หน้าแรก In-House Training REAL ESTATE & CONSTRUCTION (Real Estate, Hotels, Wellness Centre)

REAL ESTATE & CONSTRUCTION (Real Estate, Hotels, Wellness Centre)

หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหางานก่อสร้างและการตอบกลับลูกค้า (Construction Problem Solving Techniques and Customers...

Business photo created by jcomp - www.freepik.com โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCTAcademy       ...

หลักสูตร : การวางแผนงานก่อสร้าง การทำงานร่วมกันระหว่าง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา (Project Planning, Collaboration...

โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย  หลักการและเหตุผล    การบริหารโครงการก่อสร้าง เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษา หากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดทำงานประสานกันได้อย่างดีแล้วจะทำให้โครงการก่อสร้างบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้    วัตถุประสงค์            1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ...

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์           1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด           2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา           3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม    Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ...

หลักสูตร : การกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้าง (หลักสูตร 1 วัน)

  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    วัตถุประสงค์    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักของการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้าง  เพื่อให้เกิดทักษะในการแก้ไขข้อขัดแย้งภายในองค์กร และกับหน่วยงานในงานก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิผล    รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม      Module 1...

หลักสูตร : ทักษะการขายทางโทรศัพท์สำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (Realtor Teleselling Skill)

Business photo created by freepik - www.freepik.com ที่มาและความสำคัญ  หลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดหนึ่งวันนี้จะสอนผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้โทรศัพท์เพื่อการขายอย่างมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมสคริปต์จัดการการโทรออกและรับสายและใช้เสียงที่มีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างความประทับใจและปิดการขาย  หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ต้องการพัฒนาทักษะของพวกเขาในเวลาที่สั้นที่สุด...

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้สัญญาก่อสร้างตามสัญญามาตรฐานของInternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

Technology photo created by rawpixel.com - www.freepik.com   โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์...

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (The Psychology of a Real Estate Selling)

หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  (The Psychology of  a Real Estate Selling)  (หลักสูตร 1 วัน)    หลักการ/แนวคิด  ทางเลือกของลูกค้า ยิ่งมากเท่าไหร่  ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ การเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ ที่จะทำให้ขายสินค้าได้ “ง่ายขึ้น”...

หลักสูตร : ทักษะและเครื่องมือออกแบบสินค้าและบริการเชิงรุก สำหรับธุรกิจบริการ (Hospitality Business Product & Service...

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญ . การบริการไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้า แต่การบริการที่ดีเลิศยังช่วยยกระดับองค์กรให้แตกต่างจากองค์กรทั่วไป ยิ่งการบริการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและพนักงานบริการมีความสามารถและหลักคิดที่ขยายศักยภาพการบริการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านในการบริการและนำไปใช้ได้จริง วัตถุประสงค์...

หลักสูตร : โปรแกรมการบริหารโครงการ (Project Management Program) (5วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time...

Program Private Course : Key Account selling & Revenue...

หลักการ/แนวคิด ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารรายได้และการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารรายได้,งานขายและการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ...

หลักสูตร : ระบบสารสนเทศอาคาร ในแต่ละขั้นตอนงานก่อสร้าง (BIM-Building Information Modeling) ...

      โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend