หลักสูตร : การประเมิน 360 องศาเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น (360 Degree Feedback for...

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ผลประเมินสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น...

หลักสูตร:การนำประชุมที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและแนวคิด “เป้าหมายที่คุณกำหนดจะเป็นการสร้างกรอบการประชุมสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ” ขณะที่ Stephen Covey กล่าวถึง Seven Habits of Highly Effective...

หลักสูตร : การทำงานยุคใหม่ด้วยแนวคิด Agility (Agility and Innovation Model) (หลักสูตร...

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ...

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ เจาะเกราะปัญหาเรื้อรังให้ถึงแก่น ! (Why-Why Analysis )

ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้) วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ   ทำไม ? ต้อง Why-Why Analysis : จากการทำงานเป็นวิทยากร...

หลักสูตร :สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication for Delegation & Follow...

ออกแบบหลักสูตร  โดย Knowledge Castle Training หลักการและแนวคิด ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ...

หลักสูตร: การพัฒนานวัตกรรมการทำงานด้วย Agile – Scrum (Developing Work Innovation by...

โดย      อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร...

หลักสูตร : การตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหนือชั้น (Smart Decision maker : Problem Solving...

หลักคิดและหลักคาดการณ์ ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรในปัจจุบันคือ บุคลากรขาดหลักและทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ทำให้ผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดต่ำลง ดังนั้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กรในด้านต่างๆ มาทดแทนการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ที่เคยชินด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น...

หลักสูตรการจัดการแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan Management)  

หลักการ/แนวคิด ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ...

หลักสูตรการจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Basic Action Plan Management)   หลักการ/แนวคิด เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว กิจสำคัญถัดไปของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend