อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก

https://www.youtube.com/watch?v=poZmNZ_ZfbM&feature=emb_logo

พันตำรวจโท ดร. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์

กลุ่มงานคณาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ การศึกษา ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2559 ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำเร็จ พ.ศ. 2547 วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2557 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง...

อาจารย์ พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน

https://www.youtube.com/watch?v=kYukWyIWx5k&feature=emb_logo

ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=UDayutt1wYY&feature=emb_logo