) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work...

หลักสูตร : เทคนิคการขายด้วยการเล่าเรื่องและเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ (Online story selling to psychological trigger to close sell)

หลักการ/แนวคิด  ในโลกธุรกิจการแข่งขันที่เสียเปรียบเกิดขึ้นได้เสมอ ปลาใหญ่มักจะเป็นฝ่ายกินปลาเล็ก คนอ่อนแอมักพ่ายแก่คนที่เข้มแข็งกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งใช่ว่าคนเสียเปรียบจะเสียท่าเสมอไป ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้  วัตถุประสงค์  เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย เพื่อสามารถการวางกลยุทธ์การขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร  เพื่อต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง  ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้  Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ)  สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome)  ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักขาย (Founding on the Bedrock)  ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้    การบริหารจัดการด้วยจิตวิญญานของนักสู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)  การทำรายชื่อลูกค้า...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend