บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จัดอบรม หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน(Anti-Corruption)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน(Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เรียนรู้ในเรื่อง -ความหมาย ความสำคัญ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ -การวิเคราะห์ตนเองและการตระหนักถึงความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต

E Training เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

E Training เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หากคุณต้องการให้บุคลากรของคุณ ได้ Update ความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา โดยการพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานหรือองค์กร ของคุณ Vknows Learning Solutions. E Learning Platform ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน สำหรับองค์กร หรือหน่วยงานที่กำลังมองหา ระบบปฎิบัติการ E Learning เพื่อนำไปใช้ในองค์กร ทั้งในการผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ และการใช้ระบบเพื่อการเรียน การสอน และการสอบ เมื่อเรียนจบแล้ว

บริษัท เทอราโกร เฟอติไลเซอร์ อบรม รุ่นที่ 1 หลักสูตร : การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ (Critical Thinking & Systematic Thinking for Problem Solving)

บริษัท เทอราโกร เฟอติไลเซอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่นที่ 1 หลักสูตร : การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ (Critical Thinking & Systematic Thinking for Problem Solving) (หลักสูตร 2 วัน) เพื่อที่จะสามารถระบุความคิดและแนวคิดที่เกี่ยวกับความคิดและการตัดสินใจ (Decision Making) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis)ได้ ตระหนักถึงความสำคัญในการตัดสินใจรูปแบบต่างๆ สามารถใช้การคิดวิพากษ์และรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี อบรม หลักสูตร : การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (หลักสูตร 1 วัน)

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (หลักสูตร 1 วัน) เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเรื่องกรอบความคิดของตนเอง, เข้าใจและสามารถใช้เรื่อง Growth Mindset/ Fixed Mindset ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การทำงานที่ดีขึ้นและการพัฒนาตนเอง สำหรับบทบาทต่างๆในที่ทำงานและรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก...

บริษัท นวนคร จัดอบรม หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Stratigic Management for Success)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Stratigic Management for Success) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจการจัดทำกลยุทธ์องค์กรสมัยใหม่, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน, การร่าง, การเขียน Action-Plan และการนำไปใช้, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกลยุทธ์ (Stratigic Evaluation) และเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้งานได้จริงทันที เพื่อความสำเร็จขององค์กร วิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT...

บริษัท เคซีจี คอร์เปอเรชั่น จัดอบรม หลักสูตร : การบริหารและจัดการราคา (Price Management)

บริษัท เคซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดอบรม หลักสูตร : การบริหารและจัดการราคา (Price Management) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการราคาและหลักในการกำหนดราคาที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธีด้านราคาได้เหมาะสมกับสถานการณ์, กำหนดโครงสร้างราคาให้เหมาะสมกับกับแต่ละช่องทางการจำหน่ายสินค้า และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงในการกำหนดราคาสำหรับสินค้าหรือบริการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy และ อาจารย์ธนากร วัฒนวิจารณ์ วิทยากรประจำ สถาบัน KCT...

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร (People Development)

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร (People Development) ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาตนเองและคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากร อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม หลักสูตร HR Awareness to Change

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม หลักสูตร HR Awareness to Change . เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้นำในองค์การนำไปใช้บริหารจัดการบุคคลาการในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ . วิทยากรโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy . เมื่อวันที่...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend