บริษัท อีซูซุมอเตอร์ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : Program 4 Self-Development ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาตนเองและคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : Program 4 Self-Development Course 1 : Discover your maximum potential Module 1 : Knowledge and know how ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาตนเองและคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ.ไกรกิติ ทิพกนก ได้รับเชิญ โดย กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา โค้ช และพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในครั้งนี้ในหัวข้อเทคนิคการ Pitching

KCT Academy ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ Thailand e-Commerce Genius 2022 อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ได้รับเชิญ โดย กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

จบลงไปแล้วกับหลักสูตร Train the Trainer KCT’s Style รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

จบลงไปแล้วกับหลักสูตร Train the Trainer KCT’s Style รุ่นที่ 2 . ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยหลักสูตร Train the Trainer เป็นแนวทาง KCT’s Style ที่เน้นให้ ผู้เข้าอบรม ทุกท่านรู้จัก Learning Style ของตนเองและผู้รับการอบรม หลักการเป็นเขียน Course outline ที่มาจากตัวตนของวิทยากร การถอดคาแรคเตอร์ของผู้อบรมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่จะนำไปสอนให้กับผู้เข้ารับการอบรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมงานที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมงานที่ปรึกษา . กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการประชุม​ หัวข้อ​ “การประชุมคณะกรรมการการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3” โดยอาจารย์ อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม​ ​ ณ ห้องประชุม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองคก์รในยุคดิจิทัล”

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองคก์รในยุคดิจิทัล” ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อบุคลากรมีความเข้าใจและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy ในวันที่...

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร (People Development)ให้กับหัวหน้างานในองค์กร เพื่อให้หัวหน้างานกลับไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร (People Development)ให้กับหัวหน้างานในองค์กร เพื่อให้หัวหน้างานกลับไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy ในวันที่ 5กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทย อุซุย จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามผลอย่างมืออาชีพ

บริษัท ไทย อุซุย จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามผลอย่างมืออาชีพ Effective Communication for Delegation & Follow up" ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์การสามารถนำเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามผลอย่างมืออาชีพไปใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมงานที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมงานที่ปรึกษา.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการประชุม​ หัวข้อ​ “การประชุมคณะกรรมการการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2” โดยอาจารย์ อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม​ ​ ณ ห้องประชุม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ KCT Academy จัด “สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง” ให้กับบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ KCT Academy จัด "สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง" ให้กับบุคลากร.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัด "โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy และ อาจารย์กำพล สถิตย์สุข วิทยากรสร้างสุขประจำ KCT เข้าร่วมการจัดกิจกรรม WALK RALLY หัวข้อ “พัฒนาตนเอง คิดบวกอย่างสร้างสรรค์” ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend