fbpx

Public Training Courses

หลักสูตร AI for Business ปัญญาประดิษฐ์(Ai) เพื่อธุรกิจ

AI for Business

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

          โลกของธุรกิจในปัจจุบันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงโดยการขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ เทคโนโลยี AI กำลังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนวัตกรรม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่กระแสเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันสำหรับประเทศไทย การบูรณาการ AI ถือเป็นโอกาสในการก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าท้ายที่สุดการอยู่ในยุคดิจิทัลจะนำพาเทคโนโลยีให้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเสมอ ซึ่งทำให้องค์กรยุคปัจจุบันควรต้องปรับตัว และปรับอย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตได้ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ธุรกิจจะสามารถทำให้องกรณ์ขับเคลื่อนไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม

ตอบรับการปฏิวัติธุรกิจด้วย AI กับประเทศไทยยุคใหม่
Embracing the AI Revolution in Business: A New Era for Thailand

เรื่องราวของ AI ในภาคธุรกิจของไทยยังค่อนข้างใหม่แต่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งในตอนแรกนั้นแอปพลิเคชันทางด้าน AI ถูกจำกัดไว้เฉพาะในอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักและบริษัทข้ามชาติที่มีทรัพยากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการดำเนินธุรกิจ

การตระหนักถึงศักยภาพของ AI ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การนำ AI ไปใช้นั้นแพร่กระจายไปทั่วภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่การเกษตรที่ใช้เทคนิคการทำฟาร์มอัจฉริยะไปจนถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเข้าถึงของ AI นั้นกว้างขวางมากกว่าเดิม

AI กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างไร ความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่ AI นำมาให้ และกลยุทธ์ในการบูรณาการ AI เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การก้าวให้ทันกระแสโลกเท่านั้น แต่เป็นการนำเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของไทย ขับเคลื่อนนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการเติบโตในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น

ยุคใหม่ของนวัตกรรมทางธุรกิจ
Demystifying AI: The New Frontier in Business Innovation

          ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมทางธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นผู้เล่นหลัก ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอที การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AI และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ AI เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอองค์ประกอบหลัก และแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังปฏิวัติวิธีการดำเนินงานและการแข่งขันของธุรกิจอย่างไร

          หลักสูตรเริ่มจากการกระตุ้น “Technology Disruption Mindset” ของผู้เข้าอบรมให้เกิดความคิดภาพรวมของธุรกิจ จากการวิเคราะห์ภาพรวม เป็นอันพื้นฐานของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชั้นถัดไปจากนั้นให้เห็นถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ (Change) ในปัจจุบันและใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่หลากหลาย และแนวความคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) วิทยากรจะแสดงตัวอย่าง ถึงกรณีศึกษารูปแบบผ่านการบรรยาย สื่อและคลิปที่น่าสนใจ และการวิเคราะห์ เป็นแนวทางการทำ Workshop ต่อไป

โอกาสและความท้าทายต่อธุรกิจกับ AI ในโลกอนาคต
Identifying Business Needs and Opportunities for AI Implementation

หลายครั้งที่เราเห็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลาดเดียวกัน แต่บางธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีจาก AI อยู่รอดและเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างมหัศจรรย์ แต่ในขณะที่หลายๆ  บริษัทยังไม่ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

AI ในภาคธุรกิจของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่มีพลวัตและศักยภาพที่น่าจับตามอง จุดยืนเชิงรุกของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการเปิดรับเทคโนโลยี AI ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงบูรณาการ AI เข้ากับภาคธุรกิจต่างๆ ก็มีแนวโน้มได้รับอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของประสิทธิภาพ นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ในปัจจุบันระบบ AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจากการคาดการณ์พบว่า ในปี ค.ศ. 2027 ** มูลค่าตลาด AI จะเพิ่มขึ้นถึง 267 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8 แสนล้านบาท 

** ข้อมูลจาก KATALYST ธนาคารกสิกรไทย

 

วิทยากร จะนำเสนอตัวอย่างที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ พร้อมกับบอกแนวทางความคิด ที่พวกเขาใช้ในการประยุกต์ใช้ AI กับภาคธุรกิจ ผู้อบรมจะเห็นแนวความคิดที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ที่ว่า “จะนำ AI มาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างไร”

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Limitation Preparing for an AI-Driven Future: Navigating the Shift Towards AI Integration

การเดินทางสู่ภูมิทัศน์ของ AI นั้นทั้งน่าตื่นเต้นและท้าทาย ต้องทำความเข้าใจว่า AI คืออะไร ทำงานอย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถนำไปใช้ในบริบททางธุรกิจได้อย่างไร ความเข้าใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคด้านไอที โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างความรู้ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ AI การนำไปใช้จริงในธุรกิจ และผลกระทบเฉพาะต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย

          การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่นำโดยบุคลากรที่ไม่ใช่ไอที การเดินทางสู่การบูรณาการ AI นั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี AI มากพอๆ กับการทบทวนโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ภายใต้ความก้าวหน้าเหล่านี้ ในขณะที่ AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง AI ก็มอบโอกาสอันน่าตื่นเต้นให้กับผู้ที่พร้อมจะยอมรับศักยภาพของมัน

วิทยากรจะบรรยายแสดงกรณีศึกษาและมี Template ในการทำ Workshop การคิดและคัดเลือกเทคโนโลยี ให้ผู้อบรมเข้าใจได้ง่ายและใช้ในกรณีศึกษาขององค์กรตนเองได้ และสร้างเป็น Action Plan ที่เป็นไปได้ให้องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการอบรม

          สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจซึ่งอาจไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เรื่องของ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าใจง่ายขึ้น ปรับบริบทการใช้งานทางธุรกิจ และให้ความกระจ่างถึงผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทย

หัวข้อการฝึกอบรม

Session

ช่วงเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น.

Introduction to AI in Business

·       Basic of Artificial Intelligence

·       Key Concepts in AI: Machine Learning, Neural Networks, and Natural Language Processing

·       Data Analytics กับ AI

2

10:30-12:00 น.

AI in Key Thai Industries แนวความคิดและตัวอย่าง

·       Global AI Trends vs. Thailand’s AI Landscape

·       จริยธรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics)

·       Emerging Trends and Future Prospects

แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และอนาคตในอนาคต

·       Case Studies: Innovative AI Applications in Business

กรณีศึกษาและตัวอย่างการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในธุรกิจ

3

13:00-14.30 น.

เทคโนโลยี AI กับการปรับใช้ในธุรกิจ

·       AI in Marketing and Consumer Behavior by Sentiment Analysis

ตัวช่วยธุรกิจวิเคราะห์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย Sentiment Analysis

·       AI for Predictive Analytics and Forecasting in Business by Machine Learning

AI เพื่อการพยากรณ์ข้อมูลด้วย Machine Learning

·       AI tools for enhance productivity by ChatGPT

เครื่องมือ AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ChatGPT

4

14:45-16:00 น.

Wrap up Presentation and Workshop

·       ผู้เข้าอบรม ทำ Workshop  

·       นำเสนอ และ Discussion

·       วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ และสรุปเนื้อหาทั้งหมด

วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 70% : ปฏิบัติ 30%

บรรยาย                                    ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด        ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ     เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                      วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้, กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬:

🗓️ 2 พฤษภาคม 2567
📍 สถานที่: รร.ในกรุงเทพ
🏷️ อัตราค่าบริการ 5,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวม VAT 7%)

วิทยากรประจำหลักสูตร

Wirinporn Sirichanrattakorn

Languages: EN I TH

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save