Home TRAINER

TRAINER

TRAINER & FACILITATOR

อาจารย์ พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน

https://www.youtube.com/watch?v=kYukWyIWx5k&feature=emb_logo

พันตำรวจโท ดร. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์

กลุ่มงานคณาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ การศึกษา ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2559 ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำเร็จ พ.ศ. 2547 วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2557 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2557 ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๕๓ สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำเร็จ พ.ศ. 2542 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ พ.ศ. 2552 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 โรงเรียนเตรียมทหาร ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก พระมหากษัตริย์ไทยกับการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ เคยดำรงตำแหน่ง - 1...