หน้าแรก หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Key Competencies) หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Strategic Management for Success) (หลักสูตร...

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย...

หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (2 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง...

หลักสูตร : การบริหารและการจัดการวิกฤติ (Crisis Management Workshops – Business...

    โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป็นความจริงที่ว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ องค์กรใดก็ตามที่เตรียมรับมือกับวิกฤตจะเสียหายน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าองค์กรที่เพิกเฉยแม้ว่าหายนะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกัน บรรเทาได้เมื่อเราพร้อมเผชิญหน้าและสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับคาดการณ์ พยากรณ์และตอบสนองวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น...

หลักสูตร : ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills for Highly...

    “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคนอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น...

หลักสูตร หลักการบริหารที่ทรงประสิทธิผล (Principles of Effective Management) (หลักสูตร 2วัน)

 ⁶ออกแบบหลักสูตรโดยKnowledge Castle Training หลักการและแนวคิด  แนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ (Modern Human Resource Management) เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage)ขององค์กร...

หลักสูตร: การบริหารโครงการ (Project Management)

หลักการ/แนวคิด หากกล่าวถึงคำนิยามหรือความหมายของ “การบริหารโครงการ (Project Management)” แล้ว จะหมายถึง การจัดการ (หรือบริหาร) โครงการที่ต้องอาศัยพื้นฐานของกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นการวางแผน...

หลักสูตร: หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for...

“ความสำเร็จ”  คือการไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า  หลักการและแนวคิด  การกำหนดเป้าหมายขององค์กร  เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ขององค์กร การวิเคราะห์...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend