Digital Transformation มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจและองค์กร

Digital Transformation มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจและองค์กร . ในปัจจุบัน Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ ด้วยสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่ทำให้เร่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญในทุกส่วน เปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทันตามโลกเศรษฐกิจ โดยไม่โดน Digital Disruption . กระบวนการทํา Digital Transformation เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ เครื่องมือแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องปรับเปลี่ยนบุคคลากรและกระบวนการทํางานอีกด้วย ดังนั้นบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานต้องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและให้ควรความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ซึ่ง 3 สิ่งที่สำคัญ ในการทำ Digital Transformation คือ คน (People), กระบวนการ (Process) , เทคโนโลยี (Technology) และองค์กรควรกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีกลยุทธ์แผนงานที่สอดคล้องกันทั้งในส่วนของธุรกิจและไอทีเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการทำ Digital Transformation . ตัวอย่างของ Digital Transformation - การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยทำงาน - การปรับสภาพองค์กรให้รองรับการทำงานแบบ...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุม เพื่อหารือ แนวทางการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy . จัดประชุม เพื่อหารือ แนวทางการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดังต่อไปนี้ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมทรัพย์สินทางปัญญา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กรมส่งเสริมการเกษตร - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม SME ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดย อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy และที่ปรึกษาธุรกิจ ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง...

เมื่อสายเทคนิค IT มีแค่ Hard Skill ต้องมี Soft Skill ไปพร้อมกัน

องค์กรส่วนใหญ่เมื่อประกาศรับสมัครงานสายเทคนิค IT มักระบุว่าต้องการความสามารถทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ไปพร้อมกัน . สิ่งที่ยากไปกว่านั้นก็คือการทำให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นนั้นรากฐานควรจะมาจากความคิดและความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เป็นเหตุผลที่ทำให้การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ “Mindset” ไปพร้อมกับ “Soft Skill Set” ฉะนั้น หัวใจหลักของในหลักสูตร Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิค IT (หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ) โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy . จะได้เรียนรู้กับทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิค ไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมี คือ ... #BusinessMindset : การทำให้ IT Professional คุยภาษาเดียวกับนักธุรกิจ #DiversityMindset : การทำให้ IT Professional มีหลักคิด เพื่อความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนและความคิดสร้างสรรค์...

Leadership skills หรือ ภาวะการเป็นผู้นำ ความสามารถที่สำคัญภายในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Leadership skills หรือ ภาวะการเป็นผู้นำ ความสามารถที่สำคัญภายในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย . #ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้าผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ “ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง” . ดังนั้น ภาวะการเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น จุดยืนของตนเองที่ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากหัวหน้าทีม เมื่อทุกคนเริ่มที่จะแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำโดยการเสนอความเห็นและการตัดสินใจ ทักษะนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นเป้าหมายย่อย ๆ ในระหว่างการทำงาน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้จุดหมายที่ตั้งไว้กับทีมสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้น . หลักสูตรแนะนำ : หลักสูตร : วิธีคิดและการสร้างทักษะภาวะผู้นำระดับโลก https://kctathailand.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1.../ . หลักสูตร : ภาวะผู้นำเพื่อการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน https://kctathailand.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1.../ . หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะ ทักข้อความได้ที่ ​ m.me/kcttraining หรือ โทร : 02-00302125, 085-939-1593 -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล...

Collaborative Mindset กรอบความคิดเพื่อการทำงานร่วมกัน

ใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้าง??? . ปัญหาที่สำคัญที่สุดของ IT Professional ก็คือ การพูดคุยและประสานงาน หน้าที่หลักอาทิ เช่น ประสานงานกับลูกค้าหลากหลาย,การรับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อมาถ่ายทอดให้ทีมพัฒนา, การนำเสนอ Proposal ให้ผ่าน, นำเสนองาน, การติดต่อสื่อสาร, การประสานงานกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้ควรจะเริ่มจากหลักคิดหรือ Mindset ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น ด้วย Collaborative Mindset • Empathy Mindset หลักคิดเกี่ยวกับความเข้าใจลูกค้า พร้อมที่จะทำความเข้าใจแบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาระบบให้ดีที่สุด • Growth Mindset หลักคิดเพื่อความเติบโตและก้าวหน้า การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเปลี่ยนตนเองในทางที่ดีขึ้น • Resilience ความอดทนและการฟื้นฟู ไม่ย่อท้อ เมื่อเกิดการติดขัดในการทำงาน IT Professional จะมีความอดทน . มาร่วมทำความเข้าใจกับ Mindset ทั้ง 4 ได้ใน หลักสูตร Soft Skillathon for IT...

ทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิคไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมีคือ “Hard Skill” คือ ทักษะด้านเทคนิคในสายงาน​ ของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างงานขึ้นมาได้ แต่ทักษะอีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “ Soft Skill

ทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิคไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมีคือ “Hard Skill” คือ ทักษะด้านเทคนิคในสายงาน​ ของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างงานขึ้นมาได้ เช่น สายงานด้าน IT คือ ทักษะการเขียน Code (Coding) การวิเคราะห์ระบบงาน​(System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) เป็นต้น แต่ทักษะอีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “ Soft Skill ” . กับหลักสูตร "ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิคIT หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ" Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy การอบรม รูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่​...

“เราสร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน อยู่รอดและเติบโตภายใต้ในอนาคตที่ไม่แน่นอน”

“เราสร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน อยู่รอดและเติบโตภายใต้ในอนาคตที่ไม่แน่นอน” . สิ่งที่คนทำงานในองค์กรยุคหน้าควรต้องปรับตัว และปรับอย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต กระแสการพัฒนาบุคลากร อย่างเช่น Reskill-Upskill หรือ Digital Skill เป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ “Business Creativity” เกิดขึ้น . จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของ KCT พบว่าการสร้าง Business Creativity เป็นสิ่งที่ท้าทายดังที่กล่าวข้างต้น ทีมงาน KCT ได้พัฒนากระบวนการสอน การทำ Workshop และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาเองอย่างมีหลักการและผลงานทางวิชาการ และข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงรองรับ . กับ หลักสูตร : “สร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจสำหรับองค์กรยุคหน้า เพื่อความอยู่รอดและเติบโต” (Develop Business Creativity for New Era Organization for Survival and Expansion) (หลักสูตร 2 วัน Online or...

การพัฒนาพนักงานให้เป็น “นักคิด ” มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

การพัฒนาพนักงานให้เป็น "นักคิด " มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร . "ทักษะการคิด (Thinking skill)" คือ ความสามารถในการคิด จากกระบวนการทำงานของสมอง ต่อการตอบสนองในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง จะประมวลจากประสบการณ์ การศึกษา สภาพแวดล้อม เป็นต้น . "นวัตกรรม (Innovation)" คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น . ดังนั้น "การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)" คือการคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าการตอบสนองลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ . เพราะในยุคนี้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและนวัตกรรม คือ Skill ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการอยู่รอดและช่วยองค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโตด้วย แต่สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ "การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์" . หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร สอบถามได้ที่ ​ m.me/kcttraining...

ในแต่ละวัน การทำงานมักพบเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบที่ต้องแก้ไข สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนามุมมองความคิดและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีที่นิยมตอนนี้คือการใช้ “Design Thinking”

ในแต่ละวัน การทำงานมักพบเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบที่ต้องแก้ไข สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนามุมมองความคิดและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีที่นิยมตอนนี้คือการใช้ "Design Thinking" . Design Thinking หรือ กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ หาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด . Design Thinking ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจต้นตอของปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดตอบโจทย์ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. Empatize : ต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไร ? 2. Define : กำหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 3. Ideate ระดมความคิด : การหาไอเดีย ด้วยการระดมความคิด 4. Prototype สร้างต้นแบบที่เลือก : ได้ไอเดียมาแล้ว ก็ต้องลองสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบก่อนนำไปใช้ 5. Test ทดสอบ : ไอเดียและต้นแบบ มีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร . ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่นในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple,Google,...

KCT Academy : The Customizable Belended Learning

สถาบัน KCT ของเราเป็นองค์กรที่ปรึกษาและฝึกอบรม มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยกรมนุษย์ในมิติอุตสาหกรรมให้กว้างขวางขึ้น เราทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ มากมาย #จุดเด่น ของเราคือ "การออกแบบหลักสูตรเฉพาะ" ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของท่าน โดยมีเครื่องมือและวิทยากรมืออาชีพในหลากหลายธุรกิจ ให้สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พัฒนาไปได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ m.me/kcttraining -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

KCT​ Academy​ ร่วมกับ ​ เจ้าของเพจ​ Stock Stories จัด #FreeSeminar​ สุดพิเศษ

KCT​ Academy​ ร่วมกับ ​ เจ้าของเพจ​ Stock Stories จัด #FreeSeminar​ สุดพิเศษ สร้างโอกาสของนักเก็งกำไร​ ​สัมมนาออนไลน์ "การเป็นนักเก็งกำไรหุ้น​ มืออาชีพ" บรรยายโดย​ เจ้าของเพจ​ Stock Stories ในวันเสาร์ที่​ 26​ มิถุนายน​ 2564 เวลา​ 18.00 น. - 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร...

8 สิ่งที่ควรทำก่อนนอน ช่วยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น!

8 สิ่งที่ควรทำก่อนนอน ช่วยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น! . 1. #อ่านหนังสือ หรือ #อ่านบทความ ที่เป็นความรู้ เช่น ความรู้เรื่องพื้นฐานการเลือกหุ้น, ความรู้เรื่องของการบริหารทีม, ภาษา หรือเทคนิคความรู้ต่าง ๆ ที่ชอบ . 2. ใช้เวลาอยู่กับ #ครอบครัวและคนที่เรารัก เพราะ สิ่งสำคัญมากที่สุดของความสัมพันธ์ที่ดี คือ การให้เวลา ใส่ใจที่คุย และรับฟังกับคนในครอบครัว สิ่งนี้ ทำให้ได้เปิดมุมมองเพิ่มมากขึ้น และ แน่นอนว่า มันสามารถช่วยพัฒนาตัวเอง พัฒนาคุณภาพความฉลาดทางอารมณ์ได้อีกด้วย . 3. #หยุดการเล่นมือถือ และคอมพิวเตอร์ จะได้พักสมอง พักสายตา ให้ร่างกาย ได้หยุดพักจากแสงสีฟ้า ที่เราเจอมาแล้วมาทั้งวัน . 4. #หยุดคุยงาน เวลางานและเวลาพักควรแบ่งให้ชัดเจน เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน พิจารณาถึงความเหมาะสมถ้าไม่ด่วนและสำคัญก็พักก่อน . 5. #นั่งสมาธิ สัก 5 นาที เพื่อขจัดความคิดที่กระจัดกระจายและฟุ้งซ่าน จิตใจจะสงบขึ้นและมีสติในการจัดการปัญหาได้ดีมากขึ้น . 6. #บันทึกแห่งความสำเร็จ 3 ข้อ ประจำวัน เป็นวิธีการช่วยตะตะกอนความคิดกับอดีตที่ประสบความสำเร็จ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend