หน้าแรก หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Key Competencies) หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption : the Practical Guide) (หลักสูตร...

หลักสูตรโดย  Knowledge Castle Training บทนำ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์    การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของผู้มีอิทธิพล ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend