fbpx

In-House Training Courses

Thinking & Decision Making

Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement

Hand photo created by master1305 – www.freepik.com

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือสิ่งที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องการซึ่งก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดขึ้น แต่การที่แต่ละองค์กรจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังที่กล่าวมานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โชคร้ายที่ในปัจจุบันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวที่ทำแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆหรือทำแบบขอไปที อาจได้ผลลัพธ์แบบสวนทางเนื่องจากสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยยกระดับผลงานในแทบทุกกระบวนการเพื่อสรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม”

แต่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายองค์กรทำไปด้วยความไม่รู้ลึก ไม่รู้จริง จึงทำไปแบบครึ่งๆกลางๆ ไม่สามารถหวังผลลัพธ์ได้ สำหรับการคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างนวัตกรรมถือเป็นทักษะสำคัญในยุคที่เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเร็ว ทักษะดังกล่าวจะช่วยพัฒนาบุคคลากรแต่ละหน่วยงานให้มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งนั่นก็หมายถึงองค์กรนั้นๆต้องมีนวัตกรรมที่เหนือกว่านั่นเอง แต่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดของนวัตกรรม ซึ่งหากปราศจากความคิดสร้างสรรค์แล้วนวัตกรรมที่เลิศหรูก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการพัฒนากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากรภายในองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมของแต่ละองค์กรให้เข้าใกล้ความจริง หลักสูตร “Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement –  ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ โดยเนื้อหาในหลักสูตรฯได้ออกแบบให้ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว…สิ่งที่ผู้อบรมจะได้คือ…

  1. เข้าใจแนวคิด หลักการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. ยกระดับทักษะการคิดสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือ และกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะ (Logic Creativity)
  3. เข้าใจแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการสร้างนวัตกรรมต่างๆ

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ :

  • โปรแกรมเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
  • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 30:50:20:0
  • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน
  • กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ (แต่เหมาะที่สุดคือกลุ่มงานด้านการพัฒนาธุรกิจ, สินค้า, บริการ หรือโครงการ หรือสิ่งแปลกใหม่)

เนื้อหาหลักสูตร

TimeLearning Program
09.00 – 10.00§  เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้

§  Thailand 4.0 ยุคแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรม

§  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม

§  ประเภทของนวัตกรรม

§  วัฏนวัตกรรม (Innovative Cycle)

§  “Customer Pain” เมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม

 

10.00 – 10.15พักเบรกชา-กาแฟ
10.15 – 12.00§  Design Thinking เครื่องมือสร้างนวัตกรรม

§  Empathic Hearing ฟังให้ได้ศัพท์ จับโจทย์ให้มั่น

§  กำหนดโจทย์ (ปัญหา) ให้ชัดเจน ก่อนเกณฑ์ไอเดีย

§  เครื่องมือสำคัญในการรับและสังเคราะห์โจทย์

 

12.00 – 13.00พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00§  ปรากฏการณ์ของความคิดสร้างสรรค์ (Incident of Creativity)

§  เข้าใจกลไกการทำงานของสมองก่อนประลองไอเดีย

§  เทคนิคสั่งงานสมองให้ผลิตไอเดียสร้างสรรค์แบบสุดติ่ง

(Logic Creativity Tools)

o  เทคนิคทั่วไป (Basic Techniques)

o  เทคนิคชั้นสูง (Advance Techniques)

 

15.00 – 15.15พักเบรกชา-กาแฟ
15.15 – 16.30§  การประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ

§  ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study

§  สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม

 

อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา:

Flip Chart, ปากกาเขียน White board

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด          ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ       เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                      วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save