fbpx

In-House Training Courses

Thinking & Decision Making

Systematic Problem Solving

ทำไม ต้อง SPS:

แนวคิดและทักษะการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานในองค์กรแทบทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ลงมาถึงระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะกลุ่มคนต้องทำหน้าที่ในการควบคุม และจัดการให้ผลลัพธ์งานแต่ละหน้างานให้ออกมาตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งพนักงานในกลุ่มงานดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการ หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น จึงจะทำให้ผลลัพธ์ของงานในเชิงพัฒนาดังที่กล่าวมาแล้วสำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรไทยในปัจจุบัโดยส่วนใหญ่พบว่า แนวคิด ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาของคนในองค์กรยังต้องพัฒนา และเติมเต็มกันอีกมาก สาเหตุหลักมาจากการขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องแม้ว่าบางองค์กรจะได้พยายามนำเอาเครื่องมือจากหลายๆ ค่าย เช่น ค่ายอเมริกา หรือจากญี่ปุ่น ก็ตาม ก็ยังใช้ผิดๆ ถูกๆ ไม่ได้เข้าใจแก่นแท้ของคำว่า “ปัญหา” ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง จึงไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ สยบทุกความสูญเสีย (SPS: Systematic Problem Solving)” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาแนวคิด, ทักษะ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีอันจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาในบริบทของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม เนื้อหาจะมุ่งเน้นตั้งแต่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุรากเหง้าของปัญหาตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภท และลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถลดการเกิดซ้ำของปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว…สิ่งที่ผู้อบรมจะได้คือ…

 1. เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิด และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
 2. เข้าใจ และสามารถระบุนิยามรวมถึงที่มาของปัญหาที่ได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจ และสามารถอธิบายแนวทางการคัดเลือกเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับลักษณะของปัญหาแต่ละประเภท
 4. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหาแต่ละประเภท
 5. เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิด และหลักการที่ถูกต้องไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบโจทย์โครงการทางธุรกิจต่อไป

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ตามระดับความลึก :

Package – S (1 วัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และหลักการฯ

 • โปรแกรมเรียนรู้ขนาดกระทัดรัด เน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
 • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 30:50:20:0
 • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน
 • กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ (แต่เหมาะที่สุดคือกลุ่มงานด้านการพัฒนาธุรกิจ, สินค้า, บริการ หรือโครงการ หรือสิ่งแปลกใหม่)
 • รายละเอียดเนื้อหา โปรแกรมมีดังนี้ ;
TimeLearning Program
09.00 – 10.00§  เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้

§  Act-1 : ปัญหาของคุณมีหน้าตาเป็นแบบไหน ส่งผลเสียต่อองค์กรอย่างไร ?

§  ปัญหาคืออะไร…คุณเข้าใจมันลึกซื้งแค่ไหน ?

§  Act-2 : ปัญหาจะแก้ได้…ต้องเข้าใจที่มา (ก่อน)

10.00 – 10.15พักเบรกชา-กาแฟ
10.15 – 12.00
 •  Act-2 : เข้าใจที่มา และตัวตนของปัญหา (ต่อ)
 •  นิยามของปัญหา-อาการ-สาเหตุ-ผลกระทบเชิงลบ
 •  Practice-1 : ฝึกระบุปัญหาจากกรณีศึกษา
 •  ปัญหาในโลกนี้…มีกี่แบบ ?
 •  Practice-2 : ฝึกระบุประเภทปัญหา
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00
 • เลือกเครื่องมือแก้ปัญหาอย่างไร…ไม่ผิดตัว
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเรื้อรังดัวย Why-Why Analysis
 • Practice-3 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาด้วย  Why-Why Analysis
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเรื้อรังดัวยผังก้างปลา – Fishbone Diagram
 • Practice-4 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาด้วย  Fishbone Diagram
 • 15.00 – 15.15
พักเบรกชา-กาแฟ
15.15 – 17.00
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาแบบครั้งคราวดัวย IS-IS Not Analysis
 • Practice-3 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาด้วย IS-IS Not Analysis
 • ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Package – S): (ผลลัพธ์หลังการอบรม)

 1. เข้าใจแนวคิด หลักการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
 2. ยกระดับทักษะการคิดสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือ และกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะ (Logic Creativity)
 3. เข้าใจแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการสร้างนวัตกรรมต่างๆ
 • Package – M (2 วัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจากงานจริง และเจาะลึกเครื่องมือผลิตไอเดียสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย แปลกใหม่ นำไปใช้ได้จริง

(ปรับตามความต้องการของลูกค้า)

 •  Package – L (3-5 วัน ไม่ติดกัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจากงานจริง และเจาะลึกเครื่องมือผลิตไอเดียสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย แปลกใหม่ นำไปใช้ได้จริง พร้อมด้วยการ Coach และ Mentor ในโจทย์ปัญหาสำคัญ ในการทำงานจริง

(ปรับตามความต้องการของลูกค้า)

วิทยากร :   อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้)

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ ประสบการณ์ 15 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคคลากรทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ

อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา Flip Chart, ปากกาเขียน White board

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฝึกอบรม :

โจทย์ (Focus) ที่สำคัญของธุรกิจที่ต้องการแก้ไข, พัฒนา และสร้างนวัตกรรม

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save