หลักสูตร : การขายเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ (Effective Selling to Attract New Customers)...

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในติดต่อกับลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มกับลูกค้าปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้ลดความจำเป็นในการใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน และการวางแผนการขายที่ดีในช่วงวิกฤตินี้ ยังทำให้สามารถลดผลกระทบจากวิกฤตได้ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

หลักสูตร:เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Advisory Sales Specialist)

มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคนิคต่างของการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องตอบโจทย์การเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวก ความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา  ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ...

หลักสูตร :กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive) (หลักสูตร2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์  วัตถุประสงค์  เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับความคาดหวังของลูกค้า  เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับผู้ลูกค้าประเภทต่างๆและรู้ประเภทการขายที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมั่นใจและมีทักษะเพื่อโน้มน้าวลูกค้า   เพื่อเรียนรู้หลักการของการโน้มน้าวใจ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Essential Negotiation) (หลักสูตร 2 วัน)

  โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช ที่ปรึกษา  และวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยมีต้นทุนในข้อแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจาได้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ฉะนั้น...

หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ (Essential Negotiation) (หลักสูตร 1 วัน)

      โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช          ที่ปรึกษา วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy     ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ...

หลักสูตร : ทักษะการขายเชิงพาณิชย์ (Commercial Selling) (หลักสูตร 2 วัน)

    โดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช      ที่ปรึกษา  และวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การขายคือหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การขายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมียอดขายและผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าเผื่อผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว...

หลักสูตร เพิ่มคุณค่าสินค้าและยอดขายด้วยหลักจิตวิทยา (PSYCHOLOGY FOR RAPID SALES GROWTH)

โดย วิทยากรประจำบริษัท หลักการ/แนวคิด ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก ...

หลักสูตร : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร(Proactive Customer Relationship Management for Highly competiveness...

  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและการบริการของบริษัท และเพื่อให้ลูกค้าจงรักษภักดีต่อแบรนด์ของเราตลอดจนถึงการบอกต่อแบบปากต่อปากในวงสัมพันธ์ของลูกค้า วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่สามารถที่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก...

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (The Psychology of a Real Estate...

หลักการ/แนวคิด ทางเลือกของลูกค้า ยิ่งมากเท่าไหร่  ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ การเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ ที่จะทำให้ขายสินค้าได้ “ง่ายขึ้น” “แพงขึ้น” ในสินค้าแบบเดิม จึงเป็นที่เสาะแสวงหากันในหมู่นักขาย...

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Beyond mind set for sales person)

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคนิคการก่อสร้างที่ตอบโจทย์การออกแบบเพื่อความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา  ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ...

หลักสูตร การตลาดพื้นฐาน เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด (Basics to Generating a Marketing...

โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...

หลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (Negotiations Strategies and Process for Impact outcomes)

หลักการ/แนวคิด ไม่มีคำถามว่าทักษะการเจรจาต่อรองเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวันนี้ความสามารถในการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมูลค่าสูงกว่าที่เคยเป็นมา ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากทักษะการเจรจาต่อรองที่ไม่ดี การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าธุรกิจสามารถเพิ่มผลกำไรโดยรวมได้มากถึง 7% ต่อปีหากพวกเขามีทักษะในการเจรจาที่ดีขึ้น เห็นได้ชัดว่าทักษะการเจรจามีความสำคัญในธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเป็นผู้เจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้า วัตถุประสงค์ เพื่อผู้เรียนมีทักษะเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้าที่องค์กรกำหนด ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend