บริษัท อิออน จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Intensive Digital Transformation Workshop

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Basic IT & Digital course : Intensive Digital Transformation Workshop (Days 2) . เพื่อเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการกับทางด้าน IT & Digital ในรูป IT for Non-IT เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารโครงการรวมถึงการประสานงานในการจัดทำโครงการด้าน IT...

จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) รุ่นที่ 5

จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) รุ่นที่ 5 รุ่นสุดท้ายของปี 2565 แล้วพบกับโครงการดีดีแบบนี้ในปีหน้า 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ผู้นำทางการเมืองในภาวะวิกฤตในส่วนท้องถิ่น โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

รุ่นที่ 4 จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

รุ่นที่ 4 จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 ผู้นำทางการเมืองในภาวะวิกฤตในส่วนท้องถิ่น โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคคลากร จัดอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 3-4 , รุ่นที่ 5-6

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคคลากร จัดอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 3-4 , รุ่นที่ 5-6 หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบครบวงจรให้กับบุคคลากรและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีในเร็วๆ นี้ โดย คณะวิทยากรสังกัด KCT Academy หลักสูตร กลยุทธ์กการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 1-2 วิทยากรโดย อ.กำพล สถิตย์สุข อ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy อ.ดร.ณิชานาฎ บรรจงจิตร และอ.ดร.กนกวรรณ...

รุ่นที่ 3 จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

รุ่นที่ 3 จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ระหว่าง 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2565 KCT Academy ได้รับเชิญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ ผู้นำทางการเมืองในภาวะวิกฤตในส่วนท้องถิ่น โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบันKCT Academy

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) รุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรในองค์กร

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) รุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทาง และหลักปฏิบัติสามารถทำ Presentation สำหรับนำเสนอผลงานได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ อาจารย์พคสิษฐ์ อิสสระชานน วิทยากรประจำ KCT Academy ในวันที่ 26...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคคลากร จัดอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1-2

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคคลากร จัดอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1-2 หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบครบวงจรให้กับบุคคลากรและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีในเร็วๆ นี้ โดย คณะวิทยากรสังกัด KCT Academy หลักสูตร กลยุทธ์กการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 1-2 วิทยากรโดย อ.กำพล สถิตย์สุข อ. ธีรธร คัมภีร์ อ.ดร.ณิชานาฎ บรรจงจิตร และอ.ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน วิทยากรประจำ KCT Academy

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนา โครงการ พลเมืองศึกษา (Civic Education)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนา โครงการ พลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และ อ.อัยย์ วีรานุกูล วิทยากรประจำ KCT Academy ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2565

จบลงไปแล้วกับหลักสูตร Train the Trainer KCT’s Style รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา

จบลงไปแล้วกับหลักสูตร Train the Trainer KCT’s Style รุ่นที่ 4 . ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยหลักสูตร Train the Trainer เป็นแนวทาง KCT’s Style ที่เน้นให้ ผู้เข้าอบรม ทุกท่านรู้จัก Learning Style ของตนเองและผู้รับการอบรม หลักการเป็นเขียน Course outline ที่มาจากตัวตนของวิทยากร การถอดคาแรคเตอร์ของผู้อบรมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่จะนำไปสอนให้กับผู้เข้ารับการอบรม

บริษัท HSL Cartons จัดอบรม Private Class หลักสูตร : กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด จัดอบรม Private Class หลักสูตร : กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (NEGOTIATIONS STRATEGIES AND PROCESSES FOR IMPACTFUL OUTCOMES) ให้กับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้มีทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนำไปสื่อสารกับคนภายใน-ภายนอกองค์กร รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือซัพพายเออร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend