หลักสูตร : การตลาดผู้ซื้อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Shopper Marketing for Real Estate) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย  อาจารย์ วิโรจน์ สิทธิสรเดช    วิทยากรและที่ปรึกษา ประจำหมวดหลักสูตร    RETAILER & INDUSTRIAL , SALES & MARKETING   KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  สินค้าหรือบริการที่ขายขายได้ดี นอกจากคุณสมบัติที่ตรงความต้องการในการใช้สอบ และคุณภาพที่ดีแล้ว ยังต้องมีกระบวนการจำหน่ายหรือนำเสนอที่เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้ซื้อด้วย ซึ่งร่วมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน   การตลาดผู้ซื้อ หรือ Shopper Marketing คือ กระบวนการทำความเข้าใจความต้องการในการเลือกซื้อของลูกค้า แล้วเพื่อจัดให้มีกระบวนการเสนอสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการในการซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสที่สินค้าหรือบริการนั้นจะถูกเลือกซื้อ   หลักสูตรนี้จะเริ่มจากหลักของ Shopper Marketing และพฤติกรรมการเลือกซื้อ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จากนั้นจะเป็นการนำ Insight ที่ได้จากความเข้าใจผู้ซื้อไปใช้ในการสร้าง Shopping Experience ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของ หรือเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนทีสำคัญ  ส่วนแรกคือ ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า (Shopping Convenience) หรือการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัด และเกิดความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การสร้างอารมณ์ (Mood Enhancement) ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกค้าอยู่ในอารมณ์ หรือ Mood ที่ดี มีความเพลิดเพลิน เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการขาย และ เรื่องของการให้บริการ (Satisfying Service) ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบด้านการขาย (Sales)   วัตถุประสงค์  เพิ่มโอกาสในการขาย และยอดขายของสินค้าและบริการ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการของ Shopper Marketing และเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Shopping Experience ไปประยุกต์ใช้ทำแผนสำหรับการขายสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมในช่วงต้นเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับ Shopping Experience ในช่วงถัดไปจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ (60:40) เช่น การฝึกปฏิบัติการ (Work...

หลักสูตร : เทคนิคการขายด้วยการเล่าเรื่องและเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ (Online story selling to psychological trigger to close sell)

หลักการ/แนวคิด  ในโลกธุรกิจการแข่งขันที่เสียเปรียบเกิดขึ้นได้เสมอ ปลาใหญ่มักจะเป็นฝ่ายกินปลาเล็ก คนอ่อนแอมักพ่ายแก่คนที่เข้มแข็งกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งใช่ว่าคนเสียเปรียบจะเสียท่าเสมอไป ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้  วัตถุประสงค์  เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย เพื่อสามารถการวางกลยุทธ์การขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร  เพื่อต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง  ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้  เนื้อหาการเรียนรู้  Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ)  สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome)  ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักขาย (Founding on the Bedrock)  ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้    การบริหารจัดการด้วยจิตวิญญานของนักสู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)  การทำรายชื่อลูกค้า...

หลักสูตร : พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital (Entrepreneurship Development for Success for Digital Business) (หลักสูตร 10 วัน)

โดย  อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบัน KCT Academy  วิทยากร,ที่ปรึกษา และเจ้าของธุรกิจ ,วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้โอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้าน IT และ Digital ทำให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมาย  สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเหล่านี้ควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มสร้างธุรกิจได้ไม่นานหรือดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว คือ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้แข็งแรงและสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างยั่งยืน  หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital” หรือ “Entrepreneurship Development for Success for Digital Business” ของ KCT ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน Digital  (บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ / การตลาดออนไลน์ / รับจ้างทำระบบ Network เป็นต้น) หลักสูตรครอบคลุมในทุกด้าน โดยใช้แนวความคิดในการบริหารงานสมัยใหม่และโมเดลเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจนในแผ่นเดียว ทำให้ทีมงานรับรู้รูปแบบของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการตัดสินใจ การบริหารงาน การปฏิบัติงานของทีมงานรวมถึงการแก้ปัญหาจากแนวทางเดียวกัน เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่เหมาะต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยทาง KCT ใช้โมเดล BMC เป็นหัวใจของการอบรมโดยปรับให้เข้ากับบริบทของผู้ประกอบการทางด้าน IT และ Digital                               Business Model Canvas (Osterwalder, Pigneur & al. 2010              ส่วนประกอบต่างๆของ Business Model Canvas ประกอบด้วย  Value Propositions คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากธุรกิจ จริงๆแล้วคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและได้รับอย่างแท้จริงคืออะไร...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend