หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร

วิธีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนวัตกรรมองค์กร Systematic Inventive Thinking หลักการ/แนวคิด การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) หมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีส่วนประกอบย่อย ๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การคิดระบบโดยทางตรงมีเป้าหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จำแนก รูปแบบการคิดตามพื้นฐานของมนุษย์ แต่แยกรูปแบบการคิดโดยมุ่งที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยจำแนกออกเป็น 3 แบบ การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ การคิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบ ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดเชิงระบบจะทำให้เกิดผลดีห้าประการต่อองค์กรได้แก่ การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ทำให้บุคคลากรสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ผูกโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือข่ายด้วยสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักรโดย นำมาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง แบบแผนความคิด (Mental Model) คือ ทำให้บุคคลากรตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง รูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และพยายามพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะบริหารปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนได้ ...

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Strategic Management for Success) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีการวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ที่ดี ครบวงจรและเป็นระบบ หลักสูตร Strategic Management ของ KCT ออกแบบอย่างครบถ้วนตามวิธีการวางแผนกลยุทธ์สมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย การร่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTLE Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) การมองธุรกิจด้วยผืนผ้าใบธุรกิจแคนวาส การิเคราะห์แรงผลักดันทั้งห้า (Five Forces Model) การร่างกลยุทธ์ด้วย (TOWS Matrix) กลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) การเขียน Action Plan และการนำไปใช้ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตั้งตัวชี้วัด (Balanced...

หลักสูตร :กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive) (หลักสูตร2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์  หลักสูตร กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง ของKCT Academy ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะการขายผ่านการการเล่าเรื่อง มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการขายโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักการการสื่อสารเพื่อเข้าถึงจิตใจลูกค้า ทักษะการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าว นำไปสู่การเสริมสร้างทักษะการขายอย่างเหนือชั้น และปิดการขายอย่างยั่งยืนต่อไป  วัตถุประสงค์  เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับความคาดหวังของลูกค้า  เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับผู้ลูกค้าประเภทต่างๆและรู้ประเภทการขายที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมั่นใจและมีทักษะเพื่อโน้มน้าวลูกค้า   เพื่อเรียนรู้หลักการของการโน้มน้าวใจ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดทุกคนที่ต้องการโน้มน้าวโน้มน้าวชักจูงและปิดการขายโดยใช้ช่องทางการขายและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  หัวข้อการฝึกอบรม  Day I  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  เรียนรู้วิธีการที่จะโน้มน้าวจากนักขายที่ประสบความสำเร็จ  เข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแต่ละประเภทมากขึ้น ด้วย Empathy Map Canvas  กลวิธีชนะใจลูกค้า   พัฒนาทักษะการเข้าถึงใจและความรู้สึกของลูกค้า  (Empathy Skill)  ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Active Listening)  Workshop : Empathy map ได้ใจ จึง ขายได้  Day II  คำอธิบายเนื้อหาวิชา  ศิลปะการ Sales Pitching   วิธีการสร้างข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นเพื่อสร้างความน่าสนใจประเภทต่างๆ  ฝึกสร้าง Sales pitch จากจุดขายที่แตกต่าง และ คุณค่าของผลิตภัณฑ์   เทคนิค Story Telling เพื่อสามารถเรื่องราวที่มีพลังในการนำเสนอการขายและเชื่อมโยงกับ lifestyle ของลูกค้า  สร้างความสนใจแก่ข้อการนำเสนอด้วยข้อเท็จจริง,ตัวเลขและราคา  เปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นโอกาส ปิดการขาย  ฝึกปฏิบัติ Sales pitching และ Story telling แบบการเป็นกลุ่มและรายบุคคล    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา  Role...

หลักสูตร:การนำประชุมที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและแนวคิด “เป้าหมายที่คุณกำหนดจะเป็นการสร้างกรอบการประชุมสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ” ขณะที่ Stephen Covey กล่าวถึง Seven Habits of Highly Effective People ว่า "เริ่มต้นด้วยจุดสิ้นสุดในใจ" วัตถุประสงค์ในการประชุมของคุณจะเป็นตัวกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นวาระการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมที่คุณจะต้องเข้าร่วมการประชุม คนใช้เวลามากในการประชุมการดำเนินการที่ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จต้องได้รับการจัดการโดยผู้นำที่มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการเตรียมขั้นตอนการประชุมดังนี้ ก่อนการประชุม ต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนการประชุม มีการแจ้งวาระ กำหนดหัวข้อ ขอบเขตระยะเวลา และกระบวนการที่จะใช้ในการประชุมร่วมกัน - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความคาดหวังที่ตรงกันก่อนเริ่ม ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายครั้งถูกมองข้ามไป และทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย ระหว่างการประชุม สร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งในเชิงกายภาพ (แสง เสียง) และเชิงความสัมพันธ์ คือชวนให้ผู้เข้าร่วมเปิดใจต่อกัน รับฟังกันอย่างลึกซึ้ง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ มากกว่าจะตัดสินคนอื่นอย่างตายตัวจากประสบการณ์ในอดีต สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมให้โอกาสคนที่ “เสียงเบา” ได้พูดบ้างและหากคนเยอะอาจแบ่งกลุ่มย่อยก่อน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็นที่กำลังพูดคุยในแต่ละช่วง และย้ำข้อสรุปทั้งหมดเมื่อจบการประชุม ช่วยกันดูแลความสัมพันธ์ ไม่ควรมุ่งไปที่ประเด็นในการประชุมมากเกินไปจนลืมดูแลความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วม (อาจต้องช่วยๆ...

หลักสูตร :สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication for Delegation & Follow up) (หลักสูตร 1 วัน)

ออกแบบหลักสูตร  โดย Knowledge Castle Training หลักการและแนวคิด ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำที่ก้าวนำองค์กรอื่น ๆ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้ ผู้บริหารองค์กรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผู้นำจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในบรรดากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ “กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร ในองค์กรหนึ่งๆจะประกอบได้ด้วยหลายแผนก “กลยุทธ์การสื่อสาร” และ การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน เข้าใจกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกๆฝ่ายต่างก็พยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดในการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน...

Succession Planning and Evaluation

Course Overview Is your business prepared for succession? With most companies, that answer will be “what’s succession?” Succession planning is one of those things that is often talked about, but always considered too complex for smaller businesses to understand. In fact, most companies are started...

หลักสูตร : เทคนิคการขายด้วยการเล่าเรื่องและเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ (Online story selling to psychological trigger to close sell)

หลักการ/แนวคิด  ในโลกธุรกิจการแข่งขันที่เสียเปรียบเกิดขึ้นได้เสมอ ปลาใหญ่มักจะเป็นฝ่ายกินปลาเล็ก คนอ่อนแอมักพ่ายแก่คนที่เข้มแข็งกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งใช่ว่าคนเสียเปรียบจะเสียท่าเสมอไป ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้  วัตถุประสงค์  เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย เพื่อสามารถการวางกลยุทธ์การขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร  เพื่อต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง  ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้  Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ)  สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome)  ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักขาย (Founding on the Bedrock)  ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้    การบริหารจัดการด้วยจิตวิญญานของนักสู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)  การทำรายชื่อลูกค้า...

หลักสูตร : ระบบเอกสารในงานก่อสร้าง (Document Control in Construction) (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย    วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy      ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  เอกสารงานก่อสร้างเป็นเอกสารที่มีปริมาณมากและซับซ้อน ผู้ทำงานควรจะเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของเอกสาร กระบวนการใช้งาน การแยกประเภทเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การใช้ข้อมูลแต่ละฟังก์ชั่นในแต่ละเอกสาร ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เพื่อให้งานเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง การออกแบบเอกสารด้วยเปรตชีตที่ดี นอกจากนี้ การใช้เอกสารยังเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากแต่ละตำแหน่ง การออกแบบเอกสารที่ดีจะลดงานที่ไมจำเป็น ทำให้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากจบคอร์สนี้ ผู้อบรมจะสามารถไปออกแบบเอกสารก่อสร้างให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้  วัตถุประสงค์  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเอกสารในการก่อสร้างประเภทต่างๆ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการออกแบบเอกสาร หลายประเภท ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการออกแบบ Flow เอกสาร การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่นในเอกสาร และลักษณะเอกสารให้เหมาะสมกับการใช้งาน    หัวข้อการฝึกอบรม    Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา  1  9:00-10:15 น.  เอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้างและวัตถุประสงค์ เอกสารประเภทต่างๆ ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ  2  10:30-12:00 น.  หลักการออกแบบเอกสาร การเขียน Flow การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น การออกแบบลักษณะเอกสาร  3  13:00-14.45 น.  Workshop การออกแบบเอกสาร  การวิเคราะห์ ออกแบบ เขียน Flow เอกสาร   การวิเคราะห์ ออกแบบ ฟังก์ชั่นในเอกสาร  4  15:00-16:30 น.  Workshop การออกแบบเอกสาร (ต่อ)  การวิเคราะห์ ออกแบบ ลักษณะเอกสาร  การนำเสนองาน Workshop    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน    แนวทางที่ใช้ในการอบรม  แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50  บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม  กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”  ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น  การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้    การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend