fbpx

In-House Training Courses

Thinking & Decision Making

Boost up Team with Positive Thinking

Business photo created by senivpetro – www.freepik.com

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จ หรือล้มเหลวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือเรื่องของ “ความคิด” บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าองค์กรของเราเฉื่อยชา การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ หรือแม้แต่ขาดความผูกพันกับองค์กร ฯลฯ

แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้ มาจากการไม่ยอมรับความคิดเห็นแตกต่าง ๆ เพราะมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละคน  หากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังถูกละเลย  จะมีผลให้สภาพการทำงานเฉื่อยชามากขึ้น  จนเกิดสภาพที่ชาชินและเป็นสิ่งปกติที่ยากแก่การพัฒนาองค์กรและยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงานด้วย

หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมีมุมมองความคิดเชิงบวกกับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อสร้างกับมุมมองความคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการคิดที่ปรารถนาดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี จนกลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ทีมที่มีประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้

 วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า “คิดบวก” และ สามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ และ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของแต่ละบุคคล มองเห็นเป้าหมายขององค์กร และ เป้าหมายของตนเองในการดำเนินธุรกิจ และ การทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สามารถรู้ถึงคุณลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาสิ่งที่ได้จาการฝึกอบรม และ ปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน และ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. เพื่อให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหารและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานต่อไปในอนาคต
 6. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
 7. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เนื้อหาการอบรม

ส่วนที่1 กระบวนการของการคิดเชิงบวก มิติของการคิดบวกเชิงวิพากษ์และการเรียนรู้โดยเน้นการศึกษาปัญหา

 • ความหมายและความสำคัญในการคิดบวก
 • กระบวนการทำงานของสมองกับความคิด
 • การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • ความหมายของการคิด (Thinking Concept)
 • องค์ประกอบของการคิด
 • การเสริมสร้างการคิดในเชิงบวกและหลักการในการสร้างมุมมองความคิดที่เป็นบวก
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดบวก และการควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการคิดบวก เพื่อความสำเร็จในการบริหารตนเอง บริหารทีมงาน และบริหารผลลัพธ์ในการงาน
 • เรียนรู้กลยุทธ์การคิดเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร
 • เรียนรู้ทฤษฎี Tier Happiness และ Habit Loop เพื่อแปลงกลยุทธ์การคิดเชิงบวกสู่การทำงานอย่างมีความสุข

ส่วนที่2  การประยุกต์กระบวนการคิดเชิงบวกสู่การทำงาน

 • วิธีการแปลงกลยุทธ์การคิดเชิงบวกสู่การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นรูปธรรม
  1. เข้าใจภาวการณ์กับพฤติกรรมของคนในที่ทำงาน
  2. เข้าใจลักษณะการทำงานของแต่ละบุคคลและความแตกต่าง
  3. เรียนรู้พฤติกรรมและอวัจนภาษา เพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารระหว่างบุคคล
  4. เทคนิคการการฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึก ความต้องการ คุณค่า เจตนา
  5. ประยุกต์หลักการคิดเชิงบวกเข้ากับเทคนิคการทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างและสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • การเชื่อมโยงพลังความคิดบวกสู่การสร้างสมดุลและความสุขในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

Workshop

ฝึกการนำเอาความคิดในเชิงบวกมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงานทั่วไป ที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน หรือผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน (6ชม.)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใข้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save