fbpx

In-House Training Courses

Thinking & Decision Making

Logical Thinking for Problem solving & Decision Making

Key Highlights:

 •  เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • ค้นหาสาเหตุของปัญหากระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ The 5i Approach to  Problem Solving
 • วางพื้นฐานความเข้าใจและแนวพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Problem) 6 sigma DMAIC  และPDCA Problem solving method
 • เครื่องมือสำหรับการคิดเชิงตรรกะและเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ Fish bone (Cause & Effect Diagram)
 • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าและตัดสินใจวางแผนงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนและองค์กรได้

หลักการและแนวคิด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานให้กับพนักงานแต่ละคนให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างให้พนักงานมีคุณลักษณะพึงประสงค์ขององค์กรให้ได้ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องทำความเข้าใจและหาสาเหตุที่แท้จริงได้ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Logical Thinking มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการมี Logical Thinking ในการทำงาน จะช่วยให้ผู้ร่วมงานมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ มีการแยกแยะประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน  Logical Thinking เป็นทักษะพื้นฐานของทักษะการคิดทั่วไป logic มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า logos ซึ่งแปลว่าการแสดงความคิดออกมาเป็นคำพูด การพูด เหตุผล สมมุติฐาน สุนทรพจน์ logic หรือ ตรรกะ จึงเป็นกระบวนการของการใช้เหตุผลที่จะช่วยบอกเราว่าอะไรก่อนอะไรหลัง เพื่อประเมินถึงข้อสรุป ว่าถูกต้องหรือไม่

หลักการคิดที่เป็นพื้นฐานของ Logical Thinking ก็คือ MECE (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive) หมายถึง สภาพการณ์ที่ไม่มีตกหล่นซ้ำซ้อน โดยการคิดจากมหภาคไปสู่จุลภาคแล้วพิจารณาความเชื่อมโยงที่มีต่อกัน เช่น ในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในองค์กรจะใช้ MECE เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ Logical Thinking จึงหมายถึง ความสามารถในการคิดหาเหตุผล จากความเชื่อ หลักฐาน หรือข้ออ้างที่มีอยู่แล้วนำมาเชื่อมโยงเป็นข้อสรุป เป็นการกระตุ้นให้เราใช้สมองทั้งสองซีกคือ ความคิดวิเคราะห์กับการใช้ความจำได้อย่างสมดุลกันเพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรในปัจจุบันคือ บุคลากรขาดหลักและทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ทำให้ผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดต่ำลงอย่างมี ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กรในด้านต่างๆ มาทดแทนการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ที่เคยชินด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน การบริหารการขายขององค์กร โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทฤษฎีการทำงานของสมองและกระบวนการคิดเชิงตรรกะของมนุษย์ ซึ่งมีผลต่อการแก้ปัญหา
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของการคิดเชิงตรรกะ
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้ใช้ความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำงานและหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้พนักงานแต่ละคนมีแนวคิดในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจกับงานที่ได้รับและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการคิดเชิงตรรกะเพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของการคิดเชิงตรรกะ
 2. มีความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำงานและหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานให้ได้เหมาะสม
 2. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับงานบริหารการขายตนเองสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 3. ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง รวม 6 ชั่วโมง ดังนี้

แนวการดำเนินงาน                              หัวข้อวิชาชั่วโมงครั้ง (วัน)
บรรยาย                 1) เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ

2) ประยุกต์แนวความคิดเชิงตรรกะเข้ากับการทำงาน

 

5 
เวิร์กช็อป             กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงตรรกะ ด้วย Fish bone

(Cause & Effect Diagram)

1 

 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

ส่วนที่1)  เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ

 • การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • ความหมายของการคิด (Thinking Concept)
 • องค์ประกอบของการคิด
 • ความหมายของการคิดเชิงตรรกะ
 • Logical Thinking theory : Golden Circle theory

ส่วนที่2)  ประยุกต์แนวความคิดเชิงตรรกะเข้ากับการทำงาน

 • ค้นหาสาเหตุของปัญหากระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ The 5i Approach to Problem Solving
 • พื้นฐานความเข้าใจและแนวพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Problem) 6 sigma DMAIC และPDCA Problem solving method
 • เครื่องมือสำหรับการคิดเชิงตรรกะและเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ Fish bone (Cause & Effect Diagram)

Workshop1 : กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงตรรกะ ด้วย Fish bone (Cause & Effect Diagram)

หมายเหตุ:

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาของหลักสูตร

1วัน (6ชม.)

 สถานที่อบรม   :         ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

 แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติ 40

บรรยาย                               ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด       ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                   วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save