หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์           1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  -หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  -หน้าที่ของผู้รับจ้าง  -เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน  Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา  -การกำหนดระยะเวลาการทำงาน  -การปรับและดัดแปลงงาน  -การสั่งหยุดงานชั่วคราว  -การยกเลิกสัญญา  -กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน  -การรับมอบงาน  Module 3 : การชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับจ้าง  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ว่าจ้าง  -ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  -การประกันภัย  Module 4 : กระบวนงานระงับข้อพิพาท  -คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  -กระบวนการอนุญาโตตุลาการ    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

หลักสูตร : การกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้าง (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักของการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้าง  เพื่อให้เกิดทักษะในการแก้ไขข้อขัดแย้งภายในองค์กร และกับหน่วยงานในงานก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิผล    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม      Module 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง  -ระดับและ ประเภทของความขัดแย้ง  -สาเหตุของความขัดแย้ง  -ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง  -ผลของความขัดแย้ง  Module 2 : กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง  -การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง  -เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง  -ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง  Module 3 : เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง  -ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกการจัดการกับความขัดแย้ง  -การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบ win-win solution  -เทคนิคการหาข้อสรุปแบบ Consensus  -Self-Assessment/กิจกรรมการเรียนรู้/ และกรณีศึกษา    Module 4 : ทักษะสำคัญในการจัดการกับความขัดแย้ง  -ทักษะการสื่อสารเชิงปฎิสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความขัดแย้ง  -ทักษะการไกล่เกลี่ย  -ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้ง    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน   

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

Technology photo created by rawpixel.com - www.freepik.com   โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์           1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  -หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  -หน้าที่ของผู้รับจ้าง  -เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน  Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา  -การกำหนดระยะเวลาการทำงาน  -การปรับและดัดแปลงงาน  -การสั่งหยุดงานชั่วคราว  -การยกเลิกสัญญา  -กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน  -การรับมอบงาน  Module 3 : การชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับจ้าง  -การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ว่าจ้าง  -ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  -การประกันภัย  Module 4 : กระบวนงานระงับข้อพิพาท  -คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  -กระบวนการอนุญาโตตุลาการ    วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน    ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

หลักสูตร : โปรแกรมการบริหารโครงการ (Project Management Program) (5วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time Cost Quality) นอกจากนั้นงานโครงการเป็นงานที่ไม่ใช่งาน Routine แต่ละโครงการเป็นงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกัน ทุกครั้งที่เริ่มงานโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องเผชิญกับงานรูปแบบใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนเดิม มีผู้เกี่ยวข้องในโครงการมากมายและยังทำงานแข่งกับเวลา ผู้บริหารโครงการจึงควรเข้าใจหลักการและวิธีการในการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารโครงการ ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโครงการ อันประกอบไปด้วย ขอบเขตของงานบริหารโครงการ การจัดองค์การในลักษณะโครงการ  การวางแผนโครงการ การประมาณต้นทุนโครงการ การควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการด้วยวิธีสายงานวิกฤต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการบริหารโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวางแผนโครงการ เวลา ต้นทุนและคุณภาพโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทีมงานและการติดต่อสื่อสารในโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคัดเลือกและตัดสินใจในโครงการ หลักสูตรออกแบบให้เป็นสามระดับเหมาะกับผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่ตำแหน่งงานแตกต่างกัน หลักสูตร Basic ออกแบบให้เข้าใจการทำงานโครงการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Intermediate ออกแบบเน้นไปที่การวางแผนและการควบคุมทีมงานโดยเน้นที่เครื่องมือ หลักสูตร Advanced ออกแบบเน้นไปที่การเครื่องมือระดับสูง การตัดสินใจในระดับผู้บริหาร หัวข้อการฝึกอบรม  หลักสูตรระดับ Basic (หลักสูตร 1...

หลักสูตร : ระบบสารสนเทศอาคาร ในแต่ละขั้นตอนงานก่อสร้าง (BIM-Building Information Modeling) (หลักสูตร 1 วัน)

      โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling) เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นในวงการก่อสร้าง แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจนำระบบ BIM มาใช้ในงาน หรือ ได้ทดลองใช้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ BIM ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง การใช้งานในขั้นตอนวงจรของการการก่อสร้าง วิธีการประสานงานด้วย BIM การจัดประชุม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งาน BIM ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ วิศวกร สถาปนิก และวิศวกรโครงการ ที่กำลังก้าวสู่ BIM Manager สามารถนำระบบ BIM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งไปที่การเขียน Model BIM แต่อธิบายถึงการนำระบบ BIM ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM ในโครงการจริง หัวข้อการฝึกอบรม Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 1 9:00-10:15...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend