fbpx

Public Training Courses

หลักสูตร Project Management Professional by PMP
รุ่น 2/2567 มิถุนายน 2567 (หลักสูตร 7 วัน)

PMI-2024-รุ่น-2


PMI Project Management Program 7 Days

(Global Standard)

 1. หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการองค์รวม (Overview)

(PMI Project Management Fundamental Program 2 Days)       2 วัน

 1. หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้ที่จำเป็น

(PMI Project Management Intermediate Program 2 Days)       2 วัน

 1. หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้แบบครบเครื่อง

(PMI Project Management Advance Program 2 Days)               2 วัน

 1. หลักสูตรทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI         1 วัน

เน้นการนำไปใช้งานจริง หลังจากจบอบรมให้คำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

PMI Project Management Fundamental Program 2 Days 

หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการองค์รม 2 วัน (Overview)

Day1

 • Introduction to PMP Certification: ทำความรู้จักกับการบริหารโครงการแบบมาตราฐานสากล การบริหารโครงการตามคู่มือ Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guideline ของ Project Management Institute (PMI) ซึ่งเป็นมาตราฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด และ Project Management Professional (PMP) Certificate ซึ่งเป็นใบรับรองคุณสมบัติของผู้ทำโครงการมืออาชีพ (Project Professional) ถูกกำหนดให้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ สำหรับบริษัทในประเทศไทย เริ่มมีความจำเป็นในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แล้วเราในฐานะคนทำโครงการจะได้ PMP Certificate นี้ได้อย่างไร
 • Project Management Framework: กรอบการทำงานของโครงการที่จะพูดถึง อะไรคืองานโครงการ (Project) และความแตกต่างจากการดำเนินงาน (Operation) ในองค์กร โครงการเกิดขึ้นได้อย่างไรและวงจรชีวิต (Life Cycle) เป็นอย่างไร โครงการสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างไรและองค์กรมีแนวทางในการบริหารจำนวนโครงการ (Portfolio) อย่างไร การเลือกแนวทางการบริหารโครงการอย่างไรให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของโครงการนั้นๆ รูปแบบการบริหารเชิงกระบวนการ และการบริหารโครงการทั้ง 10 องค์ความรู้ 5 กลุ่มกระบวนการ และ 49 กระบวนการ
 • The Environment in which Projects Operate: ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรทั้งภายในและภายนอก องค์ความรู้และขั้นตอนการทำงานขององค์กร และสุดท้าย โครงสร้างขององค์กร ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการทั้งสิ้น

Day 2

 • The Role of the Project Manager: ผู้จัดการโครงการมีบทบาท ต่อโครงการ ต่อองค์กร ต่ออุตสาหกรรม ต่อสาขาวิชาชีพ และต่อสาขาวิชาชีพอื่น ได้อย่างไร อะไรคือคุณสมบัติที่ต้องการของผู้จัดการโครงการตามนิยามของ PMI (PMI Talent Triangle) คุณสมบัติของผู้นำที่พึงมีซึ่งจะนำไปสู่การเลือกรูปแบบการเป็นผู้นำ การใช้อำนาจ และบุคลิก และการทำงานเชิงบูรณาการ
 • Project Management Process Tools and Techniques: แนะนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่ถูกใช้ในกระบวนการการบริหารงานโครงการส่วนใหญ่ เช่น การระดมสมองในกระบวนการรวบรวมข้อมูล การเปรียบเทียบโดยการทำ Benchmarking การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Earned Value การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
 • Project Integration Management การบริหารแบบบูรณาการเป็นหัวใจของการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ การจัดทำ Project Charter ซึ่งเป็นเอกสารชิ้นแรกของโครงการในการขออนุมัติการให้อำนาจผู้จัดการโครงการในการใช้ทรัพยากรขององค์กร การจัดทำ Project Management Plan แผนการบริหารโครงการแบบบูรณาการ การกำหนดทิศทางและการบริหารการทำงานเพื่อให้ได้งานส่งมอบ (Deliverables) การดูแลและควบคุมประสิทธิภาพการทำงานและการเปลี่ยนแปลง และสุดท้ายการปิดโครงการเมื่องานแล้วเสร็จ


PMI Project Management Intermediate Program 2 Days  
      

หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้ที่จำเป็น 2 วัน

Day1

 • Project Scope Management: กระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดและต้องทำเท่านั้น สามารถระบุสิ่งที่รวมและไม่รวมอยู่ในขอบเขตได้อย่างชัดเจน สามารถแยกแยะความแตกต่างว่าอะไรคือ Project Scope และอะไรคือ Product Scope การเก็บรวบรวมความต้องการเพื่อมาสร้างพื้นฐานขอบเขตของงาน และ การแตกขอบเขตงานเป็นส่วนเล็กๆจนสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุงานที่ต้องส่งมอบรวมถึงหลักเกณฑ์การยอมรับงานในงานแต่ละส่วน การตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขต ควบคุมและจัดการกับงานนอกขอบเขต
 • Project Schedule Management: กระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งแผนงานตามขอบเขตของงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดการกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นพื้นฐานในการรายงานประสิทธิภาพการทำงาน โดยการใช้ทฤษฎี เช่น Iterative Scheduling หรือ On-demand Scheduling และ เทคนิคการทำแผนงานต่างๆ เช่น Precedence Diagramming Method (PDM) เส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) Schedule Compression เป็นต้น

 

Day 2

 • Project Cost Management: กระบวนการในการการประมาณราคาต้นทุนจากขอบเขตของงานโดยคำนึงถึงความถูกต้อง (Accuracy) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละระยะความก้าวหน้าของโครงการและการปรับปรุงการประมาณราคาให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่ถูกต้องเพื่อขออนุมัติเงินทุน ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ การวัดประสิทธิภาพการใช้จ่าย การคาดการค่าใช้จ่ายเมื่อจบโครงการได้อย่างแม่นยำด้วยเทคนิค Earned Value Management
 • Project Quality Management: กระบวนการจัดการคุณภาพทั้งในงานบริหารและงานที่ต้องส่งมอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดร้ายแรงในเรื่องของคุณภาพซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียในโครงการได้แก่ความพึงพอใจของลูกค้า หรือกำไรขององค์กร เป็นต้น การจัดการคุณภาพถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ต้องควบคุม การแยกแยะระหว่างเรื่องของคุณภาพกับเกรดในแง่ที่ว่าของคุณภาพดีไม่จำเป็นต้องเป็นของเกรดสูง และความสำคัญในการป้องกันการส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ให้ลูกค้าในกรณีการจัดการคุณภาพล้มเหลว


PMI Project Management Advance Program 2 Days 
             

หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้แบบครบเครื่อง 2 วัน

Day 1

 • Project Resource Management: กระบวนการจัดการและบริหารทรัพยากร ได้แก่ คน วัสดุ และ เครื่องจักร ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การประมาณความต้องการทรัพยากร การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการจากองค์กร การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างเข้าใจทั้งในแง่ความต้องการส่วนบุคคลและธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทีมได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการความขัดแย้งภายในทีมด้วยภาวะผู้นำและอำนาจของผู้จัดการโครงการ
 • Project Communications Management: การบริหารการสื่อสารด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลและการสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ รูปแบบและวิธีที่ใช้สื่อสารรวมถึงข้อมูลที่จะใช้สื่อสาร การตรวจสอบประสิทธิภาพการสื่อสารและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
 • Project Risk Management: การบริหารความเสี่ยงบนความเข้าใจพื้นฐานที่ว่าความเสี่ยงเกิดจากอะไร การระบุความเสี่ยงของโครงการ และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อสร้างแผนโต้ตอบความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจนนำไปสู่การลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนโต้ตอบและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

Day 2

 • Project Procurement Management: กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากภายนอกโครงการรวมถึงจากภายในองค์กร ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สัญญา ใบสั่งสินค้า ข้อตกลง จนถึง แบบฟอร์มภายในองค์กร สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ แบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ชนิดของสัญญา เงื่อนไขสัญญาที่ควรสนใจ เอกสารและขั้นตอนการประมูล การควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายและการจัดการงานเพิ่มลดและเคลม จนกระทั่งปิดสัญญา
 • Project Stakeholder Management: การบริหารผู้มีส่วนได้เสียเริ่มจากกระบวนการที่ระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพื่อสร้างทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Register) ผลการวิเคราะห์จะถูกนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับแผนการจัดการการสื่อสารเพื่อเป้าหมายคือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียและได้รับการสนับสนุน


ติวข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ
PMI       1 วัน      

 • ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI เป็นมากกว่าการท่องจำ เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการวิเคราะห์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้ คำถามมักจะมีคำตอบถูกอย่างน้อย 2 ข้อ หรือมากกว่า ซึ่งผู้สอบจะต้องตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คำถามบางข้อมาพร้อมกับข้อมูลที่มากเกินไปเพื่อให้ผู้สอบพิจารณาว่าข้อมูลอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์และเข้าใจบริบทของสถานการณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องอยู่บนแนวคิดและหลักปฏิบัติ (Practice) เดียวกันกับผู้จัดการโครงการอื่นๆที่ผ่านการรับรองทั่วโลก

 

ประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรม หลักสูตร PMI

 1. เข้าใจภาพรวมของการทำ Project ตามมาตรฐานสากล 
 2. เข้าใจกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคกับ project เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล
 3. Certificate : Project Management by KCT Academy โดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PMI
 4. คุณสมบัติเข้าสอบเพื่อรับ Certificate จาก PMI
 5. ทีมที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการวางระบบงานด้าน PM ตามมาตรฐานสากล (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ณัฐญาเชฏฐ์ ลีกูลวงศ์

Languages: EN I TH

Certified Project Management Professional, PMI

อาจารย์ นิวัติ คล่องวานิชย์

Languages: EN I TH 

Certified Project Management Professional, PMI

อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก

Languages: EN I TH

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

Languages: EN I TH

กิตติพงศ์ ชาญเชี่ยววิชัย

Languages: EN I TH

ตัวอย่างการสอน

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save