fbpx

In-House Training Courses

Thinking & Decision Making

Executive decision making and Strategic Thinking

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้รูปแบบการทำสอนและการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์(Analytic Thinking Practice) ให้เกิดความตระหนักรู้ โดยอาศัยกระบวนการโค้ชคอยทำหน้าที่สร้างการตื่นรู้ (Self-Awareness) ซึ่ง “การเรียนรู้แนวนี้นั้นจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้คิด พูด และลงมือทำแบบฝึกหัดฝึกการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น จนเกิดการตระหนักรู้ จนสามารถสร้างประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เมื่อเจอสถานการณ์จริง” ซึ่งประเด็นสำคัญใช้ในการพัฒนานั้น ได้แก่

 • การเรียนรู้เท่าทันกระบวนการรับรู้ของมนุษย์
 • การใช้เหตุผลเชื่อมโยง แยกแยะสิ่งที่ไม่จริง หรือ เสมือนจริง ออกจาก สิ่งที่เป็นจริง
 • การตึความข้อมูล
 • การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆเพื่อการตัดสินใจ
 • ทำให้เขามีหลักคิดที่ถูกต้องและแยบคาย รอบคอบ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพในการคิดออกมาอย่างเต็มกำลัง

หลักการ/แนวคิด

“ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เพราะความคิดจะนำไปสู่การกำหนดค่านิยม ทัศนคติ การแสดงออกทางพฤติกรรม และความรู้สึกต่าง ๆ ทำให้ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้กับคนหรือองค์กรนั้นได้ ดังนั้นองค์กรที่มุ่งสู่อนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดให้กับคนเป็นอันดับสำคัญที่สุด การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมีบทบาทสำคัญในการแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และมองภาพอนาคตขององค์กรได้ไกลขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการแก้ปัญหา
 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ
 • ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างนักกลยุทธ์ โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาการทำงานตามบริบทสถานการณ์ต่างๆได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญและประโยชน์ ของการคิดวิเคราะห์สำหรับนักวางกลยุทธ์
 • การคิดวิเคราะห์ที่บิดเบี้ยวของสมอง
 • เข้าใจองค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Fish Bone diagram
  • การตีความ-ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์-ความช่างสังเกตและการตั้งคำถาม-ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 • หลักการคิดเชิงวิเคราะห์และตรรกะวิบัติ
 • การคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์
  • ชี้ชัดในปัญหาและเป้าหมายกลยุทธ์
  • วิเคราะห์ความน่าจะเป็น
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้
  • วิเคราะห์ผลกระทบ
  • การประเมินสถานการณ์ 3 สภาวการณ์
   • สภาวะที่แน่นอน (Certainty)
   • สภาวะไม่แน่นอน (Uncertainty)
   • สภาวะเสี่ยง (Risk)
  • การหาทางเลือกเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
  • กระบวนการ 4 ขั้นตอนของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
   • ความแตกต่างของการคิดวิเคราะห์เชิงอนาคตและการคิดวิเคราะห์เชิงกำไร-ขาดทุน
  • การพัฒนานิสัยการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักกลยุทธ์

กิจกรรมที่นำมาใช้ฝึกอบรม (Workshop & Activities)

หัวข้อกิจกรรม 1 

ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนำไปสู่การแก้ปัญหา

Fish Bone diagram

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

 • เพื่อทำให้ผู้เรียนฝีกการคิดวิเคราะห์แจงแจงถึงต้นเหตุ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอันเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้หลักการคิดวิเคราะห์ และตีความจนสามารถมองเห็นภาพย่อย และภาพรวมของสถานการณ์ได้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพอสังเขป

 • จัดแบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 5-10 คน/กลุ่ม
 • ให้ผู้เรียนให้กำหนดประเด็นปัญหาที่พบในการทำงานจริง จากนั้นช่วยกันระดมความคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย ค้นหาสาเหตุหลักของปัญหา
 • ให้ระดมความคิดช่วยกันหาทางเลือกที่ดีที่สุด
 • เมื่อได้ทางเลือกแล้วให้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการคลี่คลายปัญหานั้นให้ดีขึ้น

 (เอกสารแบบฟอร์มการสรุปประเด็นสำคัญ)

เอกสาร / อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • กระดาษ
 • ดินสอหรือปากกา

ประเด็นสำคัญของกิจกรรม

 • การตระหนักรู้ความสำคัญในการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและกว้างขวาง ครบทุกมิติ
 • การฝึกให้มีหลักคิดที่ละเอียดรอบคอบ และแจกแจงจนกระจ่างทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ครบถ้วน จนทำให้ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง มาขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม จะต้องมาจากการตัดสินใจที่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักอ้างอิง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไม่จำกัด
 • จับกลุ่มเพื่อให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
 • ผู้เรียนเปลี่ยนความคิดมาให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลที่กระจ่างชัดเพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสินใจ
 • ผู้เรียนมีเทคนิควิธีคิดที่ถูกต้องและทรงประสิทธิภาพ

แนวทางการฝึกอบรม (Learning Method)

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ

เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น

 • การเสวนาตีความ

ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save