บริษัท อิออน จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Intensive Digital Transformation Workshop

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Basic IT & Digital course : Intensive Digital Transformation Workshop (Days 2) . เพื่อเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการกับทางด้าน IT & Digital ในรูป IT for Non-IT เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารโครงการรวมถึงการประสานงานในการจัดทำโครงการด้าน IT...

บริษัท HSL Cartons จัดอบรม Private Class หลักสูตร : กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด จัดอบรม Private Class หลักสูตร : กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (NEGOTIATIONS STRATEGIES AND PROCESSES FOR IMPACTFUL OUTCOMES) ให้กับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้มีทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนำไปสื่อสารกับคนภายใน-ภายนอกองค์กร รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือซัพพายเออร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) รุ่นที่ 4 ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทาง และหลักปฏิบัติสามารถทำ Presentation สำหรับนำเสนอผลงานได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) รุ่นที่ 4 ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทาง และหลักปฏิบัติสามารถทำ Presentation สำหรับนำเสนอผลงานได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ อาจารย์ พคสิษฐ์ อิสสระชานน วิทยากรประจำ KCT Academy ในวันที่...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Basic IT & Digital – Intensive Digital Transformation Workshop เพื่อเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการกับทางด้าน IT & Digital ในรูป IT for Non-IT

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Basic IT & Digital course : Intensive Digital Transformation Workshop . เพื่อเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการกับทางด้าน IT & Digital ในรูป IT for Non-IT เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารโครงการรวมถึงการประสานงานในการจัดทำโครงการด้าน IT & Digital...

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : Program 4 Self-Development ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาตนเองและคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : Program 4 Self-Development Course 1 : Discover your maximum potential Module 1 : Knowledge and know how ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาตนเองและคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) รุ่นที่ 3

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) รุ่นที่ 3 ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทาง และหลักปฏิบัติสามารถทำ Presentation สำหรับนำเสนอผลงานได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

Software Parks สวทช. ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรมหลักสูตร Successful Digital Transformation Program

Software Parks สวทช. ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรมหลักสูตร Successful Digital Transformation Program . สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรม หลักสูตร Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 8-10, 15-17, 22-24, 30 มิถุนายน และ 1, 6-7, 18กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน...

บริษัท ช. การช่าง จัดอบรม หลักสูตร : Construction Cost Control และ Earned Value ครบวงจร

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : Construction Cost Control และ Earned Value ครบวงจร ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อบุคลากรมีความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิยากร ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองคก์รในยุคดิจิทัล”

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตร : “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองคก์รในยุคดิจิทัล” ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อบุคลากรมีความเข้าใจและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy ในวันที่...

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร (People Development)ให้กับหัวหน้างานในองค์กร เพื่อให้หัวหน้างานกลับไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร (People Development)ให้กับหัวหน้างานในองค์กร เพื่อให้หัวหน้างานกลับไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy ในวันที่ 5กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend